Історико-правові передумови зародження біржової торгівлі сільськогосподарською продукцією в Україні

Завантаження...
Ескіз

Дата

2020

Автори

Бондарчук, Анжела Миколаївна
Бондарчук, А. М.
Bondarchuk, Anzhela M.
Bondarchuk, A. M.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса : Гельветика

Анотація

Статтю присвячено дослідженню історико-правових передумов виникнення біржової торгівлі сільськогосподарською продукцією в Україні. Автором проведено аналіз таких історичних періодів розвитку торгівлі сільськогосподарською продукцією як період Київської Русі, Галицько-Волинської держави, Великого князівства Литовського, період Гетьманщини та перебування українських земель у складі Російської та Австро-Угорської імперій, визначено особливості кожного з наведених історичних періодів. Визначено, що першими правовими джерелами, в яких регулювалися торгівельні правовідносини, встановлювалися підстави для виникнення зобов’язання, укладення усних, а згодом і письмових договорів тощо були «Руська Правда», акти Магдебурзького права. Встановлено, що у більш пізні історичні періоди правовою основою регулювання торгівельних правовідносин були правові акти гетьманської влади, Литовські статути. У статті акцентовано увагу на тому, що саме в період Київської Русі були закладені основи централізованої товарної торгівлі через ярмарки, базари тощо. Обґрунтовано висновок про те, що оскільки на теренах українських земель протягом всього історичного процесу провідною галуззю було сільське господарство, то саме цей фактор вплинув на розвиток економічних правовідносин у сфері торгівлі сільськогосподарською продукцією, яка стала основним товаром на ярмарках, базарах, в інших місцях централізованої торгівлі, а згодом і на товарних біржах. Автором на підставі дослідження історико-правових передумов виникнення біржової торгівлі сільськогосподарською продукцією в Україні встановлено, що перші товарні біржі з’явилися на українських землях у період перебування України у складі Російської імперії, що пов’язано з правлінням Петра І. Першу таку біржу було відкрито в Одесі (1796 рік), а згодом відкрилися біржі у Києві, Харкові та інших великих українських містах, більшість із них спеціалізувалася на торгівлі сільськогосподарською продукцією. Виявлено, що на українських землях, які перебували під владою Австро-Угорщини, першою була Львівська біржа, яка почала працювати як фондова, але внаслідок низького попиту на цінні папери набула статусу товарної.
The article covers the study of historical and legal preconditions for the emergence of agricultural products exchange trade in Ukraine. The author analyzes such historical periods of agricultural trade development (the period of Kievan Rus, GaliciaVolyn state, Grand Duchy of Lithuania, the period of Hetmanate and the stay of Ukrainian lands in the Russian and Austro-Hungarian empires) and identifies the features for each of these historical periods. It is determined that the first legal sources in which trade relations were regulated and in particular established the grounds for the obligation, the conclusion of oral and later written agreements, etc., were “Ruska Pravda”, acts of Magdeburg law. It is established that in later historical periods the legal basis for regulation of trade relations were the legal acts of the hetman’s power, the Lithuanian statutes. The article emphasizes that it was during the period of Kievan Rus that the foundations of centralized commodity trade through fairs, bazaars, etc. were laid. The conclusion is substantiated that since agriculture was the leading branch in the Ukrainian lands during the whole historical process, this factor influenced the development of economic relations in the area of agricultural products trading, which became the main commodity at fairs, bazaars and other places of centralized trade, and later on commodity exchanges. From the perspective of studying historical and legal preconditions for the emergence of exchange trade in agricultural products in Ukraine, the author found that the first commodity exchanges appeared on Ukrainian lands during Ukraine’s membership in the Russian Empire, which is associated with the reign of Peter I; the first such exchange was opened in Odessa (1796), and later exchanges were opened in Kyiv, Kharkiv and other large Ukrainian places, most of which specialized in agricultural products trading. It was found that in the Ukrainian lands, which were under the rule of Austro-Hungarian Empire, the pioneer was Lviv Stock Exchange, which was conceived as a stock exchange, but due to low demand for securities acquired commodity status.

Бібліографічний опис

Бондарчук А. М. Історико-правові передумови зародження біржової торгівлі сільськогосподарською продукцією в Україні / А. М. Бондарчук // Юридичний вісник. - Одеса : Гельветика - 2020. - № 3. - С. 60-67.

Ключові слова

Research Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCE, historical and legal conditions, wholesale trade, agricultural products, commodity exchange, історико-правові умови, оптова торгівля, сільськогосподарська продукція, товарна біржа

Цитування

Бондарчук А. М. Історико-правові передумови зародження біржової торгівлі сільськогосподарською продукцією в Україні / А. М. Бондарчук // Юридичний вісник. - Одеса : Гельветика - 2020. - № 3. - С. 60-67.