Роль і місце прокуратури України в суспільстві як суб’єкта державної влади

Завантаження...
Ескіз

Дата

2019

Автори

Косюта, Михайло Васильович
Косюта, М. В.
Kosiuta, Mykhailo V.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса : Гельветика

Анотація

Стаття присвячена дослідженню місця органів прокуратури у суспільстві і ролі прокуратури як суб’єкта державної влади. Проаналізовано ідею поділу влади та визначено, що в умовах сучасного демократичного суспільства зміст теорії поділу влади є значно глибшим, а метою його практичного застосування є впорядкування державно-владної діяльності для того, щоб держава в цілому й окремі складники державного механізму найефективніше реалізовували функції соціального управління і пов’язані з ними функції соціального контролю. Визначено, що нормальна життєдіяльність державного механізму є можливою лише за умови безперервної взаємодії всіх його складників. Розглянуто історію становлення та розвитку інституту прокуратури у ретроспективі. Проаналізовано питання про місце прокуратури в системі державних органів, яке за порівняно короткий період існування незалежної України в законодавчих актах і законопроектах вирішувалося суперечливо й непослідовно. Для вирішення зазначеної проблеми проаналізовано способи закріплення прокуратури у конституційних і законодавчих актах держав, які виникли на місці Союзу РСР, входили до складу так званої соціалістичної співдружності та інших держав світу. З’ясовано, що прокурорська система України сьогодні слугує додатковим підтвердженням того, що вона за сучасного стану правового регулювання на основі характеру її функцій і повноважень, єдності і централізації цієї систем може розглядатися як самостійна гілка державної влади. Розглянуто можливість визначення місця прокуратури у системі влади, спираючись на її цілі й завдання. Зроблено висновок про те, що часта змінюваність керівників прокуратури протягом усього періоду незалежності України закінчиться тоді, коли в нашій державі будуть створені необхідні умови для плідної співпраці державних структур та буде підвищено рівень правової культури посадовців різного рангу.
The article is devoted to the study of the place of the prosecution bodies in society and the role of the prosecutor’s office as a subject of state power. The idea of separation of powers is analyzed and it is determined that in the conditions of modern democratic society the content of the theory of separation of powers is much deeper, and the purpose of its practical use is the ordering of state-power activities in order for the state as a whole and certain components of the state mechanism to effectively implement the functions of social governance and related with them the functions of social control. It is determined that the normal life of the state mechanism is possible only if all its components are continuously interacting. The history of formation and development of the Institute of Public Prosecutor in retrospect is considered. The question of the place of the prosecutor’s office in the system of state bodies is analyzed, which in a relatively short period of existence of an independent Ukraine in legislative acts and bills was resolved controversially and inconsistently. In order to solve this problem, the ways of securing the prosecutor’s office in the constitutional and legislative acts of the states that arose in the place of the Union of the USSR, which were part of the so-called socialist community and other countries of the world, were analyzed.It is found out that the prosecutorial system of Ukraine today serves as additional confirmation that in the present state of legal regulation, on the basis of the nature of its functions and powers, the unity and centralization of this system can be considered as an independent branch of state power. The possibility of defining a prosecutor’s office in the power system based on its goals and objectives is considered. It is concluded that the frequent replacement of prosecutors throughout Ukraine’s independence period will end when the necessary conditions for fruitful cooperation of state structures will be created in our country and the level of legal culture of officials of different rank will be increased.

Бібліографічний опис

Косюта М. В. Роль і місце прокуратури України в суспільстві як суб’єкта державної влади / М. В. Косюта // Юридичний вісник. - Одеса : Гельветика - 2019. - № 3. - С. 50-55.

Ключові слова

прокуратура, державна влада, система державних органів, судова гілка влади, виконавча гілка влади, Верховна Рада України, Конституція України, Генеральний прокурор, Research Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCE, Prosecutor’s Office, state power, system of state bodies, judicial branch, executive branch of power, Verkhovna Rada of Ukraine, Constitution of Ukraine, Attorney General

Цитування

Косюта М. В. Роль і місце прокуратури України в суспільстві як суб’єкта державної влади / М. В. Косюта // Юридичний вісник. - Одеса : Гельветика - 2019. - № 3. - С. 50-55.