Адміністративна відповідальність за порушення норм, правил і стандартів, що стосуються забезпечення безпеки дорожнього руху

Завантаження...
Ескіз

Дата

1998

Автори

Развадовський, Віктор Йосипович
Развадовский, Виктор Иосифович
Razvadovsky, Victor J.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07. - теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право. — Одеська державна юридична академія. - Одеса, - 1998. В дисертації розглядається поняття адміністративної відповідальності, зміна її призначення в умовах побудови в Україні правової демократичної держави, дається характеристика складу проступків, що посягають на безпеку дорожнього руху , причина умов, що сприяють їх здійсненню, розкривається роль державної автомобільної інспекції в забезпеченні безпеки дорожнього руху, особливості її адміністративно-юрисдикційній діяльності.
Диссертация на соискание научной степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.07. - теория управления, административное право и процесс; финансовое право. — Одесская государственная юридическая академия. - Одесса, - 1998. В диссертации рассматривается понятие административной ответственности, изменение ее назначения в условиях построения в Украине правового демократического государства, дается характеристика составов проступков, посягающих на безопасность дорожного движения, причина условий, способствующих их совершению, раскрывается роль государственной автомобильной инспекции в обеспечении безопасности дорожного движения, особенности ее административно-юрисдикционной деятельности.
The Dissertation for the Degree of Candidate of Law, Speciality Code 12.00.07, Theory of Administration, Administrative Law and Process, Financial Law. - Odessa State Law Academy, - Odessa, 1998. The dissertation examines the concept of administrative responsibility, change of its appointment in the conditions the formation the legal democratic state in Ukraine: it is give the characteristic of composition misdemeanors, which encroach on security of road traffic; reasons of conditions, which assist their accomplishment; it is opened the role of State Automobile inspection in ensuring security of road traffic, especially its administrative jurisdiction activity.

Бібліографічний опис

Развадовський В. Й. Адміністративна відповідальність за порушення норм, правил і стандартів, що стосуються забезпечення безпеки дорожнього руху : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / В. Й. Развадовський; кер. роботи С. В. Ківалов; Нац. ун.-т "Одеська юридична академія". – Одеса, 1998. – 24 с.

Ключові слова

адміністративна відповідальність, причинність, профілактика, административная ответственность, причинность, профилактика, administrative responsibility, causality, prevention

Цитування

Развадовський В. Й. Адміністративна відповідальність за порушення норм, правил і стандартів, що стосуються забезпечення безпеки дорожнього руху : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / В. Й. Развадовський; кер. роботи С. В. Ківалов; Нац. ун.-т "Одеська юридична академія". – Одеса, 1998. – 24 с.

Зібрання