Стадії юридичної відповідальності: аналіз структурних елементів

Завантаження...
Ескіз

Дата

2020

Автори

Гураленко, Наталія Анатоліївна
Гураленко, Н. А.
Huralenko, Nataliia A.
Huralenko, N. A.
Коханюк, Т. С.
Kokhaniuk, T. S.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса : Гельветика

Анотація

У статті встановлено, що юридична відповідальність – не лише реакція держави на вчинене правопорушення, а й свідоме, відповідальне ставлення індивідів до своїх вчинків. Акцентовано увагу на формалізації, послідовності операцій, хронологічності й циклічності юридичної відповідальності як на своєрідних спеціально створених етапах, що порядок протиставляють хаосу, свободу – свавіллю. Визначено стадії юридичної відповідальності як етапи (періоди) у динаміці розвитку юридичної відповідальності від виникнення внаслідок учинення правопорушення до її припинення в результаті реалізації правопорушником призначеного йому заходу юридичної відповідальності. Констатовано, що в процесі свого розвитку юридична відповідальність проходить три стадії: виникнення юридичної відповідальності; установлення й призначення заходу юридичної відповідальності; реалізація заходу юридичної відповідальності. Досліджено стадію виникнення юридичної відповідальності, яка починається з моменту вчинення правопорушення і триває до виявлення правопорушення компетентними органами держави й посадовими особами. Досліджено стадію конкретизації юридичної відповідальності, яка розпочинається з виявлення правопорушення компетентними органами держави й посадовими особами та завершується вступом у законну силу акта застосування права, у якому визнається факт правопорушення, здійсненого певною особою. Зауважено, що змістом стадії конкретизації юридичної відповідальності слугує кваліфікація здійсненого правопорушення, тобто одержання й оцінювання фактів, що підтверджують або спростовують учинення правопорушення конкретною особою. Досліджено стадію реалізації юридичної відповідальності, яка розпочинається з моменту вступу в законну силу правозастосовного акта, яким установлено вид і захід юридичної відповідальності й завершується, тоді, коли призначене покарання реалізоване.
The article establishes that legal responsibility is not only the reaction of the state to the offense, but also the conscious, responsible attitude of individuals to their actions. Emphasis is placed on the formalization, sequence of operations, chronology and cyclicality of legal responsibility as a kind of specially created stages that oppose order – chaos, freedom – arbitrariness. The stages of legal responsibility are defined as stages (periods) in the dynamics of development of legal responsibility from occurrence as a result of the commission of the offense to its termination as a result of realization by the offender of the measure of legal responsibility assigned to him. In the course of its development, legal responsibility goes through three stages: legal liability; establishing and assigning a measure of legal responsibility; implementation of a measure of legal responsibility. The stage of emergence of legal liability, which starts from the moment of committing the offense and continues until the detection of the offense by the competent state authorities and officials, has been investigated. The stage of specification of legal responsibility is investigated, which begins with the detection of an offense by the competent authorities of the state and officials and ends with the entry into force of an act of application of law in which the fact of an offense committed by a certain person is recognized; the content of this stage is the qualification of the offense, that is, the receipt and evaluation of facts that confirm or deny the commission of the offense by a specific person. The stage of realization of legal liability, which begins from the moment of entry into force of a law enforcement act, which determines the type and degree of legal responsibility and ends when the punishment is implemented, is investigated.

Бібліографічний опис

Гураленко Н. А. Стадії юридичної відповідальності: аналіз структурних елементів / Н. А. Гураленко, Т. С. Коханюк // Юридичний вісник. - Одеса : Гельветика - 2020. - № 1. - С. 6-11.

Ключові слова

Research Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCE, legal liability, stages of legal liability, retrospective (negative) legal liability, prospective (positive) legal liability, legal qualification, юридична відповідальність, стадії юридичної відповідальності, ретроспективна (негативна) юридична відповідальність, перспективна (позитивна) юридична відповідальність, юридична кваліфікація

Цитування

Гураленко Н. А. Стадії юридичної відповідальності: аналіз структурних елементів / Н. А. Гураленко, Т. С. Коханюк // Юридичний вісник. - Одеса : Гельветика - 2020. - № 1. - С. 6-11.