Правові засади визначення джерел та об’єктів шкідливого впливу водного транспорту України на довкілля

Завантаження...
Ескіз

Дата

2020

Автори

Краснова, Юлія Андріївна
Краснова, Ю. А.
Krasnova, Yuliia A.
Krasnova, Yu. A.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса : Гельветика

Анотація

У статті акцентується увага на особливостях впливу водного транспорту на довкілля шляхом правового визначення екологічно шкідливих джерел та об’єктів водного транспорту. На підставі аналізу сучасного нормативно-правового регулювання екологічної безпеки на водному транспорті з’ясовано, що сфера небезпечного впливу водного транспорту на довкілля досить розгалужена і включає в себе такі види діяльності (джерела): 1) будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт морських і річкових портів, пристаней для завантаження і розвантаження (за винятком пристаней паромних переправ); 2) використання, зберігання та транспортування шкідливих (небезпечних) речовин, небезпечних вантажів; 3) використання спеціальних технічних засобів, необхідних при експлуатації морських і річкових суден, які призводять до утворення фізичних (електромагнітних, іонізуючих) впливів – радіоцентри; 4) скидання небезпечних відходів. Встановлено, що шкідливі впливи на водному транспорті створюються об’єктами, якими виступають: 1) небезпечні речовини, відходи, вантажі, які використовуються, утворюються або транспортуються морськими та річковими суднами; 2) морські та річкові судна; 3) об’єкти інфраструктури водного транспорту. Правове регулювання таких видів діяльності має здійснюватися в межах механізму правового забезпечення екологічної безпеки, який визначається як сукупність державно-правових засобів, спрямованих на регулювання діяльності, спроможної посилювати рівень екологічної безпеки, попередження погіршень екологічної обстановки та виникнення небезпеки для населення й природних систем, локалізацію виявів екологічної небезпеки. Автор доходить висновку, що сучасне вітчизняне законодавство про водний транспорт потребує удосконалення шляхом закріплення прямих правових норм про джерела та об’єкти шкідливого впливу на довкілля.
The article focuses on the features of the impact of water transport on the environment, through the legal definition of environmentally harmful sources and objects of water transport. Based on the analysis of modern regulatory and legal regulation of environmental safety in water transport, it was found that the sphere of dangerous impact of water transport on the environment is quite extensive and includes such activities (sources) as: 1) construction, reconstruction, restoration, overhaul of marine and river ports, loading and unloading piers (except for ferry piers); 2) use, storage and transportation of harmful (dangerous) substances, dangerous goods; 3) the use of special technical means necessary for the operation of sea and river vessels, which lead to the formation of physical (electromagnetic, ionizing) effects – radio centers; 4) dumping of hazardous waste. Given this, it is established that harmful effects on water transport are created by objects that cause such effects on the environment, which are: 1) hazardous substances, waste, cargo used, formed or transported by sea and river vessels; 2) sea and river vessels; 3) water transport infrastructure facilities. It is established that the legal regulation of such activities should be carried out within the mechanism of legal provision of environmental safety, which is defined as a set of state legal means aimed at regulating activities that can enhance environmental safety, prevent environmental degradation and endanger the population and natural systems, localization of manifestations of ecological danger. The author concludes that the current domestic legislation on water transport needs to be improved by establishing direct legal norms on the sources and objects of harmful effects on the environment.

Бібліографічний опис

Краснова Ю. А. Правові засади визначення джерел та об’єктів шкідливого впливу водного транспорту України на довкілля / Ю. А. Краснова // Юридичний вісник. - Одеса : Гельветика - 2020. - № 3. - С. 86-94.

Ключові слова

Research Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCE, water transport, harmful effects, environment, source of impact, object of impact, водний транспорт, шкідливий вплив, довкілля, джерело впливу, об’єкт впливу

Цитування

Краснова Ю. А. Правові засади визначення джерел та об’єктів шкідливого впливу водного транспорту України на довкілля / Ю. А. Краснова // Юридичний вісник. - Одеса : Гельветика - 2020. - № 3. - С. 86-94.