Розвиток науки фінансового права — запорука розвитку української держави

Завантаження...
Ескіз

Дата

2012

Автори

Латковська, Т. А.
Латковская, Т. А
Latkovskaya, T. A.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса: Юрид. л-ра

Анотація

Стаття присвячена розвитку науки фінансового права. Досліджується предмет науки фінансового права, який багатоплановим за своїм змістом складним за структурою та зазнає відповідних змін у зв’язку з розвитком фінансово-правової науки. Розглядаються основні методи дослідження, що застосовуються наукою фінансового права та основні елементи структури науки фінансового права. Доводиться, що розвиток науки фінансового права запорукою розвитку української держави. Статья посвящена развитию науки финансового права. Исследуется предмет науки финансового права, который является многоплановым по своему содержанию и сложным по структуре, претерпевающий изменений в соответствии с развитием финансово правовой науки. Рассматриваются основные методы исследования, применяемых наукой финансового права и основные элементы структуры науки финансового права. Делается вывод, о том, что развитие науки финансового права является залогом развития украинского государства. The article is dedicated to the development of financial law science. The subject of financial law science which is various in its content, difficult in its structure and tests changes with the development of financial legal science is investigated in the article. The main methods of investigation that are applied by financial law science and the main elements of structure of financial law science are examined. The development of financial law science is led to be the mortgage in the Ukrainian state development.

Бібліографічний опис

Латковська Т. А. Розвиток науки фінансового права — запорука розвитку української держави. / Т. А. Латковська // Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія» : зб. наук. пр. / редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), В. М. Дрьомін (заст. голов. ред.), Ю. П. Аленін [та ін.] ; відпов. за вип. В. М. Дрьомін ; МОНмолодьспорт України, НУ «ОЮА». – Одеса : Юрид. л-ра, 2012. – Т. 12. – С.9 - 18

Ключові слова

наука фінансового права, предмет науки фінансового права, методи науки фінансового права, наука финансового права, предмет науки финансового права, методы науки финансового права, the financial law science, the subject of financial law science, the methods of financial law science

Цитування

Латковська Т. А. Розвиток науки фінансового права — запорука розвитку української держави. / Т. А. Латковська // Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія» : зб. наук. пр. / редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), В. М. Дрьомін (заст. голов. ред.), Ю. П. Аленін [та ін.] ; відпов. за вип. В. М. Дрьомін ; МОНмолодьспорт України, НУ «ОЮА». – Одеса : Юрид. л-ра, 2012. – Т. 12. – С.9 - 18