Особливості застосування трьохрівневої системи методів наукового пізнання правових відносин у сфері прикордонної безпеки України

Завантаження...
Ескіз

Дата

2019

Автори

Ганьба, Олег Борисович
Ганьба, О. Б.
Hanba, Oleh B.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса : Гельветика

Анотація

У статті узагальнюються та аналізуються особливості застосування трьохрівневої системи методів наукового пізнання правових відносин у сфері прикордонної безпеки України. Наголошується, що від правильного та продуманого підбору методологічного інструментарію залежатиме результативність наукового пізнання, ступінь і глибина його проникнення в сутність правовідносин у досліджуваній сфері, окреслення їх специфіки, особливостей прояву та реалізації змісту, з урахуванням перебування України в стані гібридної війни. Стверджується, що методологічна система наукового дослідження правових відносин у сфері прикордонної безпеки України складається з трьох рівнів методів наукового пізнання. При цьому перший рівень охоплює філософські (світоглядні) методи: діалектичний (всезагальний), метафізичний і синергетичний методи. Другий рівень методів окресленої методології пізнання охоплює загальнонаукові (міждисциплінарні) методи, серед яких у дослідженні правових відносин у сфері прикордонної безпеки України варто використовувати такі: соціологічний, метод структурно-функціонального аналізу, метод абстрагування, формально-логічний метод, статистичний метод. Третій рівень методів пропонованого автором методологічного інструментарію складають спеціально-наукові (власні) методи дослідження, до яких належать спеціально-юридичний, формально-юридичний (догматичний), порівняльно-правовий методи. Зауважується, що методи дослідження усіх трьох рівнів системи наукового пізнання правових відносин у сфері прикордонної безпеки України доцільно застосовувати одночасно у поєднанні, у різних комбінаціях залежно від особливостей змісту складників предмета дослідження. Акцентується увага на тому, що методологія дослідження правових відносин у досліджуваній сфері повинна ґрунтуватися на системності та комплексності наукового пізнання з урахуванням військових реалій сьогодення у прикордонному просторі України та з використанням досягнень як вітчизняної, так і зарубіжної теорії, а також практики регулювання прикордонних відносин у високорозвинених державах сучасного світу.
The article summarizes and analyzes the peculiarities of the application of the three-level system of methods of scientific knowledge of legal relations in the field of border security of Ukraine. It is emphasized that the correct and deliberate selection of methodological tools will depend on the effectiveness of scientific knowledge, the degree and depth of its penetration into the essence of legal relations in the study area, outlining their specificity, features of manifestation and realization of content, taking into account the stay of Ukraine in a state of hybridity. It is argued that the methodological system of scientific study of legal relations in the field of border security of Ukraine consists of three levels of methods of scientific knowledge. The first level covers philosophical (ideological) methods, namely: dialectical (universal) method, metaphysical method and synergistic method. The second level of methods of outlined methodology of cognition includes general scientific (interdisciplinary) methods, among which in the study of legal relations in the field of border security of Ukraine should be used such as: sociological, method of structural and functional analysis, method of abstraction, formallogical method, statistical method. The third level of methods proposed by the author of the methodological toolkit consists of specially-scientific (own) research methods, which include: special-legal method, formal-legal (dogmatic) method, comparative-legal method. It is noted that it is advisable to apply the methods of investigation of all three levels of the system of scientific knowledge of legal relations in the field of border security of Ukraine simultaneously in combination, in different combinations, depending on the content of the content of the components of the subject of study. Emphasis is also placed on the fact that the methodology of the study of legal relations in the field of research should be based on the systematic and comprehensive nature of scientific knowledge, taking into account the military realities of today in the border area of Ukraine and using thea chievements of both domestic and foreign theory, as well as practices of regulation in the border region highly developed states of the modern world.

Бібліографічний опис

Ганьба О. Б. Особливості застосування трьохрівневої системи методів наукового пізнання правових відносин у сфері прикордонної безпеки України / О. Б. Ганьба // Юридичний вісник. - Одеса : Гельветика - 2019. - № 3. - С. 44-49.

Ключові слова

methodology, methods, system of scientific knowledge, legal relations, sphere of border security of Ukraine, Research Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCE, методологія, методи, система наукового пізнання, правові відносини, сфера прикордонної безпеки України

Цитування

Ганьба О. Б. Особливості застосування трьохрівневої системи методів наукового пізнання правових відносин у сфері прикордонної безпеки України / О. Б. Ганьба // Юридичний вісник. - Одеса : Гельветика - 2019. - № 3. - С. 44-49.