Statistics of low-frequency kernel (subordinating) models of the verbal word-groups in the text corpus “radio electronics”

Завантаження...
Ескіз

Дата

2018

Автори

shapa, ludmola
Shapa, L. N.
Шапа, Людмила Миколаївна
Шапа, Л. М.
Nevreva, Maria
Nevreva, M. N.
Неврева, Мария Николаевна
Неврева, М. Н.
Tsinovaya, Marina
Tsinovaya, M. V.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

ПП "Фенікс"

Анотація

Робота присвячена одному з найбільш широко використовуваних типів дієслівних словосполучень, а саме ядерних моделей підрядних дієслівних словосполучень, які функціонують в текстовому корпусі «Радіоелектроніка», що відноситься до технічно-наукового дискурсу. Текстовий корпус був скомпільований на основі американських науково-технічних журналів «Радіоелектроніка» методом суцільної вибірки. Для відбору цього типу моделей був розглянутий теоретичний підхід, якій описує проблеми комбінаторики та валентності. Це дозволило включити як безпосередньо так й дистанційно розташовані елементи, які обов’язково повинні з’єднуватися з дієсловом граматичним (підрядним) зв’язком та формувати з ним сло- восполучення. З ціллю скомпілювати інвентар ядерних моделей підрядних дієслівних словосполучень були підвергнути дистрибутивному аналізу 10698 речень. Відбирались тільки моделі, які з’являються у текстовому корпусі з низькою (ниж- че ніж 180) частотою. Загальна кількість моделей з низькою частотою досягала 41 одиниць. Крім дистрибутивних методів використовуються також статистичні. Кількісний аналіз ядерних моделей, використаних у текстовому корпусі з низкою частотою, показує, що кількість різних моделей є набагато більше у зрівнянні з такими ж одиницями, які мають високу частото використовування – 77, 4% та 22, 6 %, відповідно. Але ж порівняння сумарних частот говорить на користь моделей з високою частотою – 0, 4 % до 99, 6 %. Крім кількісних характеристик аналізується параметр простоти/складності структур моделей. При вивченні високочастотних ядерних моделей спостерігається пряма залежність частоти використання від структури моделі – чим простіша структура, тім вище частота використовування. Але низькочастотні ядерні моделі демонструють більш складне та суперечливе функціонування по відношенню до цього параметру. У більшості випадків досить чітко видна тенденція до зворотної залежності, тобто чим простіша структура моделі, тім нижче її частота; у най- частотніших серед низькочастотних моделей відбувається хаотичний розподіл по частотах.
The paper deals with one of the most widely used types of verbal word combinations, namely kernel (subordinating) models of the verbal word-groups functioning in the “Radio electronics” text corpus, which refers to the technical and scientific discourse. The text corpus was compiled on the basis of scientific and technical journals “Radio electronics” published in the USA by the method of a continuous sampling. In order to select this kind of models a theoretical approach describing the problems of combinatorics and valance is considered. This permits to take into account both contact and distance elements, which are necessarily connected with the verb by grammatical (subordinating) bond and form a word-group with it. For compilation of the inventory of kernel models of the subordinating verbal word-groups 10698 sentences are subjected to the distributive analysis. The models occurring with the low frequency (below 180) are exclusively chosen. The total amount of low frequency model is 41 units. Except the distributive methods the statistical ones are applied in the research. The quantitative analysis of kernel models used in the text corpus with a low frequency has shown that the number of different models is much bigger as compared to the same units with a high frequency of usage – 77, 4% and 22, 6%, respectively. But the total frequencies comparison goes in the favour of high frequency models – 0, 4% to 99, 6%. Besides quantitative characteristics the simplicity/complexity parameter of the model structures are analysed. In studying the high frequency kernel models the direct dependence of frequency of usage on the model structure was observed – the simpler the structure is the higher the frequency is. But the low frequency kernel models demonstrate more complex and contradictory functioning as regard to this parameter. In most cases the tendency to indirect dependence is seen quite distinctly, i.e. the simpler the structure is the lower the frequency is, and the chaotic distribution of frequencies occurs in the frequently highest among low-frequency models.

Бібліографічний опис

Shapa, Ludmila. Statistics of low-frequency kernel (subordinating) models of the verbal word-groups in the text corpus “radio electronics” / L.Shapa, M.Nevreva, M. Tsinovaya // Одеський лінгвістичний вісник. – 2018. – Вип. 12. – С. 47-54. DOI 10.32837/2312-3192/12/7

Ключові слова

Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION, Безпосередньо і дистанційно розташовані елементи, кореляція, низькочастотні моделі, структура моделі, кількісні характеристики, параметр простоти/складності, підрядні зв’язки, статистичні методи, Close and distant components, correlation, low frequency models, model structure, quantitative characteristics, simplicity/complexity parameter, subordinating bonds, statistical methods

Цитування

Shapa, Ludmila. Statistics of low-frequency kernel (subordinating) models of the verbal word-groups in the text corpus “radio electronics” / L.Shapa, M.Nevreva, M. Tsinovaya// Одеський лінгвістичний вісник. – 2018. – Вип. 12. – С. 47-54. DOI 10.32837/2312-3192/12/7