Право користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис)

dc.contributor.authorІльків, О. В.
dc.contributor.authorIlkiv, O. V.
dc.date.accessioned2022-07-31T11:07:56Z
dc.date.available2022-07-31T11:07:56Z
dc.date.issued2021
dc.descriptionІльків О. В. Право користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис) / О. В. Ільків // Юридичний вісник. - Одеса : Гельветика - 2021. - № 2. - С. 98-104.en_US
dc.description.abstractУ сучасних умовах реформування правових конструкцій виникає потреба уніфікації поняття права користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб. У статті досліджено поняття та характерні ознаки емфітевзису, проаналізовані передумови та підстави виникнення такого речового права за цивільним законодавством України, охарактеризовано право користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис) з точки зору приналежності його до речових прав на чуже майно. Автор аналізує характерні риси договору про емфітевзис, істотні умови для його укладення, предметний та суб’єктний склад цього договору. Підкреслюється така дефініція, що правам землекористувача, визначеним у договорі емфітевзису, кореспондуються обов’язки власника земельної ділянки. Уточнено ознаки способів захисту прав власника та користувача земельної ділянки, а саме: мета способу захисту може полягати у зміні суб’єктивного права та суб’єктивного обов’язку суб’єктів; спрямованість способу захисту зумовлена прямою залежністю між ускладненням (неможливістю) задоволення інтересу однієї особи та юридично значущою поведінкою іншої особи, між якими наявний правовий зв’язок. З’ясовано, що підставою припинення договірних відносин емфітевзису може бути вилучення земельної ділянки з мотивів суспільної необхідності. При цьому визначальним є правовий режим земельної ділянки, яка є об’єктом емфітевзисних відносин. Відмова від договору або його розірвання можлива в односторонньому порядку у випадках, встановлених законом або договором. Припинення договірних відносин можна розглядати також як спосіб захисту у разі невиконання або неналежного виконання контрагентом своїх договірних обов’язків. Припинення емфітевзису зумовлене розірванням або відмовою від договору як підстави виникнення стосунків між власником земельної ділянки та користувачем.en_US
dc.description.abstractIn modern conditions, the reform of legal structures arises the need to unify the notion of the right to use another’s land for agricultural needs. The article investigates the concepts and characteristic features of emphytes, analyzes the preconditions and grounds for the emergence of such real law by the civil law of Ukraine, the right to use another’s land for agricultural needs (emphytes) in terms of belonging to the real rights to someone else’s property. The author analyzes the characteristic features of the emphytes agreement, essential conditions for its conclusion, subject and actual composition of this agreement. It is emphasized that the definition that the rights of the land user defined in the emphasis agreement shall correspond to the duties of the land owner. The signs of protection of the rights of the owner and the user of the land are specified, namely: the purpose of the method of protection may consist in changing the subjective law and subjective duty of the subjects; the direction of the method of protection is due to a direct relationship between the complication (impossibility) to meet the interest of one person and legally significant behaviour of another person, between which the existing legal communication. It is found out that the basis of termination of contractual relations of emphytes can be the removal of a land plot on the motives of public necessity. In this case, the legal regime of the land plot is determined, which is an object of emphytes’ relations. The rejection of the contract or its termination is possible in a unilateral order in cases established by law or agreement. The termination of contractual relations can also be considered as a way of protecting in case of non-fulfilment or inappropriate execution by the counterparty of its contractual duties. The termination of emphytes is due to termination or refusal of the contract as a basis for the emergence of relations between the owner of the land and the user.
dc.identifier.citationІльків О. В. Право користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис) / О. В. Ільків // Юридичний вісник. - Одеса : Гельветика - 2021. - № 2. - С. 98-104.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11300/18871
dc.language.isootheren_US
dc.publisherОдеса : Гельветикаen_US
dc.subjectResearch Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCEen_US
dc.subjectправо користування земельною ділянкою для сільськогосподарських потребen_US
dc.subjectемфітевзисen_US
dc.subjectречове правоen_US
dc.subjectдоговір про емфітевзисen_US
dc.subjectright to use a land for agricultural needsen_US
dc.subjectemphytesen_US
dc.subjectmaterial lawen_US
dc.subjectemphytes agreementen_US
dc.titleПраво користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис)en_US
dc.typeArticleen_US

Файли

Контейнер Original
Зараз відображається 1 - 1 з 1
Завантаження...
Ескіз
Name:
Ільків О. В..pdf
Size:
196.03 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Контейнер License
Зараз відображається 1 - 1 з 1
Без Ескізу
Name:
license.txt
Size:
1.71 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description: