Стилістичне навантаження демінутивів у поезії Тараса Шевченка

Завантаження...
Ескіз

Дата

2019

Автори

Андрєєва, Тетяна
Andreyeva, T.
Andreyeva, Tetiana М.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

ПП "Фенікс"

Анотація

У статті представлено результати стилістичного аналізу демінутивів у поезії Тараса Шевченка. У роботі подано параметризацію таких понять, як ʺдемінутивністьʺ та ʺдемінутивиʺ. Дериваційна трансформація твірного слова у напрямку формування демінутива не супроводжується видозміною його денотативного значення, однак у такий спосіб вноситься досить суттєва емоційно-оцінна інформація, яка часто має не менш важливе значення, ніж поняттєва. Крім позначення малості, демінутиви також сигналізують про емоції мовця, що виникають як результат оцінювання певних рис об’єкта, як омовлення факту особистого ставлення адресанта або ж детермінуються ситуацією мовлення, а також – з метою створення експресивного фону. Багато емотивно-оцінних суфіксів вносять до семантики слова позитивну авторську оцінку. Наявність одиниць із демінутивними суфіксами маркує текст наближеністю до розмовного звучання. Репрезентуючи категорію демінутивності, зменшувально-пестливі суфікси належать до засобів, за допомогою яких здійснюється актуалізація національної специфіки української мови. Використання в мовленнєвій практиці українців зменшено-пестливих утворень як інвентаря одиниць поетизації світу є абсолютно закономірним. Демінутивні одиниці у поезії Т. Шевченка використано доволі часто. У праці здійснена інвентаризація зменшувально-пестливих суфіксів, з якими функціонують досліджувані деривати. Визначена їхня продуктивність. Установлено, що левова частка слів аналізованого типу припадає на іменники. Найбільша їхня кількість утворилася за допомогою суфікса -оньк-/-еньк-. Другою за чисельністю є група демінутивів із суфіксом -к-. Решта груп нечисленні. Зʼясовані стилістичні ефекти, до яких приводить використання того чи іншого демінутива. Визначено, що найчастіше вживання слів аналізованого типу втілює функціонально-семантичну, комунікативно-прагматичну категорію інтимізації.
The article presents the results of a stylistic analysis of diminutives in Taras Shevchenko's poetry. The paper describes parametrization of such concepts as ʺdiminutivenessʺ and ʺdiminutivesʺ. Derivational transformation of the generic word in the direction of the formation of the diminutive is not accompanied by the modification of its denotative meaning, but in this way, a very substantial emotional and appraisal information is introduced, that is often important like the conceptual one. Besides marking the cute, diminutives also signal the emotions of the speaker, arising as a result of evaluating certain features of the object, as a result of the fact of the personal attitude of the addressee or determined by the situation of speech and in order to create an expressive background. Many emotional and evaluative suffixes add to the semantics of the word a positive author's assessment. The presence of units with diminutive suffixes marks the text as proximity to the conversational language. Diminutive-caress suffixes belong to the tool by which the actualization of the national specificity of the Ukrainian language is carried out representing the category of diminutiveness. It is absolutely logical, that Ukrainians use reduced-cuddling entities in the speech practice as a unit of world poetry inventory. Units of diminutives in T. Shevchenko's poetry are used quite often. This paper shows the inventory of diminutive-lustful suffixes with which the investigated derivatives function. Their performance is determined. It is established, that the lion's share of words of the analyzed type are nouns. The suffix -оньк- / -еньк- form the largest number of them. The suffix -к- is the second largest group with diminutives. The rest of the groups are few. The stylistic effects, which lead to the use of one or another dementia, are found. It is determined that the most frequently used words of the analyzed type embody the functional-semantic, communicative-pragmatic category of intimization.

Бібліографічний опис

Андрєєва, Тетяна. Стилістичне навантаження демінутивів у поезії Тараса Шевченка / Т. Андрєєва // Одеський лінгвістичний вісник. – 2019. – Вип. 13. – С. 64-76. DOI: 10.32837/2312-3192/13/7

Ключові слова

Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION, суфікс, демінутивність, демінутив, дериват, понятійно-мовна універсалія, суб’єктивна оцінка, функціональна парадигма, suffix, diminutiveness, diminutive, derivative, conceptual-linguistic universality, subjective evaluation, functional paradigm

Цитування

Андрєєва, Тетяна. Стилістичне навантаження демінутивів у поезії Тараса Шевченка / Т. Андрєєва // Одеський лінгвістичний вісник. – 2019. – Вип. 13. – С. 64-76. DOI: 10.32837/2312-3192/13/7