Cтроки оскарження повідомленя про підозру: практичні і теоретичні аспекти

dc.contributor.authorЛаврова, В. В.
dc.contributor.authorLavrova, V. V.
dc.date.accessioned2022-07-31T10:22:23Z
dc.date.available2022-07-31T10:22:23Z
dc.date.issued2021
dc.descriptionЛаврова В. В. Cтроки оскарження повідомленя про підозру: практичні і теоретичні аспекти / В. В. Лаврова // Юридичний вісник. - Одеса : Гельветика - 2021. - № 2. - С. 166-176.en_US
dc.description.abstractУ статті досліджено колізію між строками подання скарги на рішення, дії чи бездіяльність слідчого, дізнавача чи прокурора, передбачені ч. 1 ст. 303 КПК, встановленими в ч. 1 ст. 304 КПК, та строками оскарження повідомлення про підозру, визначеними в п. 10 ч. 1 ст. 303 КПК. Проаналізовано норми п. 10 ч. 1 ст. 303 КПК та ч. 1 ст. 304 КПК із точки зору їх співвідношення як загальної та спеціальної норми. На основі проведеного аналізу визначено, що спеціальною нормою є п. 10 ч. 1 ст. 303 КПК, а загальною нормою є ч. 1 ст. 304 КПК, оскільки: 1) поява строків оскарження повідомлення про підозру є результатом диференціації (спеціалізації) правового регулювання, для досягнення найбільшої ефективності правового регулювання, а саме врахування особливостей повідомлення про підозру, як юридичного факту; 2) за критерієм об’єму правового регулювання п. 10 ч. 1 ст. 303 КПК є значно вужчою, оскільки стосується лише повідомлення про підозру, тоді як ч. 1 ст. 304 КПК поширюється на різні рішення, дії і бездіяльність; 3. п. 10 ч. 1 ст. 303 КПК є похідним від ч.1 ст. 304 КПК, яка є первинною щодо нього; 4. співвідношення між ч. 1 ст. 304 та п. 1 ч. 1 ст. 303 КПК характеризується співвідношенням понять «рід – вид»; 5) п. 10 ч. 1 ст. 303 КПК встановлено для зміни способу і меж регулювання оскарження повідомлення про підозру, а саме первинно впроваджено вказане оскарження (до цієї норми такого права не існувало) і встановлено його особливості. За результатами проведеного дослідження встановлено, що при вирішенні колізії між ч. 1 ст. 304 КПК та ч. 1 ст. 203 КПК слід керуватися загальними засадами кримінального провадження, а саме принципом верховенства права та принципом верховенства спеціальних норм, тобто колізійним правилом «спеціальний закон скасовує дію загального». Отже, п. 10 ч. 1 ст. 303 КПК має пріоритет в застосуванні перед ч. 1 ст. 304 КПК. Запропоновано викласти ч. 1 ст. 304 КПК у такй редакції: «1. Скарги на рішення, дії чи бездіяльність слідчого, дізнавача чи прокурора, передбачені частиною першою статті 303 цього Кодексу, за винятком повідомлення слідчого, дізнавача, прокурора про підозру, можуть бути подані особою протягом десяти днів з моменту прийняття рішення, вчинення дії або бездіяльності. Якщо рішення слідчого, дізнавача чи прокурора оформлюється постановою, строк подання скарги починається з дня отримання особою її копії».en_US
dc.description.abstractThe article examines the conflict between the deadlines for filing a complaint against the decision, action, or inaction of the investigator, coroner or prosecutor, provided for in Part 1 of Art. 303 of the CPC, established in Part 1 of Art. 304 of the CPC, and the time limits for appealing the notice of suspicion specified in clause 10 of Part 1 of Art. 303 of the CPC. Analyzed the norms of clause 10 part 1 of Art. 303 of the CPC and Part 1 of Art. 304 of the CPC in terms of their relationship as a general and special rule. Based on the analysis, it is determined that a special rule is clause 10 Part 1 of Art. 303 of the CPC and the general rule is Part 1 of Art. 304 of the CPC, because: 1. the appearance of deadlines for appealing the notice of suspicion is the result of differentiation (specialization) of legal regulation, to achieve the greatest effectiveness of legal regulation, namely taking into account the peculiarities of the notice of suspicion as a legal fact. 2. according to the criterion of the volume of legal regulation of clause 10 part 1 of Art. 303 of the CPC is much narrower, as it applies only to the report of suspicion, while Part 1 of Art. 304 of the CPC applies to various decisions, actions, and omissions. 3. Clause 10 Part 1 of Article 303 of the CPC is derived from Part 1 of Article 304 of the CPC, which is primary concerning him; 4. the relationship between Part 1 of Art. 304 and clause 1 part 1 of Art. 303 of the CPC is characterized by the ratio of the concepts “genusspecies”; 5. Clause 10 part 1 of Art. 303 of the CPC was established to change the method and limits of regulation of the appeal of the notice of suspicion, namely, the initial appeal was initially introduced (there was no such right before this norm) and its features were established. According to the results of the study, it was found that in resolving the conflict between Part 1 of Art. 304 of the CPC and Part 1 of Art. 203 of the CPC should be guided by the general principles of criminal proceedings, namely the principle of the rule of law and the principle of the rule of special rules, in the conflict rule special law abolishes the general. Therefore, clause 10 h.1 Art. 303 of the CPC has priority in applying before Part 1 of Art. 304 of the CPC. It is proposed to set out Part 1 of Art. 304 of the CPC in the following wording: 1. Complaints against decisions, actions or omissions of an investigator, coroner or prosecutor provided for in part one of Article 303 of this Code, except for notification of the investigator, coroner, prosecutor of suspicion, may be filed by a person within ten days of the decision, action or omission. If the decision of the investigator, coroner, or prosecutor is formalized by a resolution, the term for filing a complaint begins from the date of receipt of a copy by the person.
dc.identifier.citationЛаврова В. В. Cтроки оскарження повідомленя про підозру: практичні і теоретичні аспекти / В. В. Лаврова // Юридичний вісник. - Одеса : Гельветика - 2021. - № 2. - С. 166-176.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11300/18863
dc.language.isootheren_US
dc.publisherОдеса : Гельветикаen_US
dc.subjectResearch Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCEen_US
dc.subjectпідозраen_US
dc.subjectповідомлення про підозруen_US
dc.subjectоскарження повідомлення про підозруen_US
dc.subjectстрокиen_US
dc.subjectколізіяen_US
dc.subjectsuspicionen_US
dc.subjectnotification of suspicionen_US
dc.subjectcomplaint against the decisionen_US
dc.subjectdeadlinesen_US
dc.subjectconflict of lawen_US
dc.titleCтроки оскарження повідомленя про підозру: практичні і теоретичні аспектиen_US
dc.typeArticleen_US

Файли

Контейнер Original
Зараз відображається 1 - 1 з 1
Завантаження...
Ескіз
Name:
Лаврова В. В..pdf
Size:
269.67 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Контейнер License
Зараз відображається 1 - 1 з 1
Без Ескізу
Name:
license.txt
Size:
1.71 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description: