Система місцевого самоврядування в пострадянських державах

Завантаження...
Ескіз

Дата

2019

Автори

Бальцій, Юрій Юрійович
Бальцій, Ю. Ю.
Baltsii, Yurii Yu.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса : Гельветика

Анотація

У статті досліджено системи місцевого самоврядування в пострадянських державах. Побудова демократичної правової держави передбачає створення ефективної децентралізованої системи публічної влади, яка ґрунтувалася б на верховенстві волі народу та пріоритеті людини як найвищої соціальної цінності. Однак зазначені завдання неможливо реалізувати без розбудови повноцінної системи місцевого самоврядування. Зазначено, що Україна взяла курс на вступ до Європейського Союзу, що зумовило необхідність приведення національного законодавства до рівня європейських та світових правових стандартів. Крім того, саме сьогодні особливо гостро постало питання, в якому саме напрямку буде розвиватися місцеве самоврядування в пострадянських державах, чи зможе цей інститут вирішити задачі, які на нього покладаються і які проблеми необхідно вирішити для сприятливого розвитку системи місцевого самоврядування. Визначено, що ратифікація такого найважливішого документу, як Європейська хартія місцевого самоврядування, Україною визначила нові принципи організації та функціонування всієї системи місцевого самоврядування, а також запровадила новітні демократичні напрямки її вдосконалення та дієвого реформування в умовах побудови правової демократичної держави, але, незважаючи на значний обсяг нормативно-правових документів, які регламентують процеси становлення та розвитку системи місцевого самоврядування, дослідження сучасного стану місцевої демократії показують низький рівень ефективності наявної в Україні системи місцевого самоврядування. Визначено, що система місцевого самоврядування кожної окремої пострадянської держави функціонує в межах певної політичної культури і традицій, особливості її зумовлені багатьма, інколи непомітними, чинниками, пов’язаними з оточуючим соціально-політичним середовищем, тому неможливо дати однозначну оцінку тієї чи іншої системи місцевого самоврядування навіть у межах характерного для неї політико-адміністративного контексту; ще важче визначити, як вона буде діяти та функціонувати в разі її перенесення та запровадження в нашій державі. Наголошено на необхідності застосування позивного досвіду пострадянських держав у сфері місцевого самоврядування у створенні якісної системи місцевого самоврядування України.
The article explores the systems of local self-government in the post-Soviet states. Building a democratic rule of law implies the creation of an effective decentralized system of public authority, based on the supremacy of the will of the people and the priority of the person as the highest social value. However, these tasks cannot be accomplished without building a full-fledged local government system. It is noted that Ukraine has taken the course of accession to the European Union, which has made it necessaryto bring national legislation to the level of European and world legal standards. In addition, today the question in which direction local self-government will develop in the post-Soviet states is particularly acute, whether this institute will be able to solve the tasks that are entrusted to it and what problems must be solved for the favorable development of the local self-government system. It is determined that the ratification of such an important document as the European Charter of Local Self-Government by Ukraine defined the new principles of organization and functioning of the whole system of local self-government, as well as introduced the newest democratic directions for its improvement and effective reform in the conditions of building a legal democratic state, but without -Legal documents regulating the processes of formation and development of the system of local self-government, study of the current state of localities These democracies show a low level of effectiveness of the current local self-government system in Ukraine. It has been determined that the system of local self-government of each individual post-Soviet state functions within a certain political culture and traditions, its peculiarities are caused by many, sometimes invisible, factors connected with the surrounding socio-political environment, therefore, it is impossible to give an unambiguous assessment of one or another local system self-government, even within the specific political and administrative context; it is even more difficult to determine how it will operate and function in the case of its transfer and implementation in our country. The necessity to apply the positive experience of the post-Soviet states in the field of local self-government in creating a quality system of local self-government in Ukraine is emphasized.

Бібліографічний опис

Бальцій Ю. Ю. Система місцевого самоврядування в пострадянських державах / Ю. Ю. Бальцій // Юридичний вісник. - Одеса : Гельветика - 2019. - № 3. - С. 85-90.

Ключові слова

constitution, system of local self-government, representative body, executive body, chairman, Research Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCE, конституція, система місцевого самоврядування, представницький орган, виконавчий орган, голова

Цитування

Бальцій Ю. Ю. Система місцевого самоврядування в пострадянських державах / Ю. Ю. Бальцій // Юридичний вісник. - Одеса : Гельветика - 2019. - № 3. - С. 85-90.