Морська арбітражна комісія при Торгово-промисловій палаті України як суб’єкт адміністративного права

Завантаження...
Ескіз

Дата

2012

Автори

Семаніва, Юлія Вікторівна
Семанива, Юлия Викторовна
Semaniva, Yulia V.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. – Національний університет «Одеська юридична академія», Одеса, 2012. Дисертація присвячена вирішенню наукового завдання щодо дослідження правового статусу та організації роботи Морської арбітражної комісії при Торгово-промисловій палаті України як суб’єкта адміністративного права. У дисертації досліджено генезис розвитку законодавства про арбітражну форму вирішення морських спорів та організацію роботи арбітражних органів; розглянуто питання правової природи норм, що регламентують порядок розгляду спорів у Морській арбітражній комісії при Торгово-промисловій палаті України; визначено правову природу її повноважень та досліджено питання її юрисдикції; визначено та розглянуто стадії розгляду спорів, особливості процедури оскарження та виконання рішень Морської арбітражної комісії при Торгово-промисловій палаті України, а також розроблено пропозиції щодо їх удосконалення; досліджено загальні питання організації роботи арбітражних органів та визначено особливості внутрішньої та зовнішньої організації роботи Морської арбітражної комісії при Торгово-промисловій палаті України. На основі нормативного матеріалу та аналізу літературних джерел сформульовано конкретні пропозиції та практичні рекомендації щодо удосконалення правового регулювання Морської арбітражної комісії при Торгово- промисловій палаті України, розроблено проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» (щодо удосконалення положень про міжнародний комерційний арбітраж).
Диссертация на соискание научной степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.07 – административное право и процесс; финансовое право; информационное право. – Национальный университет «Одесская юридическая академия», Одесса, 2012. Диссертация посвящена решению научной задачи по исследованию правового статуса и организации работы Морской арбитражной комиссии при Торгово-промышленной палате Украины как субъекта административного права. В диссертации исследованы генезис развития законодательства об арбитражной форме решения морских споров и организации работы арбитражных органов; рассмотрены вопросы правовой природы норм, регламентирующих порядок рассмотрения споров в Морской арбитражной комиссии при Торгово-промышленной палате Украины, определены правовая природа ее полномочий и исследован вопрос ее юрисдикции; определены и рассмотрены стадии рассмотрения споров, особенности процедуры обжалования и исполнения решений Морской арбитражной комиссии при Торгово-промышленной палате Украины, а также разработаны предложения по их усовершенствованию; исследованы общие вопросы организации работы арбитражных органов и определены особенности внутренней и внешней организации работы Морской арбитражной комиссии при Торгово-промышленной палате Украины. На основе нормативного материала и анализа литературных источников сформулированы конкретные предложения и практические рекомендации по совершенствованию правового регулирования Морской арбитражной комиссии при Торгово-промышленной палате Украины, разработан проект Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины» (относительно усовершенствования положений о международном коммерческом арбитраже ).
The thesis for obtaining Ph.d. legal sciences, specialty number 12.00.07 – administrative law and procedure, financial law, information law. – National University «Odessa Law Academy», Odessa, 2012. The dissertation is devoted to the resolving thesis deals with the solution of a scientific problem on the study of the legal status and organization of the Maritime Arbitration Commission at the Chamber of Commerce of Ukraine as a subject of the administrative law. The thesis investigated the genesis of the legislation of an and organization of arbitration bodies, the issues of the legal nature of the rules governing the procedure of dispute resolution in the Maritime Arbitration Commission at the Chamber of Commerce in Ukraine, defined the legal nature of its powers, and the question of its jurisdiction; identified and analyze the stage of arbitration proceeding, distinctions of the appeal and execution of the ruling of the Maritime Arbitration Commission at the Chamber of Commerce in Ukraine, as well as proposals for their improvement; investigated the general questions of the organization of the arbitration bodies and identified features of the internal and external organization of the Maritime Arbitration Commission at the Chamber of Commerce in Ukraine. Based on normative material and literary sources concrete proposals and practical recommendations for improving the legal regulation of the Maritime Arbitration Commission at the Chamber of Commerce in Ukraine were formulated, a draft Law of Ukraine «On Amendments to Certain Legislative Acts of Ukraine» (regarding the improvement of the provisions on international commercial arbitration) was created.

Бібліографічний опис

Семаніва Ю. В. Морська арбітражна комісія при Торгово-промисловій палаті України як суб’єкт адміністративного права : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Ю. В. Семаніва; кер. роботи Є. В. Додін; Нац. ун.-т "Одеська юридична академія". – Одеса, 2012. – 20 с.

Ключові слова

арбітраж, комерційний арбітраж, міжнародний комерційний арбітраж, морський арбітраж, вирішення морських спорів, Морська арбітражна комісія при Торгово-промисловій палаті України, арбитраж, коммерческий арбитраж, международный коммерческий арбитраж, морской арбитраж, решение морских споров, Морская арбитражная комиссия при Торгово-промышленной палате Украины, arbitration, commercial arbitration, international commercial arbitration, maritime arbitration, maritime disputes solutions, the Maritime Arbitration Commission at the Chamber of Commerce in Ukraine

Цитування

Семаніва Ю. В. Морська арбітражна комісія при Торгово-промисловій палаті України як суб’єкт адміністративного права : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Ю. В. Семаніва; кер. роботи Є. В. Додін; Нац. ун.-т "Одеська юридична академія". – Одеса, 2012. – 20 с.

Зібрання