Правове забезпечення електронної форми декларування під час митного оформлення

Завантаження...
Ескіз

Дата

2020

Автори

Гуржій, Тарас Олександрович
Гуржій, Т. О.
Hurzhii, Taras O.
Hurzhii, T. O.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса : Гельветика

Анотація

У статті досліджено питання правового забезпечення діяльності митних органів України у царині автоматизації митного оформлення, зокрема під час здійснення митного декларування в електронному вигляді та кроків, що здійснюються в напрямі реалізації концепції «електронна митниця». Проаналізовано положення основних нормативно-правових актів, що відіграють концептуальну роль у правовому регулюванні діяльності митних органів України з питань інформатизації. Розглянуто профільні правові джерела, які нормативно закріплюють та деталізують перелік функцій окремих структурних підрозділів митних органів України. Окремо зазначено виняткову важливість положень Міжнародної конвенції про спрощення та гармонізацію митних процедур (Кіотської конвенції), яка займає особливе місце в розбудові інформаційного митного простору і розглядає використання інформаційних технологій як один із фундаментальних принципів митної справи. Зазначено, що сьогодні нові підходи до діяльності митних органів на шляху інформатизації та створення електронної митниці у цілому визначені, однак вони встановлені, як правило, на основі міжнародних стандартів та концептуальних документів. Зазначено, що реалізація таких стандартів повинна проводитися за допомогою своєчасних коректив національного законодавства, що регулює різні напрями діяльності митних органів. Тільки так можна досягти ефективних результатів у реформаторській діяльності в галузі митної справи. Наголошено на важливості організації інформаційно-правового забезпечення захисту інформації в митній справі, зокрема під час електронного декларування в процесі митного оформлення. Цей важливий аспект об'єктивно передбачає впровадження в правозастосовчу діяльність митних органів сучасних інформаційних технологій – методів інформатизації процесів і етапів управління, що, своєю чергою, виконує функцію забезпечення управлінської діяльності і передусім процесу генерації управлінських рішень.
The article examines the issues of legal support of the customs authorities of Ukraine in the field of automation of customs clearance, in particular in the implementation of customs declaration in electronic form and the steps taken to implement the concept of “electronic customs”. The provisions of the main normative legal acts that play a conceptual role in the legal regulation of the activities of the customs authorities of Ukraine on informatization are analyzed. The profile legal sources which normatively fix and detail the list of functions of separate structural divisions of customs bodies of Ukraine are considered. The exceptional importance of the provisions of the International Convention on the Simplification and Harmonization of Customs Procedures (Kyoto Convention), which occupies a special place in the development of the customs information space and considers the use of information technology as one of the fundamental principles of customs. It is noted that currently new approaches to the activities of customs authorities on the path of informatization and creation of electronic customs in general have been identified, but they are established, as a rule, on the basis of international standards and conceptual documents. It is noted that the implementation of such standards should be carried out with the help of timely adjustments to national legislation governing various activities of customs authorities. Only in this way can effective results be achieved in reform activities in the field of customs. The importance of the organization of information and legal support for the protection of information in customs, in particular in the electronic declaration in the process of customs clearance. This important aspect objectively involves the introduction of law enforcement activities of modern information technologies – methods of informatization of processes and stages of management, which in turn performs the function of ensuring management activities and, above all, the process of generating management decisions.

Бібліографічний опис

Гуржій Т. О. Правове забезпечення електронної форми декларування під час митного оформлення / Т. О. Гуржій // Юридичний вісник. - Одеса : Гельветика - 2020. - № 2. - С. 51-57.

Ключові слова

Research Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCE, legal support, customs clearance, electronic declaration, customs, правове забезпечення, митне оформлення, електронне декларування, митна справа, митниця

Цитування

Гуржій Т. О. Правове забезпечення електронної форми декларування під час митного оформлення / Т. О. Гуржій // Юридичний вісник. - Одеса : Гельветика - 2020. - № 2. - С. 51-57.