Основи кримінального права

Завантаження...
Ескіз

Дата

2014

Автори

Туляков Вячеслав Олексійович
Туляков Вячеслав Алексеевич
Tulyakov V. A.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Анотація

Бібліографічний опис

Туляков В. О. Основи кримінального права / В. О. Туляков // Правознавство: підручник для студентів вищих навчальних закладів / авт. кол. : С. В. Ківалов, Є. В. Додін, В. О. Туляков, В. В. Долежан, Ю. Є. Полянський та ін. – Харків : Фоліо, 2014. – Гл. 21. – С. 525-594.

Ключові слова

кримінальне права, правова доктрина, функції і принципи кримінального право, система кримінального права, наука кримінального права, кримінальний закон, Кримінальний кодекс України, державна інтервенція, кримінально-правовий захист, кримінально-правові заборони, поняття і ознаки злочину, зловживання владою, суб'єкт злочину, кримінальна відповідальность, криміногенна ситуація, декриміналізація, кримінально-правові відносини, юридичні факти, склад злочину, суспільно-небезпечне діяння, криміналізація економічних відносин, неосудність в кримінальному праві, умисел, необережність та її види, злочинна недбалість, юридична помилка, необхідна оборона, співучасть у вчиненні злочину, покарання, штраф, уголовное право, правовая доктрина, функции и принципы уголовного права, система уголовного права, наука уголовного права, уголовный закон, Уголовный кодекс Украины, государственная интервенция, уголовно-правовая защита, уголовно-правовые запреты, понятие и признаки преступления, злоупотребление властью, субъект преступления, уголовная ответственность, криминогенная ситуация, декриминализация, уголовно-правовые отношения, юридические факты, состав преступления, общественно-опасное деяние, криминализация экономических отношений, невменяемость в уголовном праве, умысел, неосторожность и ее виды, преступная небрежность, юридическая ошибка, необходимая оборона, соучастие в совершении преступления, наказание, штраф, criminal law, legal doctrine, functions and principles of criminal law, criminal law system, the science of criminal law, criminal statute, The Criminal Code of Ukraine, state intervention, criminal defense, penal prohibition, the notion and signs of a crime, abuse of authority, crime committer, criminal liability, criminogenic situation, decriminalization, criminal-law relations, legal facts, corpus delicti, socially dangerous act, criminalization of economic relations, insanity in criminal law, wilfulness, imprudence and its types, criminal negligence, legal error, necessary defense, abetting, punishment, fine, jurisprudence

Цитування

Туляков В. О. Основи кримінального права / В. О. Туляков // Правознавство: підручник для студентів вищих навчальних закладів / авт. кол. : С. В. Ківалов, Є. В. Додін, В. О. Туляков, В. В. Долежан, Ю. Є. Полянський та ін. – Харків : Фоліо, 2014. – Гл. 21. – С. 525-594.