Правова держава: вітчизняні наукові підходи до змісту поняття

Завантаження...
Ескіз

Дата

2020

Автори

Вовк, П. В.
Vovk, P. V.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса : Гельветика

Анотація

Мета статті полягає в тому, щоб на основі філософії права, теорії права, норм законодавства узагальнити вітчизняні наукові підходи до змісту поняття «правова держава». У статті проаналізовано вітчизняні наукові підходи до змісту поняття «правова держава». Установлено відсутність єдиного наукового змісту щодо наповнення цієї категорії, прогресуючу модернізацію цього поняття вітчизняними вченими, що всебічно розширюють сутність правової держави, ураховуючи загальновідомі основи правової держави. Визначено правову державу як управлінсько-правову форму організації та діяльності публічних органів влади й суспільства, цінністю якої є людина, її життя, здоров’я, честь, гідність недоторканність та інші права і свободи, що забезпечуються через взаємопов’язану діяльність усіх гілок влади на засадах верховенства права. Наголошено, що сучасний зміст поняття «правова держава» повинен включати не лише чинні засади функціонування органів влади, а й прогресивні напрями розвитку суспільних відносин зі справедливим, правовим і гуманним суспільним ладом у державі. З’ясовано, що в конструкції сучасної правової держави має бути відображено таке: а) сучасна концепція правової держави може бути лише системою принципів (ознак), інститутів, що висловлюють демократичну ідею народного суверенітету; б) суверенітет народу означає, що лише народ – єдине джерело всієї влади; лише він має невідчужуване право визначати та змінювати форми державно-правового життя. З’ясовано, що Україна лише формальними ознаками характеризується принципом поділу влади, юридичною захищеністю особи, повсюдним виконанням законів і підзаконних нормативних актів. Тому можна говорити лише про певні загальні риси правової держави в умовах сучасної України, адже не завжди реальне становище українських громадян відповідає тому, що затверджено законами та підзаконними актами. Зроблено висновок, що вітчизняні наукові підходи до змісту поняття «правова держава» об’єднує відсутність єдиного змісту щодо наповнення цієї категорії, прогресуюча модернізація цього поняття вітчизняними вченими, що всебічно розширюють сутність правової держави, ураховуючи загальновідомі основи правової держави.
The purpose of the article is to generalize domestic scientific approaches to the content of the concept of “rule of law” on the basis of philosophy of law, theory of law, norms of legislation. The article identifies domestic scientific approaches to the content of the concept of “constitutional state”. It is established that there is no single scientific content to fill this category, as well as the progressive modernization of this concept by domestic scientists, who comprehensively expand the essence of the constitutional state, taking into account the well-known foundations of the rule of law. The constitutional state is defined as a managerial and legal form of organization and activity of public authorities and society, the value of which is a person, his life, health, dignity, inviolability and other rights and freedoms provided through interconnected activities of all branches of government principles of the rule of law. It is emphasized that the modern meaning of the concept of “rule of law” should include not only the existing principles of functioning of government, but also progressive directions of development of social relations with a fair, legal and humane social order in the state. It was found that the construction of the modern rule of law should reflect: a) the modern concept of the rule of law can only be a system of principles (features), institutions that express the democratic idea of people's sovereignty; b) the sovereignty of the people means that only the people – the only source of all power; only he has the inalienable right to determine and change the forms of state and legal life. It was found that Ukraine is characterized only by formal features of the principle of separation of powers, legal protection of the individual, widespread compliance with laws and regulations. Therefore, we can only talk about certain general features of the rule of law in modern Ukraine, because not always the real situation of Ukrainian citizens corresponds to what is approved by laws and regulations. It is concluded that domestic scientific approaches to the content of the concept of “rule of law” are united by the lack of a single content to fill this category, and the progressive modernization of this concept by domestic scholars who comprehensively expand the rule of law.

Бібліографічний опис

Вовк П. В. Правова держава: вітчизняні наукові підходи до змісту поняття / П. В. Вовк // Юридичний вісник. - Одеса : Гельветика - 2020. - № 1. - С. 19-23.

Ключові слова

Research Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCE, administrative courts, administrative justice, administrative process, constitutional state, paradigm, protection of rights and freedoms, subjects of authority, rule of law, theory of administrative justice, адміністративне судочинство, адміністративний процес, адміністративні суди, захист прав і свобод, парадигма, правова держава, принцип верховенства права, суб’єкти владних повноважень, теорія адміністративного судочинства

Цитування

Вовк П. В. Правова держава: вітчизняні наукові підходи до змісту поняття / П. В. Вовк // Юридичний вісник. - Одеса : Гельветика - 2020. - № 1. - С. 19-23.