Міжнародні відносини та світова політика : навчально-методичний посібник

Завантаження...
Ескіз

Дата

2022

Автори

Дронов, Владислав Юрійович
Дронов, В. Ю.
Dronov, Vladyslav Yu.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса : Фенікс

Анотація

Навчально-методичний посібник містить тематичний план дисципліни, короткий зміст лекцій, питання до практичних занять, рекомендовану літературу за темами та до курсу в цілому, завдання для самостійної роботи, питання для підготовки до заліку та екзамену. У виданні висвітлено питання, пов’язані з теорією міжнародних відносин та світової політики, понятійно-категоріальний апарат, розглянуто основні теорії міжнародних відносин, особливості міжнародних відносин у різні періоди, досліджено основних учасників міжнародних відносин, їхні характеристики та роль, розглянуто мирне співіснування, міжнародна співпраця, міжнародна безпека, зокрема наявні загрози, міжнародні конфлікти, глобальні проблеми людства та шляхи їх вирішення. Окрему увагу приділено місцю України у світі, її зовнішній політиці. Посібник призначений для здобувачів вищої освіти Національного університету «Одеська юридична академія», які вивчають дисципліну «Міжнародні відносини та світова політика».
The teaching and methodical manual contains a thematic plan of the discipline, a summary of the lectures, questions for practical classes, recommended literature by topic and for the course as a whole, tasks for independent work, questions for preparation for the test and exam. The publication covers issues related to the theory of international relations and world politics, the conceptual and categorical apparatus, examines the main theories of international relations, features of international relations in different periods, examines the main participants in international relations, their characteristics and role, examines peaceful coexistence, international cooperation, international security, including existing threats, international conflicts, global problems of humanity and ways to solve them. Particular attention is paid to Ukraine's place in the world, its foreign policy. The manual is intended for students of higher education at the National University "Odesa Law Academy" studying the discipline "International Relations and World Politics".

Бібліографічний опис

Дронов В. Ю. Міжнародні відносини та світова політика : навч.-метод. посіб. [Електронний ресурс] / В. Ю. Дронов ; НУ «Одеська юридична академія». – Одесса : Фенікс, 2022. – 132 с.

Ключові слова

понятійно-категоріальний апарат теорії міжнародних відносин, основні теорії міжнародних відносин, міжнародні відносини у Стародавньому світі, Ялтинсько-Потсдамська система міжнародних відносин, основні учасники міжнародних відносин у 20-21 ст., conceptual and categorical apparatus of the theory of international relations, basic theories of international relations, international relations in the ancient world, Yalta-Potsdam system of international relations, the main participants in international relations in the 20-21 centuries, Research Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCE

Цитування

Дронов В. Ю. Міжнародні відносини та світова політика : навч.-метод. посіб. [Електронний ресурс] / В. Ю. Дронов ; НУ «Одеська юридична академія». – Одесса : Фенікс, 2022. – 132 с.