Legal sanctions and their political element

Завантаження...
Ескіз

Дата

2019

Автори

Возняковська, Крістіна Анатоліївна
Возняковська, К. А.
Возняковская, Кристина Анатольевна
Vozniakovska, Kristina A.
Борденюк, Ольга Василівна
Борденюк, О. В.
Борденюк, Ольга Васильевна
Bordeniuk, Olha V.
Томаш, Леонід Васильович
Томаш, Л. В.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Editorial Primmate S. A. S.

Анотація

The purpose of the article is a comprehensive study of theoretical provisions on the structure of a legal norm, determining the place of sanctions among its elements and the presence of a political instrument in the sanctions. According to the purpose, the logical structure of the legal norm is defined. The importance of sanctions in the system of state instruments for combating offenses is analyzed, with the focus on their political element. Scientific works concerning the analysis of sanctions as a fundamental category of legal science in both the modern and the Soviet period have been investigated. The scope of sanctions in the context of economic reforms is considered. The judicial practice of the application of sanctions in Ukraine is investigated. Scientific research has been systematized into allocating all legal sanctions to specific groups. In the process of researching the topic of the article, the authors come to a conclusion that the sanction exerts state coercion to comply with legal provisions; sanction is characterized by the presence of a political element; a sanction is a mandatory element of a legal norm that provides for the type and extent of state provision of the legal norms disposition that contains the final assessment. Although the sanction can be characterized as a reaction of the state to the offense, it should still be defined as a measure of responsibility, since the reaction of the state includes other coercive measures.
Метою статтіє комплексне дослідження теоретичних положень про структуру правової норми, визначення місця санкцій серед її елементів та наявність в санкціях політичного інструменту. Відповідно до мети визначено логічну структуру правової норми. Проаналізовано значеннясанкцій в системі державних інструментів боротьби з правопорушеннями та сконцентровано увагу на їх політичному елементі. Досліджено наукові праці, що стосувалися аналізу санкцій як фундаментальної категорії правової науки як сучасного, так і радянського періоду. Розглянута сфера застосування санкцій у умовах проведення економічних реформ. Досліджено судову практику застосування санкцій в Україні. Систематизовано наукові дослідження щодо виділення усіх правових санкцій у певні групи. В процесі дослідження теми статі, автори приходять до висновку про те, що за допомогою санкції здійснюється державний примус до виконання приписів правових норм; для санкції є властивим наявність політичного елементу; санкція є обов’язковим елементом норми права, що передбачає вид і міри державного забезпечення диспозиції правової норми, яка містить кінцеву оцінку. І хоча санкцію можна охарактеризувати як реакцію держави на правопорушення, проте слід визначити її все ж мірою відповідальності, оскільки реакцією держави будуть і решта примусових заходів.

Бібліографічний опис

Vozniakovska K. Legal sanctions and their political element / K. Vozniakovska, O. Bordeniuk, L. Tomash // Amazonia Investiga. – Vol. 8. – Iss. 24. – Editorial Primmate S. A. S., 2019. – P. 253-259.

Ключові слова

legal norm, norm structure, political element, sanction, правова норма, структура норми, санкція, політичний елемент, Research Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCE

Цитування

Vozniakovska K. Legal sanctions and their political element / K. Vozniakovska, O. Bordeniuk, L. Tomash // Amazonia Investiga. – Vol. 8. – Iss. 24. – Editorial Primmate S. A. S., 2019. – P. 253-259.