Конститутивні та перетворювальні властивості рішення суду як правового засобу захисту суб’єктивних цивільних прав на нерухоме майно

Завантаження...
Ескіз

Дата

2020

Автори

Спєсівцев, Д. С.
Spiesivtsev, D. S.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса : Гельветика

Анотація

Статтю присвячено розгляду конститутивних та перетворювальних властивостей рішення суду в механізмі захисту суб’єктивних цивільних прав на нерухоме майно. Аналізу піддано теоретичні положення двох протилежних наукових концепцій щодо правової природи рішення суду як правового засобу захисту суб’єктивних цивільних прав. Автор зазначає, що нині в цивілістичній науці спостерігається поступове збільшення прихильників наукової концепції, у рамках якої рішення суду розглядається як юридичний факт, тобто обставина правової реальності, що здатна конституювати або трансформувати інші обставини, зокрема спричиняти виникнення, перехід або припинення суб’єктивних цивільних прав на нерухоме майно. Противники такого наукового погляду відстоюють позицію, що рішення суду не наділене здатністю спричиняти відповідні юридичні наслідки, а лише наділяє характером безспірних певні обставин правової реальності. У рамках такого підходу здійснюються спроби вивести рішення суду за межі його розуміння як юридичного факту з одночасним обґрунтуванням його правозастосовної природи. Звертаючись до положень чинного цивільного законодавства України, що визначають порядок визнання недійсними оспорюваних правочинів, автор демонструє прояв конститутивних та перетворювальних властивостей судових рішень на прикладі конкретної ситуації із судової практики, пов’язаної з визнанням договору купівліпродажу нерухомості недійсним. Підкріплюючи свою позицію аргументами, автор зазначає, що у разі визнання правочину щодо нерухомості недійсним у судовому порядку відбувається «згортання» юридичних наслідків, а не констатація факту, що відповідні наслідки ніколи не наставали. У зв’язку із цим унаслідок визнання недійсним договору купівлі-продажу нерухомого майна відбувається його припинення у набувача і виникнення у відчужувача. При цьому відновлюється чинність відповідної правової підстави набуття права власності набувачем. Також установлюється, що судові рішення про визнання права власності на нерухоме майно можуть як підтверджувати обставини правової реальності, зокрема належність права власності позивачу, так і спричиняти виникнення права власності у певної особи.
The article is devoted to consideration of constitutive and transformative properties of court’s decision in mechanism of protection of subjective civil rights on immovable property. The theoretical provisions of two opposite scientific theories of legal nature of court’s decision as legal mean of protection of subjective civil rights on immovable property are analyzed. The author notes that at present it is traced the trend of support the scientific concept according to which the court`s decision is considered as juridical fact i.e. circumstance of juridical reality that can constitute or transform other circumstances, particularly can cause the emergence, transfer or termination of subjective civil rights on immovable property. The opponents of such concept defend a position according to which the court’s decision has no characteristics that allows it cause appropriate juridical consequences. In their opinion the court’s decision can only make some circumstances of juridical reality indisputable. Within such approach scientists make attempts to consider legal nature of court’s decision abroad of juridical facts concept. But at the same time they admit that such decision is an act of right-enforcement. Basing on legislative provisions of current civil legislation of Ukraine that provide the rules of recognition of disputed transaction as invalid the author demonstrates a display of constitutive and transformative properties of court’s decision in context of concrete situation from case law related to nullification of immovable property sales-purchase contract. Strengthening his position with arguments the author notes that in case of nullification a real estate transaction through the court it takes place the winding down of the juridical consequences but not a statement of fact that appropriate consequences has never appeared. That’s why the nullification of immovable property sales-purchase contract through the court leads to termination of purchaser’s property right and to emergence the seller’s right of property. At the same time the power of seller’s real estate title is restored. It is also determined that court’s decision to recognizing the claimant’s right of property on immovable thing can confirm some circumstances of juridical reality, particularly the belonging of property right to the claimant, and cause the arising of property right at defined person.

Бібліографічний опис

Спєсівцев Д. С. Конститутивні та перетворювальні властивості рішення суду як правового засобу захисту суб’єктивних цивільних прав на нерухоме майно / Д. С. Спєсівцев // Юридичний вісник. - Одеса : Гельветика - 2020. - № 3. - С. 118-124.

Ключові слова

Research Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCE, court’s decision, protection of rights, immovable property, transaction, real rights, рішення суду, захист прав, нерухомість, правочин, речові права

Цитування

Спєсівцев Д. С. Конститутивні та перетворювальні властивості рішення суду як правового засобу захисту суб’єктивних цивільних прав на нерухоме майно / Д. С. Спєсівцев // Юридичний вісник. - Одеса : Гельветика - 2020. - № 3. - С. 118-124.