Особливості реалізації права на участь у місцевому самоврядуванні: аналіз крізь призму забезпечення принципу рівності чоловіка та жінки

Завантаження...
Ескіз

Дата

2020

Автори

Cтрільчук, Віталій Ананійович
Cтрільчук, В. А.
Ctrilchuk, Vitalii A.
Ctrilchuk, V. A.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса : Гельветика

Анотація

У статті досліджено особливості, а також проблеми реалізації права на участь у місцевому самоврядуванні, безпосередньо пов’язані із забезпеченням принципу рівності чоловіка та жінки в Україні. Адже в сучасному суспільстві очевидною є проблема, пов’язана з дискримінацією за ознакою статті. Власне, вона має не тільки локальний, але і глобальний характер, що ще більше актуалізує необхідність відповідного дослідження. Забезпечення рівності за ознакою статті, розширення прав та можливостей усіх жінок (Ціль № 5), скорочення нерівності всередині країн (Ціль № 10) є Глобальними цілями стійкого (збалансованого) розвитку, які світова спільнота зобов’язується досягти до 2030 року. Аналіз як нормативних, так і прикладних аспектів прояву цієї проблематики дає підстави стверджувати про неналежну врегульованість вітчизняним муніципальним законодавством цього питання, зокрема відсутність дієвого механізму забезпечення принципу рівності чоловіка та жінки у сфері місцевого самоврядування, подекуди його невідповідність міжнародно-правовим (європейським) стандартам. Серед важливих кроків, спрямованих на реальне досягнення зазначених цілей на національному, а також вітчизняному муніципальному рівнях є необхідність у вивченні та застосуванні відповідного позитивно апробованого досвіду провідних зарубіжних країн, його врахування безпосередньо в українській практиці муніципально-правового регулювання відносин, пов’язаних із забезпеченням рівних можливостей людини брати участь у місцевому самоврядуванні, незалежно від ознаки статі, усунути в цьому питанні будь-які обмеження чи привілеї за вказаною ознакою. Такий підхід засвідчуватиме реальне, а не декларативне слідування загальновизнаним інститутам демократії, прагнення українського суспільства та держави побудувати модель місцевого самоврядування на зразок провідних європейських країн, де як чоловіки, так і жінки матимуть абсолютно однакові можливості брати активну участь в управлінні місцевими справами, де як у діяльності органів місцевого самоврядування, так і в безпосередньому представництві інтересів територіальних громад буде прослідковуватись паритет за ознаками статі, подолання в соціумі пов’язаних із цим помилкових стереотипів.
The article studies the specifics, as well as the problems of realization of the right to participation in local self-government, directly related to the provision of gender equality in Ukraine. The matter is that the problem of discrimination on the grounds of gender is evident in modern society. It has not only local, but also global characteristics; and this emphasizes once more the need in relevant research. The provision of equality on the grounds of gender, the expansion of rights and possibilities of all women (Aim 5), inequality reduction inside states (Aim 10) are Global aims of stable (balanced) development, which the global society is committed to have achieved by 2030. The analysis of both regulatory and action-oriented aspects of this problematics’ demonstration gives grounds to state an inadequate regulation of this issue by national local government legislation, specifically the absence of active mechanism of the principle provision as to gender equality in the sphere of local self-government, at times its nonconformance with international legal (European) standards. Among important steps, aimed at real achievement of the stated aims at the national, as well as at the local government levels, is the need to study and apply the positively approved experience of leading foreign states, its consideration in direct Ukrainian practice of municipal-legal regulation of relationships related to the provision of a person’s equal possibilities to participate in local self-government, irrespective of a person’s gender, to eliminate any gender-related restrictions or privileges in this issue. Such approach will testify to real, but not declarative observance of universally received democratic institutes, to the strivings of Ukrainian society and state for building a local self-government model by the example of leading European states, where both men and women shall have absolutely equal possibilities of participating actively in local matters management. And in this model, both of local self-government bodies and via direct representation of territorial communities’ interests, the gender parity will be observed and the corresponding erroneous stereotypes will be overcome.

Бібліографічний опис

Cтрільчук В. А. Особливості реалізації права на участь у місцевому самоврядуванні: аналіз крізь призму забезпечення принципу рівності чоловіка та жінки / В. А. Cтрільчук // Юридичний вісник. - Одеса : Гельветика - 2020. - № 2. - С. 129-137.

Ключові слова

Research Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCE, globalization, human rights, municipal rights and freedoms, stable development, international standards, equality principle, глобалізація, права людини, муніципальні права і свободи, стійкий розвиток, міжнародні стандарти, принцип рівності

Цитування

Cтрільчук В. А. Особливості реалізації права на участь у місцевому самоврядуванні: аналіз крізь призму забезпечення принципу рівності чоловіка та жінки / В. А. Cтрільчук // Юридичний вісник. - Одеса : Гельветика - 2020. - № 2. - С. 129-137.