Звернення осіб із порушенням слуху до органів публічної влади як основний засіб реалізації права на інформацію

Завантаження...
Ескіз

Дата

2021

Автори

Каплій, Олена Володимирівна
Каплій, О. В.
Kaplii, Olena V.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса : Гельветика

Анотація

У статті досліджено звернення осіб із порушенням слуху до органів публічної влади як основний засіб реалізації права на інформацію. Визначено проблеми надання адміністративних послуг під час звернення особам зі порушенням слуху на прикладі досвіду м. Миколаєва. Досліджено проблеми законодавчого регулювання та забезпечення конституційного права людини і громадянина на звернення, оскільки нечуючі люди відчувають труднощі під час реалізації права на звернення, мовний бар’єр є найголовнішою перепоною, тому дистанційний зв’язок із використанням додатку «ConnectPRO» або «Сервісу УТОГ» є вкрай важливими задля створення рівних можливостей для осіб з порушенням слуху. Детально проаналізовано проект Закону «Про українську жестову мову» та запропоновано за потрібне запровадити використання в усіх органах державної влади та місцевого самоврядування додатку «ConnectPRO» або «Сервісу УТОГ» задля створення рівних можливостей для осіб з порушенням слуху. У ході детального огляду національного законодавства щодо надання адміністративних послуг особам зі порушенням слуху виявлено неврегульованість їх надання. Погоджуємось, що місцеві органи влади та органи місцевого самоврядування залишаються для осіб з інвалідністю інформаційно недоступними. Такий стан справ призводить до унеможливлення отримання самостійно даних послуг. Вважаємо за потрібне запровадити додаток «ConnectPRO» або «Сервіс УТОГ» у всіх ЦНАПах України (в тому числі під час використання скайп-зв’язку), зокрема в Миколаївській області; проводити навчання жестової мови представниками УТОГ спеціалістів ЦНАП Миколаївської області; організувати курси жестової мови для населення при Департаменті соціального захисту населення Миколаївської облдержадміністрації.
The article examines the appeal of persons with hearing impairment to public authorities as the main means of exercising the right to information. Problems of rendering of administrative services during the address to persons with hearing impairment on an example of experience of Nikolaev are defined. The problems of legislative regulation and ensuring the constitutional right of a person and a citizen to appeal have been studied, as deaf people have difficulties in exercising the right to appeal, the language barrier is the main obstacle, so remote communication using the application “ConnectPRO” or “UTOG Service” are crucial to creating equal opportunities for people with hearing impairments. The draft Law “On Ukrainian Sign Language” was analyzed in detail and it was proposed to introduce the use of the “ConnectPRO” or “UTOG Service” application in all state and local government bodies in order to create equal opportunities for people with hearing impairments. A detailed review of national legislation on the provision of administrative services to persons with hearing impairments revealed irregularities in their provision. We agree that local authorities and local governments remain inaccessible to persons with disabilities. This state of affairs makes it impossible to obtain these services on their own. We consider it necessary to introduce the application “ConnectPRO” or “UTOG Service” in all TsNAPs of Ukraine (including when using Skype communication), in particular the Nikolaev area; to carry out training of sign language by representatives of UTOG to specialists of TsNAP of the Nikolaev area; to organize courses of sign language for the population at Department of social protection of the population of the Nikolaev regional state administration.

Бібліографічний опис

Каплій О. В. Звернення осіб із порушенням слуху до органів публічної влади як основний засіб реалізації права на інформацію / О. В. Каплій // Юридичний вісник. - Одеса : Гельветика - 2021. - № 3. - С. 102-110.

Ключові слова

Research Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCE, звернення, особи з порушенням слуху, жестомовні особи, адміністративні послуги, публічна служба, право на звернення, забезпечення прав і свобод людини і громадянина, appeals, persons with hearing impairment, sign language, administrative services, public service, the right to appeal, ensuring human and civil rights and freedoms

Цитування

Каплій О. В. Звернення осіб із порушенням слуху до органів публічної влади як основний засіб реалізації права на інформацію / О. В. Каплій // Юридичний вісник. - Одеса : Гельветика - 2021. - № 3. - С. 102-110.