Справедливість як категорія кримінального процесуального права

dc.contributor.authorБойко, Олександр Васильович
dc.contributor.authorБойко, О. В.
dc.contributor.authorBoiko, Oleksandr V.
dc.contributor.authorBoiko, O. V.
dc.date.accessioned2022-04-28T17:34:51Z
dc.date.available2022-04-28T17:34:51Z
dc.date.issued2020
dc.descriptionБойко О. В. Справедливість як категорія кримінального процесуального права / О. В. Бойко // Юридичний вісник. - Одеса : Гельветика - 2020. - № 1. - С. 31-37.en_US
dc.description.abstractСтаття присвячена дослідженню наукових підходів до визначення сутності справедливості та її нормативного закріплення як категорії кримінального процесуального права. З’ясовано, що у філософських дослідженнях виділяють формальну, змістову й процедурну справедливість. У філософії права розрізняють справедливість як рівність можливостей, справедливість розподільчу та справедливість відплатну. У кримінальному процесі справедливість уживається в таких контекстних значення: як мета (завдання) кримінального провадження, як засада кримінального провадження, як суб’єктивне право на справедливий судовий розгляд, як вимога до судового рішення, як відповідність покарання, як вимога до характеристики присяжного. Обґрунтовано, що справедливість кримінального провадження є як його метою, так і завданням. Справедливість є тим орієнтиром, задля досягнення якого розпочинається кримінальне провадження, а завданням кримінального провадження є дотримання справедливої процедури. Визначено, що загально-правовий принцип справедливості поширюється на кримінальне процесуальне право, набуваючи своєї специфіки, зумовленої особливостями кримінальних процесуальних правовідносин. Справедливість є окремою та самодостатньою засадою кримінального провадження. Установлено, що предметом кримінального процесуального регулювання є справедливість кримінальної процесуальної форми, а не покарання. Обґрунтовано, що в кримінальному процесуальному законодавстві справедливість уживається в таких значеннях: як морально-етична вимога до характеристики особи, як вимога матеріального права (справедливість покарання, що призначається судом), як вимога до процесуальної форми (дотримання справедливої процедури проведення процесуальних дій і прийняття процесуальних рішень). Справедливість як вимога до процесуальної форми також є багатоаспектною: є метою (завданням) кримінального провадження, засадою кримінального провадження та процесуальним правом особи (право на справедливий судовий розгляд).en_US
dc.description.abstractThe article is devoted to the research of scientific approaches to defining the essence of fairness and its normative fixing as a category of criminal procedural law. It is found that in philosophical studies distinguish formal, substantive and procedural justice. In philosophy of law distinguishes: fairness as equality of opportunity, fairness distributive and revengeful fairness. In criminal proceedings fairness is used in such contextual meanings: as the purpose (task) of criminal proceedings, as the principle of criminal proceedings, as a subjective right to a fair trial, as a requirement to a judicial decision, as an accordance of punishment, as a requirement to the characteristic of a jury. It is substantiated that the fairness of criminal proceedings is both its purpose and its task. Fairness is that reference point, to achieve which criminal proceeding is initiated, and the task of criminal proceedings is to follow a fair procedure. It is determined that the general law principle of fairness extends to criminal procedural law, taking on its own specificity, due to the peculiarities of criminal procedural relations. Fairness is a separate and self-sufficient principle of criminal proceedings. It is established that the subject of criminal procedural regulation is the fairness of the criminal procedural form, not punishment. It is substantiated that in the criminal procedural legislation fairness is applied in the following meanings: as a moral and ethical requirement for the characteristics of a person, as a requirement of substantive law (justice of punishment appointed by a court), as a requirement to the procedural form (compliance with the fair procedure of processual actions and making procedural decisions). Fairness as a requirement to a procedural form is also multidimensional: it is the purpose (task) of criminal proceedings, the principle of criminal proceedings, and the procedural right of a person (right to a fair trial).
dc.identifier.citationБойко О. В. Справедливість як категорія кримінального процесуального права / О. В. Бойко // Юридичний вісник. - Одеса : Гельветика - 2020. - № 1. - С. 31-37.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11300/16854
dc.language.isootheren_US
dc.publisherОдеса : Гельветикаen_US
dc.subjectResearch Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCEen_US
dc.subjectfairnessen_US
dc.subjectprinciple of criminal proceedingsen_US
dc.subjectright to a fair trialen_US
dc.subjectfair court decisionen_US
dc.subjectfair punishmenten_US
dc.subjectсправедливістьen_US
dc.subjectзасада кримінального провадженняen_US
dc.subjectправо на справедливий судовий розглядen_US
dc.subjectсправедливе судове рішенняen_US
dc.subjectсправедливе покаранняen_US
dc.titleСправедливість як категорія кримінального процесуального праваen_US
dc.typeArticleen_US

Файли

Контейнер Original
Зараз відображається 1 - 1 з 1
Завантаження...
Ескіз
Name:
О. Бойко Справедливість як категорія кримінального процесуального права.pdf
Size:
166.37 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Контейнер License
Зараз відображається 1 - 1 з 1
Без Ескізу
Name:
license.txt
Size:
1.71 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description: