Адміністративний процесуальний статус Державної інспекції архітектури та містобудування України

Анотація

Дисертація є першим у адміністративній й адміністративній процесуальній науці монографічним дослідженням адміністративного процесуального статусу Державної інспекції архітектури та містобудування України.
У науковому дослідженні здійснено комплексний аналіз стану наукової думки щодо визначення адміністративного процесуального статусу Державної інспекції архітектури та містобудування України як органу центральної виконавчої влади та суб’єкта публічної адміністрації, визначено її місце в системі органів виконавчої влади.
Обґрунтовано тезу щодо того, що Державна інспекція архітектури та містобудування володітиме загальним статусом центрального органу виконавчої влади, галузевим статусом – суб’єкта владних повноважень у межах адміністративного процесуального права та займатиме конкретне правове положення, опосередковане спеціальним статусом учасника конкретної адміністративної справи. Встановлено, що поняття «адміністративний процесуальний статус Державної інспекції архітектури та містобудування» та «адміністративний процесуальний статус суб’єктів владних повноважень» або «адміністративний процесуальний статус центральних органів виконавчої влади» співвідноситимуться як конкретне та загальне.
Віднесення Державної інспекції архітектури та містобудування України до системи центральних органів виконавчої влади наділяє її загальними ознаками, що є характерними для органів виконавчої влади: 1) віднесення до цілічної системи публічної адміністрації; 2) наділення повноваженнями, що є проявом публічного адміністрування та реалізації державної виконавчої влади; 3) самостійність в інституційному, організаційному та функціональному відношеннях; 4) формування в установленому законом порядку для здійснення визначених управлінських функцій; 5) вторинний та підзаконний характер діяльності через реалізацію лище тих повноважень, яких передбачено законом; 6) наділення правом застосування заходів державного примусу; 7) наявність статусу юридичної особи публічного права тощо. Специфіка адміністративного процесуального статусу Державної інспекції архітектури та містобудування України полягає у нормативно закріпленій ідентифікації становища цього суб’єкта, що відображає засади участі у суспільних відносинах щодо розгляду публічно-правових спорів.
Визначено, що Державна інспекція архітектури та містобудування України як суб’єкт публічної адміністрації є органом, основу діяльності якого становлять повноваження, що в цілому охоплено втручальним публічним адміністрування. До інструментів, яких може бути застосовано цим суб’єктом публічної адміністрації для впорядкування архітектурно-будівельної діяльності, віднесено: прийняття підзаконних нормативно-правових актів у формі наказів організаційно-розпорядчого характеру; прийняття індивідуальних (адміністративних) актів (наприклад, у формі видачі сертифіката щодо приймання до експлуатації закінченого будівництвом об’єкта); укладення адміністративних договорів для правового оформлення взаємодії з іншими публічними інституціям: державними органами; допоміжними органами і службами, включаючи тих, що мають тимчасовий консультативний, дорадчий статус; органами місцевого самоврядування, громадськими об’єднаннями.
Зроблено висновок про те, що правове регулювання адміністративного процесуального статусу Державної інспекції архітектури та містобудування міститься у сукупності нормативно-правових актів, які регулюють: 1) здійснення адміністративного судочинства в цілому; 2) участь центральних органів виконавчої влади як суб’єктів владних повноважень у розгляді публічно-правових спорів; 3) статус Державної інспекції архітектури та містобудування як суб’єкта владних повноважень.
Сформульовано визначення понять: «нормативно-правовий акт Державної інспекції архітектури та містобудування» як юридично владне волевиявлення, що містить загальнообов’язкові, формально-визначені правила поведінки, які мають публічно-владний характер, якого прийнято у визначеній законом формі та порядку»; «індивідуальний акт Державної інспекції архітектури та містобудування» як рішення індивідуального характеру, якого прийнято при здійсненні публічно-владних управлінських функцій на підставі законодавства для вирішення конкретної справи та спрямовано на забезпечення та реалізацію прав/обов’язків/інтересів окремої особи (осіб).
Аргументовано доцільність використання єдиного поняття – «адміністративного акта» в адміністративному та адміністративному процесуальному законодавстві таким чином: 1) використано формулювання «адміністративний акт», тому що це відповідає європейським стандартам, доктринальним висновкам та дотично наявному правозастосуванню; 2) обрано формулювання «….рішення», а не «рішення або юридично значуща дія» – тому що у другому випадку рішення та юридично значуща дія є різними поняттями, хоча значущі дії теж є проявом прийнятого рішення; 3) зроблено вказівку на індивідуальний характер, що є необхідним для відмежування відповідних рішень від рішень нормативного характеру; 4) використано формулювання «органу державної влади, а не виконавчої влади», тому що публічно-владними повноваженням наділено не лище органи виконавчої влади, але й інших суб’єктів, яких не віднесено до органів виконавчої влади, але, які є органами державної влади; 5) не враховано пункт «без статусу юридичної особи» для позначення додаткової ознаки державного органу, тому що надмірна деталізація є заявою, означене зрозуміло з тексту; 6) не враховано «або наданні адміністративних послуг», тому що публічно-владні управлінські функцій охоплюють надання адміністративних послуг.
Здійснено класифікацію повноважень Державної інспекції архітектури та містобудування залежно від поставлених перед нею завдань та виду публічного адміністрування, що є достатньо умовним внаслідок того, що: а) ДІАМ первинно здійснює втручальне публічне адміністрування; б) забезпечувальну та сервісну діяльність ДІАМ спрямовано на реалізацію державної політики щодо здійснення державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду.
Розвинуто наукові уявлення щодо того, що Державна інспекція архітектури та містобудування України поєднує статусні функції наглядового та контролюючого органу, що відображено у різного роду повноваженнях, які становлять зміст архітектурно-будівельного нагляду та зміст архітектурно- будівельного контролю. Виходячи з векторної спрямованості контрольно- наглядових заходів, яких уповноважено здійснювати Державну інспекцію архітектури та містобудування України – її запропоновано відносити до центральних органів виконавчої влади, що здійснюють зовнішній (надвідомчий) контроль. Запропоновано підхід до визначення публічно- владних управлінських функцій через зазначення його відкритого переліку.
Набули подальшого розвитку положення щодо: ретроспективи становлення системи центральних органів виконавчої влади та місця у ній Державної інспекції архітектури та містобудування; включення до системи правового регулювання, яким впорядковано участь Державної інспекції архітектури та містобудування в адміністративному судочинстві, предметно дотичних до міжнародних стандартів та рішень Європейського суду з прав людини; визначення моменту виникнення адміністративної процесуальної правоздатності та дієздатності Державної інспекції архітектури та містобудування з моменту внесення відомостей до Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про її утворення.
Виокремлено ознаки, що характеризуватимуть участь Державної інспекції архітектури та містобудування України в адміністративному судочинстві: 1) незалежно від займаного правового положення у розгляді конкретної адміністративної справи: наявність незмінної адміністративної процесуальної правосуб’єктності; участь у розгляді публічно-правових спорів через свого керівника, іншу особу, уповноважену діяти від її імені відповідно (самопредставництво суб’єкта владних повноважень) або через представника; участь в адміністративному судочинстві у визначеному переліку публічно- правових спорів); 2) залежно від набуття спеціального адміністративного процесуального статусу сторони чи третьої особи.
Встановлено, що структурою доказування у справах, що виникають із публічно-правових спорів за участю Державної інспекції архітектури та містобудування є перелік взаємопов’язаних етапів, якими є: 1) збирання, 2) перевірка та 3) оцінка доказів, що здійснюється учасниками справи, судом та іншими учасниками судового процесу. Проаналізовано практичні аспекти доказування та приклади використання окремих засобів доказування учасниками адміністративного судочинства у розгляді публічно-правових спорів за участю Державної інспекції архітектури та містобудування України.
У дисертації сформульовано й інші доктринально підкріплені пропозиції стосовно вдосконалення актів адміністративного й адміністративного процесуального законодавства, якими врегульовано участь суб’єктів публічної адміністрації у розглядові публічно-правових спорів.
Склад разової ради:
Голова ради – Біла-Тіунова Любов Романівна, доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри адміністративного і фінансового права Національного університету «Одеська юридична академія».
Рецензенти: Козачук Діана Анатоліївна, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри адміністративного і фінансового права Національного університету «Одеська юридична академія»; Білоус-Осінь Тетяна Ігорівна, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри адміністративного і фінансового права Національного університету «Одеська юридична академія».
Офіційні опоненти: Карабін Тетяна Олександрівна, доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри адміністративного, фінансового та інформаційного права Державного вищого навчального закладу "Ужгородський національний університет"; Хлібороб Наталія Євгенівна, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри адміністративного та фінансового права юридичного факультету Львівського національного університету ім. Івана Франка.
Захист дисертації відбудеться 20 вересня 2023 року о 10:00 за адресою: м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, 23, зала засідань вченої ради Національного університету "Одеська юридична академія".Трансляція захисту дисертації здійснюватиметься на сайті: https://www.youtube.com/@user-wu8rk6dl5l/featured

Бібліографічний опис

Гульчак О. В. Адміністративний процесуальний статус Державної інспекції архітектури та містобудування України : дис…доктора філос. / Гульчак, Олена Вікторівна ; Національний університет «Одеська юридична академія» – Одеса, 2023. – 199 с.

Ключові слова

правове регулювання, публічно-правовий спір, публічний інтерес, адміністративний процес, адміністративний процесуальний статус, учасники адміністративного процесу, суб’єкт публічної адміністрації, інституційна система, органи виконавчої влади, Державна інспекція архітектури та містобудування України, публічне адміністрування, судове рішення, цифрова трансформація, legal regulation, public legal dispute, public interest, administrative process, administrative procedural status, participants in the administrative process, subject of public administration, institutional system, bodies of executive power, State Inspection of Architecture and Town Planning of Ukraine, public administration, court decision, digital transformation

Цитування

Гульчак О. В. Адміністративний процесуальний статус Державної інспекції архітектури та містобудування України : дис…доктора філос. / Гульчак, Олена Вікторівна ; Національний університет «Одеська юридична академія» – Одеса, 2023. – 199 с.