Адміністративний процесуальний статус Державної інспекції архітектури та містобудування України

dc.contributor.authorГульчак, Олена Вікторівна
dc.date.accessioned2023-07-12T12:11:23Z
dc.date.available2023-07-12T12:11:23Z
dc.date.issued2023
dc.descriptionГульчак О. В. Адміністративний процесуальний статус Державної інспекції архітектури та містобудування України : дис…доктора філос. / Гульчак, Олена Вікторівна ; Національний університет «Одеська юридична академія» – Одеса, 2023. – 199 с.en_US
dc.description.abstractДисертація є першим у адміністративній й адміністративній процесуальній науці монографічним дослідженням адміністративного процесуального статусу Державної інспекції архітектури та містобудування України.en_US
dc.description.abstractУ науковому дослідженні здійснено комплексний аналіз стану наукової думки щодо визначення адміністративного процесуального статусу Державної інспекції архітектури та містобудування України як органу центральної виконавчої влади та суб’єкта публічної адміністрації, визначено її місце в системі органів виконавчої влади.
dc.description.abstractОбґрунтовано тезу щодо того, що Державна інспекція архітектури та містобудування володітиме загальним статусом центрального органу виконавчої влади, галузевим статусом – суб’єкта владних повноважень у межах адміністративного процесуального права та займатиме конкретне правове положення, опосередковане спеціальним статусом учасника конкретної адміністративної справи. Встановлено, що поняття «адміністративний процесуальний статус Державної інспекції архітектури та містобудування» та «адміністративний процесуальний статус суб’єктів владних повноважень» або «адміністративний процесуальний статус центральних органів виконавчої влади» співвідноситимуться як конкретне та загальне.
dc.description.abstractВіднесення Державної інспекції архітектури та містобудування України до системи центральних органів виконавчої влади наділяє її загальними ознаками, що є характерними для органів виконавчої влади: 1) віднесення до цілічної системи публічної адміністрації; 2) наділення повноваженнями, що є проявом публічного адміністрування та реалізації державної виконавчої влади; 3) самостійність в інституційному, організаційному та функціональному відношеннях; 4) формування в установленому законом порядку для здійснення визначених управлінських функцій; 5) вторинний та підзаконний характер діяльності через реалізацію лище тих повноважень, яких передбачено законом; 6) наділення правом застосування заходів державного примусу; 7) наявність статусу юридичної особи публічного права тощо. Специфіка адміністративного процесуального статусу Державної інспекції архітектури та містобудування України полягає у нормативно закріпленій ідентифікації становища цього суб’єкта, що відображає засади участі у суспільних відносинах щодо розгляду публічно-правових спорів.
dc.description.abstractВизначено, що Державна інспекція архітектури та містобудування України як суб’єкт публічної адміністрації є органом, основу діяльності якого становлять повноваження, що в цілому охоплено втручальним публічним адміністрування. До інструментів, яких може бути застосовано цим суб’єктом публічної адміністрації для впорядкування архітектурно-будівельної діяльності, віднесено: прийняття підзаконних нормативно-правових актів у формі наказів організаційно-розпорядчого характеру; прийняття індивідуальних (адміністративних) актів (наприклад, у формі видачі сертифіката щодо приймання до експлуатації закінченого будівництвом об’єкта); укладення адміністративних договорів для правового оформлення взаємодії з іншими публічними інституціям: державними органами; допоміжними органами і службами, включаючи тих, що мають тимчасовий консультативний, дорадчий статус; органами місцевого самоврядування, громадськими об’єднаннями.
dc.description.abstractЗроблено висновок про те, що правове регулювання адміністративного процесуального статусу Державної інспекції архітектури та містобудування міститься у сукупності нормативно-правових актів, які регулюють: 1) здійснення адміністративного судочинства в цілому; 2) участь центральних органів виконавчої влади як суб’єктів владних повноважень у розгляді публічно-правових спорів; 3) статус Державної інспекції архітектури та містобудування як суб’єкта владних повноважень.
dc.description.abstractСформульовано визначення понять: «нормативно-правовий акт Державної інспекції архітектури та містобудування» як юридично владне волевиявлення, що містить загальнообов’язкові, формально-визначені правила поведінки, які мають публічно-владний характер, якого прийнято у визначеній законом формі та порядку»; «індивідуальний акт Державної інспекції архітектури та містобудування» як рішення індивідуального характеру, якого прийнято при здійсненні публічно-владних управлінських функцій на підставі законодавства для вирішення конкретної справи та спрямовано на забезпечення та реалізацію прав/обов’язків/інтересів окремої особи (осіб).
dc.description.abstractАргументовано доцільність використання єдиного поняття – «адміністративного акта» в адміністративному та адміністративному процесуальному законодавстві таким чином: 1) використано формулювання «адміністративний акт», тому що це відповідає європейським стандартам, доктринальним висновкам та дотично наявному правозастосуванню; 2) обрано формулювання «….рішення», а не «рішення або юридично значуща дія» – тому що у другому випадку рішення та юридично значуща дія є різними поняттями, хоча значущі дії теж є проявом прийнятого рішення; 3) зроблено вказівку на індивідуальний характер, що є необхідним для відмежування відповідних рішень від рішень нормативного характеру; 4) використано формулювання «органу державної влади, а не виконавчої влади», тому що публічно-владними повноваженням наділено не лище органи виконавчої влади, але й інших суб’єктів, яких не віднесено до органів виконавчої влади, але, які є органами державної влади; 5) не враховано пункт «без статусу юридичної особи» для позначення додаткової ознаки державного органу, тому що надмірна деталізація є заявою, означене зрозуміло з тексту; 6) не враховано «або наданні адміністративних послуг», тому що публічно-владні управлінські функцій охоплюють надання адміністративних послуг.
dc.description.abstractЗдійснено класифікацію повноважень Державної інспекції архітектури та містобудування залежно від поставлених перед нею завдань та виду публічного адміністрування, що є достатньо умовним внаслідок того, що: а) ДІАМ первинно здійснює втручальне публічне адміністрування; б) забезпечувальну та сервісну діяльність ДІАМ спрямовано на реалізацію державної політики щодо здійснення державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду.
dc.description.abstractРозвинуто наукові уявлення щодо того, що Державна інспекція архітектури та містобудування України поєднує статусні функції наглядового та контролюючого органу, що відображено у різного роду повноваженнях, які становлять зміст архітектурно-будівельного нагляду та зміст архітектурно- будівельного контролю. Виходячи з векторної спрямованості контрольно- наглядових заходів, яких уповноважено здійснювати Державну інспекцію архітектури та містобудування України – її запропоновано відносити до центральних органів виконавчої влади, що здійснюють зовнішній (надвідомчий) контроль. Запропоновано підхід до визначення публічно- владних управлінських функцій через зазначення його відкритого переліку.
dc.description.abstractНабули подальшого розвитку положення щодо: ретроспективи становлення системи центральних органів виконавчої влади та місця у ній Державної інспекції архітектури та містобудування; включення до системи правового регулювання, яким впорядковано участь Державної інспекції архітектури та містобудування в адміністративному судочинстві, предметно дотичних до міжнародних стандартів та рішень Європейського суду з прав людини; визначення моменту виникнення адміністративної процесуальної правоздатності та дієздатності Державної інспекції архітектури та містобудування з моменту внесення відомостей до Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про її утворення.
dc.description.abstractВиокремлено ознаки, що характеризуватимуть участь Державної інспекції архітектури та містобудування України в адміністративному судочинстві: 1) незалежно від займаного правового положення у розгляді конкретної адміністративної справи: наявність незмінної адміністративної процесуальної правосуб’єктності; участь у розгляді публічно-правових спорів через свого керівника, іншу особу, уповноважену діяти від її імені відповідно (самопредставництво суб’єкта владних повноважень) або через представника; участь в адміністративному судочинстві у визначеному переліку публічно- правових спорів); 2) залежно від набуття спеціального адміністративного процесуального статусу сторони чи третьої особи.
dc.description.abstractВстановлено, що структурою доказування у справах, що виникають із публічно-правових спорів за участю Державної інспекції архітектури та містобудування є перелік взаємопов’язаних етапів, якими є: 1) збирання, 2) перевірка та 3) оцінка доказів, що здійснюється учасниками справи, судом та іншими учасниками судового процесу. Проаналізовано практичні аспекти доказування та приклади використання окремих засобів доказування учасниками адміністративного судочинства у розгляді публічно-правових спорів за участю Державної інспекції архітектури та містобудування України.
dc.description.abstractУ дисертації сформульовано й інші доктринально підкріплені пропозиції стосовно вдосконалення актів адміністративного й адміністративного процесуального законодавства, якими врегульовано участь суб’єктів публічної адміністрації у розглядові публічно-правових спорів.
dc.description.abstractСклад разової ради:
dc.description.abstractГолова ради – Біла-Тіунова Любов Романівна, доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри адміністративного і фінансового права Національного університету «Одеська юридична академія».
dc.description.abstractРецензенти: Козачук Діана Анатоліївна, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри адміністративного і фінансового права Національного університету «Одеська юридична академія»; Білоус-Осінь Тетяна Ігорівна, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри адміністративного і фінансового права Національного університету «Одеська юридична академія».
dc.description.abstractОфіційні опоненти: Карабін Тетяна Олександрівна, доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри адміністративного, фінансового та інформаційного права Державного вищого навчального закладу "Ужгородський національний університет"; Хлібороб Наталія Євгенівна, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри адміністративного та фінансового права юридичного факультету Львівського національного університету ім. Івана Франка.
dc.description.abstractЗахист дисертації відбудеться 20 вересня 2023 року о 10:00 за адресою: м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, 23, зала засідань вченої ради Національного університету "Одеська юридична академія".Трансляція захисту дисертації здійснюватиметься на сайті: https://www.youtube.com/@user-wu8rk6dl5l/featured
dc.identifier.citationГульчак О. В. Адміністративний процесуальний статус Державної інспекції архітектури та містобудування України : дис…доктора філос. / Гульчак, Олена Вікторівна ; Національний університет «Одеська юридична академія» – Одеса, 2023. – 199 с.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11300/25853
dc.language.isootheren_US
dc.publisherОдесаen_US
dc.subjectправове регулюванняen_US
dc.subjectпублічно-правовий спірen_US
dc.subjectпублічний інтересen_US
dc.subjectадміністративний процесen_US
dc.subjectадміністративний процесуальний статусen_US
dc.subjectучасники адміністративного процесуen_US
dc.subjectсуб’єкт публічної адміністраціїen_US
dc.subjectінституційна системаen_US
dc.subjectоргани виконавчої владиen_US
dc.subjectДержавна інспекція архітектури та містобудування Україниen_US
dc.subjectпублічне адмініструванняen_US
dc.subjectсудове рішенняen_US
dc.subjectцифрова трансформаціяen_US
dc.subjectlegal regulationen_US
dc.subjectpublic legal disputeen_US
dc.subjectpublic interesten_US
dc.subjectadministrative processen_US
dc.subjectadministrative procedural statusen_US
dc.subjectparticipants in the administrative processen_US
dc.subjectsubject of public administrationen_US
dc.subjectinstitutional systemen_US
dc.subjectbodies of executive poweren_US
dc.subjectState Inspection of Architecture and Town Planning of Ukraineen_US
dc.subjectpublic administrationen_US
dc.subjectcourt decisionen_US
dc.subjectdigital transformationen_US
dc.titleАдміністративний процесуальний статус Державної інспекції архітектури та містобудування Україниen_US
dc.typeThesisen_US

Файли

Контейнер Original
Зараз відображається 1 - 5 з 15
Завантаження...
Ескіз
Name:
Гульчак Олена__дисертація на підпис.pdf
Size:
910.02 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Дисертація
Завантаження...
Ескіз
Name:
Гульчак Олена__дисертація на підпис_Validation_Report.pdf
Size:
54.27 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Дисертація
Без Ескізу
Name:
Гульчак Олена__дисертація на підпис.pdf.asice
Size:
861.4 KB
Format:
Unknown data format
Description:
Дисертація
Завантаження...
Ескіз
Name:
Рецензія Козачук на дис. Гульчак_Validation_Report.pdf
Size:
50.17 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Рецензія
Без Ескізу
Name:
Рецензія Козачук на дис. Гульчак.pdf.asice
Size:
1.15 MB
Format:
Unknown data format
Description:
Рецензія
Контейнер License
Зараз відображається 1 - 1 з 1
Без Ескізу
Name:
license.txt
Size:
1.71 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description: