Жертви кримінальних правопорушень у європейському правовому полі

Анотація

Бібліографічний опис

Туляков В. О. Жертви кримінальних правопорушень у європейському правовому полі / В. О. Туляков // Вступ України, Республіки Молдова та Грузії до Європейського Союзу: сучасні виклики : матеріали міжнародного круглого столу (м. Одеса, 05 березня 2024 року) / відп. ред. С. В. Ківалов ; НУ «ОЮА». - Одеса, 2024. - С. 36-40.

Ключові слова

апроксимація кримінального законодавства України до європейських стандартів, комунікація з потерпілими та безпечне середовище для жертв злочинів, Директива про права потерпілих - Директива 2012/29/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 25 жовтня 2012 року, cприяння доступу жертв до компенсації, Рекомендація CM/Rec(2023)2, учасники кримінально-правових відносин, кримінальна відповідальність, жертва злочину у кримінальному праві України, approximation of criminal legislation of Ukraine to European standards, communication with victims and a safe environment for victims of crimes, Directive on the rights of victims - Directive 2012/29/EU of the European Parliament and of the Council of October 25, 2012, promoting victims' access to compensation, Recommendation CM/Rec 2023)2, participants in criminal legal relations, criminal responsibility, victim of a crime in the criminal law of Ukraine

Цитування

Туляков В. О. Жертви кримінальних правопорушень у європейському правовому полі // Вступ України, Республіки Молдова та Грузії до Європейського Союзу: сучасні виклики : матеріали міжнародного круглого столу (м. Одеса, 05 березня 2024 року) / відп. ред. С. В. Ківалов ; НУ «ОЮА». Одеса, 2024. С. 36-40.