Правова культура донорства крізь призму діяльності біобанків

Завантаження...
Ескіз

Дата

2019

Автори

Омельченко, Ольга Петрівна
Omelchenko, Olha

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

ВД "Гельветика"

Анотація

Новітні технології впритул наближаються до того часу, коли друкування органів на 3D-принтері, придатних для пересадки, буде досить поширеним явищем. Однак людина залишається основним «джерелом» донації біологічного матеріалу. Проблематика донорства особливо гостра в площині донації органів для пересадки як із позиції етичних, релігійних, правових суперечностей, так і в контексті практики. Актуальність донорства людського біологічного матеріалу існує в площині діяльності біобанків, особливо щодо збирання, зберігання та використання зразків біоматеріалу в дослідженнях. Досвід різних країн свідчить, що найбільш сприятлива сфера для діяльності біобанків в країнах із високою правовою культурою донорства. Стаття спрямована на дослідження чинників, що впливають на формування правової культури донорства в суспільстві, щодо довіри до біобанків і готовності жертвувати зразки біологічного матеріалу для медико-біологічних досліджень. Авторка надає рекомендації щодо ролей ключових учасників біобанкінгу в процесі формування правової культури донорства. Загалом стаття вказує на основні аспекти, які варто врахувати в процесі формування належного правового регулювання діяльності біобанків у такий спосіб, щоб суспільство мало вищий рівень довіри до їхньої діяльності й обізнаності про біомедичні дослідження.
Biology and medicine while constantly searching for new and improving existing means, methods of prevention, control of diseases and improving the quality and life expectancy of people in recent decades have expanded their own capabilities including blood donation, organs, cells, and the like. The latest technologies are coming close to the time when printing organs on a 3D printer suitable for transplantation will be quite common. However, the person remains the main “source” of the biological material donation. The problem of donation is particularly acute in the area of organ donation for transplantation both from the point of view of ethical, religious, legal contradictions and in the context of practice. The relevance of human biological material donation exists in the area of activity of biobanks, especially in collecting, storing and using biomaterial samples in research. The experience of different countries shows that the most favorable sphere for the biobank activity exists in countries with a high legal culture of donation. The formation of a culture of donation involves both own biobanks and a state that can positively influence the legal culture of donation by adopting relevant legislative acts. The article is aimed at researching and analyzing the factors influencing the formation of a legal culture of donorship in society regarding the trust of biobanks and the willingness to donate samples of biological material for medical-biological research. The author analyzes and gives recommendations on the roles of key participants in biobanks in the process of forming a legal culture of donation. In general, the article points to the main aspects that should be taken into account in the process of establishing the proper legal regulation of the activities of biobanks in such a way that society has a higher level of trust in their activities and awareness of biomedical research.

Бібліографічний опис

Омельченко О. П. Правова культура донорства крізь призму діяльності біобанків / О. П. Омельченко // Часопис цивілістики : наук.-практ. журн. / редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), Є. О. Харитонов (заст. голов. ред.), К. Г. Некіт (відп. секр.) [та ін.]. – Одеса : Гельветика, 2019. – Вип. 33. – С. 31-35.

Ключові слова

Research Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCE, біобанк, донор, людський біологічний матеріал, правове регулювання, правова культура донорства, biobank, donor, human biological material, legal regulation, legal donation culture

Цитування

Омельченко О. П. Правова культура донорства крізь призму діяльності біобанків / О. П. Омельченко // Часопис цивілістики : наук.-практ. журн. / редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), Є. О. Харитонов (заст. голов. ред.), К. Г. Некіт (відп. секр.) [та ін.]. – Одеса : Гельветика, 2019. – Вип. 33. – С. 31-35.