Органи самоорганізації населення в Україні: типологія та класифікація

Завантаження...
Ескіз

Дата

2020

Автори

Мішина, Наталя Вікторівна
Мішина, Н. В.
Мишина, Наталья Викторовна
Mishyna, Natalia V.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса : Гельветика

Анотація

Територіальний мікроколектив - це з'єднані відносно стійкими соціальними зв'язками жителі населеного пункту або його частини, межі якої не збігаються з межами діяльності будь-якого органу місцевого самоврядування. Паралельне дослідження територіальних мікроколективів та органів самоорганізації населення дає змогу запропонувати класифікувати територіальні мікроколективи залежно від типу території проживання членів територіального мікроколективу на: територіальні мікроколективи будинків, територіальні мікроколективи вулиць та кварталів і територіальні мікроколективи мікрорайонів, а також територіальні колективи села, селища, району у місті - якщо територія локалізації таких територіальних мікроколективів не збігається з територією діяльності відповідної ради. Автор статті вважає, що типологізація являє собою класифікацію за найбільш важливою підставою. Запропоновано здійснювати типологізацію органів місцевого самоврядування залежно від території, у межах якої діє орган самоорганізації населення: на будинкові органи самоорганізації населення, вуличні (квартальні) органи самоорганізації населення й органи самоорганізації населення мікрорайону, села, селища, району у місті (у разі, якщо йдеться про орган самоорганізації населення села, селища або району у місті, територія його діяльності не повинна збігатися з територією діяльності відповідної ради). Деякі підстави, які використовуються для класифікації територіальних мікроколективів, уявляється доцільним використати і для класифікації органів, що створюються для захисту інтересів цих колективів, - органів самоорганізації населення. Крім того, у статті наводяться й інші, не пов'язані з видами територіальних мікроколективів, підстави для класифікацій органів самоорганізації населення. Загалом, органи самоорганізації населення пропонується класифікувати: - залежно від виду населеного пункту, в межах якого функціонують органи самоорганізації населення: на органи самоорганізації сільського населення й органи самоорганізації міського населення (органи самоорганізації населення селищ та органи самоорганізації населення міст); - залежно від наявності або відсутності в органу самоорганізації населення ознак юридичної особи: на органи самоорганізації населення, які легалізовані шляхом реєстрації (є юридичними особами), та на органи самоорганізації населення, які легалізовані шляхом повідомлення (не є юридичними особами); - залежно від наявності або відсутності в органу самоорганізації населення повноважень, делегованих відповідною місцевою радою: на органи самоорганізації населення, яким відповідна місцева рада делегувала деякі зі своїх власних повноважень, і органи самоорганізації населення, які здійснюють виключно повноваження, надані їм Законом України «Про органи самоорганізації населення».
Территориальный микроколлектив - это соединенные относительно устойчивыми социальными связями жители населенного пункта или его части, границы которого не совпадают с границами деятельности любого органа местного самоуправления. Параллельное исследование территориальных микроколлективов и органов самоорганизации населения позволяет предложить классифицировать территориальные микроколлективы в зависимости от типа территории проживания членов территориального микроколлектива на: территориальные микроколлективы домов, территориальные микроколлективы улиц и кварталов и территориальные микроколлективы микрорайонов, а также территориальные коллективы села, поселка, района в городе - если территория локализации таких территориальных микроколлективов не совпадает с территорией деятельности соответствующего совета. Автор статьи считает, что типологизация представляет собой классификацию по наиболее важным основаниям. Предложено осуществлять типологизацию органов местного самоуправления в зависимости от территории, в пределах которой действует орган самоорганизации населения: органы самоорганизации населения на дому, уличные (квартальные) органы самоорганизации населения и органы самоорганизации населения микрорайона, села, поселка, района в городе (в случае, если речь идет об органе самоорганизации населения села, поселка или района в городе, территория его деятельности не должна совпадать с территорией деятельности соответствующего совета). Некоторые основания, используемые для классификации территориальных микроколлективов, представляется целесообразным использовать и для классификации органов, создаваемых для защиты интересов этих коллективов - органов самоорганизации населения. Кроме того, в статье приводятся и другие, не связанные с видами территориальных микроколлективов, основания для классификаций органов самоорганизации населения. В общем, органы самоорганизации населения предлагается классифицировать: - в зависимости от вида населенного пункта, в рамках которого функционируют органы самоорганизации населения: на органы самоорганизации сельского населения и органы самоорганизации городского населения (органы самоорганизации населения поселков и органы самоорганизации населения городов) - в зависимости от наличия или отсутствия у органа самоорганизации населения признаков юридического лица: на органы самоорганизации населения, легализованные путем регистрации (являются юридическими лицами), и на органы самоорганизации населения, легализованные путем сообщения (не являются юридическими лицами); - в зависимости от наличия или отсутствия у органа самоорганизации населения полномочий, делегированных соответствующим местным советом: на органы самоорганизации населения, которым соответствующий местный совет делегировал некоторые из своих собственных полномочий, и органы самоорганизации населения, осуществляющих исключительно полномочия, предоставленные им Законом Украины «Об органах самоорганизации населения ».
Territorial micro-collective is a population of a settlement or a part thereof connected by relatively stable social links, the boundaries of which do not coincide with the boundaries of the activity of any local self-government body. The parallel study of territorial micro-collectives and self-organization bodies suggests to classify territorial micro-collectives according to the type of local residence of members of a territorial micro-collective into territorial micro-collectives of buildings, territorial micro-collectives of streets and neighborhoods and territories such territorial micro-collectives do not coincide with the territory of the municipal council. Typology in this article is seen as the most important classification. Bodies of self-organization of the population may be typologized depending on the local territory within which the body operates (body of self-organization of the population of a village, settlement or district in a city, the territory of its activity should not coincide with the territory of activity of the municipal council). It seems appropriate to use some grounds used for the classification of territorial micro-collectives, for the classification of bodies that are created to protect the interests of these collectives – bodies of self-organization of the population. In addition, the article provides other grounds for classifications of self-organization bodies not related to the types of territorial micro-collectives. In general, self-organization bodies are proposed to classify: depending on the type of settlement within which the self-organization bodies of the population function: on self-organization bodies of rural population and self-organization bodies of urban population (self-organization bodies of settlements and self-organization bodies of cities); depending on the presence or absence from the body of self-organization of the population of the signs of a legal entity: on self-organization of the population, which are legalized by registration (are legal entities), and on self-organization of the population, which are legalized by notification (not legal entities); depending on the presence or absence from the body of self-organization of the population of powers delegated by the respective local council, “On bodies of self-organization of the population”.

Бібліографічний опис

Мішина Н. В. Органи самоорганізації населення в Україні: типологія та класифікація / Н. В. Мішина // Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія». Т. 26 / голов. ред. Ю. В. Цуркан-Сайфуліна ; МОН України, НУ «ОЮА». – Одеса : Гельветика, 2020. – C. 81-89.

Ключові слова

будинкові комітети, місцеве самоврядування, муніципальне управління, самоорганізація населення, населення, територіальна громада, домовые комитеты, местное самоуправление, муниципальное управление, самоорганизация населения, население, территориальная община, house committees, local government, municipal government, population self-organization, population, territorial community, Research Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCE

Цитування

Мішина Н. В. Органи самоорганізації населення в Україні: типологія та класифікація / Н. В. Мішина // Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія». Т. 26 / голов. ред. Ю. В. Цуркан-Сайфуліна ; МОН України, НУ «ОЮА». – Одеса : Гельветика, 2020. – C. 81-89.