Правовий міф у структурі правової реальності

Завантаження...
Ескіз

Дата

2020

Автори

Тіщенко, Юлія Валеріївна
Тіщенко, Ю. В.
Tishchenko, Yuliia V.
Tishchenko, Yu. V.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса : Гельветика

Анотація

Правовий міф займає особливе місце у ключових складниках правової реальності: правосвідомості, джерелах права, позитивному праві, правовій поведінці. Правовий міф не може бути однозначно віднесений ані до раціональних, ані до ірраціональних елементів правосвідомості, існуючи як на буденному рівні, так і у професійній правосвідомості. Водночас він здійснює сильний вплив не тільки на індивідуальну, але й на колективну й масову правосвідомість, існує й на буденному рівні, й у професійній правосвідомості. Виявлення історичних та ментальних коренів правових міфів дозволяє розглядати їх як витоки (першоджерела) сучасної правової системи України. Міфологізовані структури відображені й у історичних пам’ятках права, які діяли на території України (прикладом виступають Статути ВКЛ), й у фольклорному праві (юридичні прислів’я та інші міфологізовані усні мовні структури). Розгляд правових міфів під кутом зору джерел права показує, що вони визначають становлення позитивного права, наповнення його конкретними нормативами. Правові міфи властиві не тільки архаїчному й литовсько-руському праву, але й сучасному українському законодавству. У сучасному праві міфи існують у вигляді симулякрів, тобто символів, які підміняють собою відсутню реальність. У статті доводиться, що наявність міфів у позитивному праві підвищує його легітимність, оскільки дозволяє звертатись до масового підсвідомого – найбільш сталого елементу правосвідомості; виявленню місця правового міфу в механізмі детермінації правової поведінки, а також з’ясуванню міфологічних аспектів юридичної кваліфікації правових учинків. Доводиться, що правовий міф є особливим нераціональним елементом складу правового вчинку, спрямовуючи поведінку людини в певному напрямі.
The article aims to clarify the place of the legal myth in the key components of legal reality: legal awareness, sources of law, positive law, legal leverage. The legal myth cannot be unambiguously attributed to either rational or irrational elements of legal consciousness, existing both at the everyday level and in professional legal consciousness. At the same time, he has a strong influence not only on the individual, but also on the collective and mass legal consciousness, exists both at the everyday level and in the professional legal consciousness. Identifying the historical and mental roots of legal myths allows us to consider them as the origins (primary sources) of the modern legal system of Ukraine. Mythologized structures are reflected both in historical monuments of law that operated on the territory of Ukraine (examples are the Statutes of the Grand Duchy of Lithuania) and in folklore law (legal proverbs and other mythologized oral language structures). Consideration of legal myths from the point of view of sources of law shows that they determine the formation of positive law, filling it with specific regulations. Legal myths are inherent not only in archaic and Lithuanian-Russian law, but also in modern Ukrainian law. In modern law, myths exist in the form of simulacra, that is symbols that replace the missing reality. The article proves that the presence of myths in positive law increases its legitimacy, as it allows to address the mass subconscious – the most stable element of legal consciousness; identifying the place of legal myth in the mechanism of determination of legal behavior, as well as clarifying the mythological aspects of the legal qualification of legal acts. It is proved that the legal myth is a special irrational element of the legal act, directing human behavior in a certain direction.

Бібліографічний опис

Тіщенко Ю. В. Правовий міф у структурі правової реальності / Ю. В. Тіщенко // Юридичний вісник. - Одеса : Гельветика - 2020. - № 2. - С. 17-24.

Ключові слова

Research Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCE, legal myths, legal reality, myths of ordinary sense of justice, myths of professional sense of justice, myths of legal culture, myths of positive law, myths of legal behavior, правові міфи, правова реальність, міфи буденної правосвідомості, міфи професійної правосвідомості, міфи у правовій культурі, міфи позитивного права, міфи у правовій поведінці

Цитування

Тіщенко Ю. В. Правовий міф у структурі правової реальності / Ю. В. Тіщенко // Юридичний вісник. - Одеса : Гельветика - 2020. - № 2. - С. 17-24.