Ознаки трудових відносин за актами МОП і законодавством України

Завантаження...
Ескіз

Дата

2021

Автори

Чанишева, Галина Іванівна
Чанишева, Г. І.
Chanysheva, Halyna I.
Щукін, Олександр Сергійович
Щукін, О. С.
Shchukin, Oleksandr S.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса : Гельветика

Анотація

У статті розглядаються ознаки трудових відносин за актами Міжнародної організації праці та законодавством України. Аналізуються норми Рекомендації МОП № 198 про трудове правовідношення від 31 травня 2006 року про ознаки зазначеного правовідношення. Звертається увага на прогалини у чинному Кодексі законів про працю України щодо визначення поняття трудових відносин та ознак їх наявності. Пропонується доповнити чинний Кодекс окремою главою І з позначкою один (І1 ) «Трудові відносини», нормами якої визначити поняття та ознаки трудових відносин, презумпцію їх існування за наявності декількох ознак, сторони трудових відносин, їх основні трудові права і обов’язки, підстави виникнення зазначених відносин. Доводиться необхідність закріплення у зазначеній главі окремої норми про презумпцію існування індивідуального трудового правовідношення при встановленні наявності декількох його ознак, передбачених Кодексом, та формулюється її зміст. Аналізується зміст статті 30 «Виникнення трудових відносин» проекту Трудового кодексу України. Вносяться пропозиції про внесення змін і доповнень до зазначеної статті з урахуванням норм Рекомендації МОП № 198 про трудове правовідношення 2006 року. У Кодексі законів про працю України, проекті Трудового кодексу України пропонується визначити трудові відносини як відносини, що виникають на підставі угоди між працівником і роботодавцем про особисте виконання працівником за своєчасну і в повному обсязі заробітну плату трудової функції (роботи за визначеною професією, спеціальністю, кваліфікацією, посадою) в інтересах, під керівництвом і контролем роботодавця з додержанням працівником правил внутрішнього трудового розпорядку при забезпеченні роботодавцем належних, безпечних та здорових умов праці, передбачених трудовим законодавством, колективним договором, угодами, трудовим договором.
The article considers the features of employment relationships according to the acts of the International Labor Organization and the legislation of Ukraine. The norms of the ILO Recommendation № 198 on Employment Relationship of May 31, 2006 on the features of such legal relationships have been analyzed. Attention is drawn to the gaps in the current Code of Laws on Labour of Ukraine in defining the concept of employment relationships and signs of their existence. It is proposed to supplement the current Code with a separate chapter І1 Employment relationships, the rules of which define the definition and features of employment relationships, the presumption of their existence in the presence of several features, parties of employment relationships, their basic labor rights and responsibilities, the grounds of emergence of these relations. The need to enshrine in this chapter of a separate rule on the presumption of existence of an individual employment relationship, establishing the presence of several of its features, provided by the Code, is substantiated, and its content is formulated. The content of Article 30 Origin of employment relationships of the draft Labor Code of Ukraine has been analyzed. Proposals are made to amend this article, taking into account the provisions of ILO Recommendation № 198 on Employment Relationship of May 31, 2006. It is proposed to define employment relationships in the Code of Laws on Labor of Ukraine, the draft Labor Code of Ukraine as relations arising on the basis of an agreement between the employee and the employer on personal performance by the employee for timely and full wages of the labor function (work in a particular profession, specialty, qualification, position) in the interests, under the guidance and control of the employer with the employee’s compliance with the rules of internal labor regulations while providing the employer with proper, safe and healthy working conditions provided by labor legislation, collective agreement, covenants, employment contract.

Бібліографічний опис

Чанишева Г. І. Ознаки трудових відносин за актами МОП і законодавством України / Г. І. Чанишева, О. С. Щукін // Юридичний вісник. - Одеса : Гельветика - 2021. - № 1. - С. 77-86.

Ключові слова

Research Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCE, трудові відносини, ознаки трудових відносин, акти МОП, трудове законодавство України, проект Трудового кодексу України, employment relationships, features of employment relationships, ILO acts, labor legislation of Ukraine, draft Labor Code of Ukraine

Цитування

Чанишева Г. І. Ознаки трудових відносин за актами МОП і законодавством України / Г. І. Чанишева, О. С. Щукін // Юридичний вісник. - Одеса : Гельветика - 2021. - № 1. - С. 77-86.