Формування ідей індивідуалізму у філософії права Джона Локка

Завантаження...
Ескіз

Дата

2021

Автори

Пилипишин, Павло Богданович
Пилипишин, П. Б.
Pylypyshyn, Pavlo B

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса : Гельветика

Анотація

У статті робиться спроба розкриття індивідуалізму у філософії права Джона Локка. Філософсько-правова думка доби Просвітництва перебувала під величезним впливом локківської інтерпретації природнього стану суспільства, в якому вчений розглядає основні права людини і, чи не вперше, відносить туди право власності, яке має як буржуазний, так і індивідуалістичний відтінок. Дж. Локк, продовжуючи ідею договірного походження держави, на відмінну від Т. Гоббса, більше акцентував на індивідуалістичних тенденціях, аніж суспільних, вважаючи, що індивід повинен мати політичну, духовну та економічну самостійність і бути вільним суб’єктом вибору та дії. Зосереджуючись на індивідуалістичному аспекті спадщини англійського філософа, звернено увагу на його основні філософсько-правові постулати: індивідуальні права на життя, свободу і власність є фундаментальними за своєю суттю та нероздільними одне від інших; свобода є основою всіх інших прав; ця свобода передбачає свободу від різних відносин з іншими, крім тих, в які індивід вступає добровільно з урахуванням власного інтересу; свобода від залежності щодо інших робить нас людьми; свобода кожного індивіда може бути обмежена тільки такими правилами і обов’язками, які необхідні для того, щоб забезпечити таку ж свободу іншим; рівність не зрівнює, а оберігає і стимулює природну несхожість людей; люди є рівноправними суб’єктами щодо економічної, духовної та політичної сфери і власної долі; людина має право задовольнити свободу тим способом, якими йому до вподоби, а не порушувати законів справедливості; по суті, індивід є власником своєї особистості і здібностей, і в цьому відношенні він нічим не зобов’язаний суспільству; лише сам індивід може визначити, в чому полягає його власне благо; право власності є антропологічною константою, а праця – це первинна умова задоволення потреб; людське суспільство складається з ринкових відносин; держава є результатом суспільної домовленості для захисту власності індивіда в його особі і у вигляді благ, і отже, збереження впорядкованих відносин обміну між індивідами, які розглядаються як власники самих себе; невтручання держави у приватне життя та особисте процвітання людей.
The article reveals formation peculiarities of ideas of individualism in the John Locke’s philosophy of law. It was proved that the philosophical and legal thought of the Enlightenment had been greatly influenced by Locke’s interpretation of the natural state of society, in which the scientist sees essential human rights and maybe for the first time refers to it the right of ownership, which has both bourgeois and individualist overtones. J. Locke, following the idea of the contracting origin of the state, opposed to T. Hobbes, emphasized individualist tendencies more than social ones; considering that an individual should have political, spiritual and economic independence and be a free subject of choice and action. Focusing on individualist aspect of the English philosopher’s heritage, the attention is paid to his main philosophical and legal postulates: individual rights to life, freedom and ownership are fundamental by nature and indivisible from each other; liberty is the basis of all other rights; this liberty implies freedom from different relations with others, except of those in which the individual enters freely considering interest of his own; freedom from dependence against others makes us human; the freedom of each individual may be limited only by such rules and obligations which are necessary to provide the same freedom for others; equality does not equalize, but protects and stimulates the natural human differences; people are equal subjects in relation to economic, spiritual and political spheres and to their own destiny; a person has the right to satisfy freedom in the way he likes, and not to violate the laws of rights; in fact, the individual is the owner of his personality and abilities, and he owes nothing to society in this respect; only the individual himself can determine his own benefit; the right of ownership is an anthropological constant, and labor is the primary condition for meeting the needs; human society consists of market relations; the state is the result of a social arrangement to protect ownership of an individual through him and in the form of benefits, and hence keeping structured relations of exchange between individuals who are regarded as owners of themselves; noninvolvement of the state into private life and personal well-being of people.

Бібліографічний опис

Пилипишин П. Б. Формування ідей індивідуалізму у філософії права Джона Локка / П. Б. Пилипишин // Юридичний вісник. - Одеса : Гельветика - 2021. - № 1. - С. 49-55.

Ключові слова

Research Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCE, індивідуалізм, індивід, Просвітництво, раціоналізм, рівність, держава, свобода, власність, individualism, individual, the Enlightenment, rationalism, equality, state, freedom, ownership

Цитування

Пилипишин П. Б. Формування ідей індивідуалізму у філософії права Джона Локка / П. Б. Пилипишин // Юридичний вісник. - Одеса : Гельветика - 2021. - № 1. - С. 49-55.