Зміна або розірвання договору у зв’язку з істотною зміною обставин

Завантаження...
Ескіз

Дата

2020

Автори

Гончаренко, В.
Honcharenko, V.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса : Гельветика

Анотація

У статті охарактеризовані теоретичні та практичні питання зміни або розірвання договору у зв’язку з істотною зміною обставин. Визначено, що в разі істотної зміни обставин за цивільним законодавством України належне виконання договору є можливим, але істотно ускладненим. Зміна обставин є істотною, якщо вони змінилися настільки, що, якби сторони могли це передбачити, вони не уклали б договір або уклали б його на інших умовах. Істотна зміна обставин може бути кваліфікована як вид непереборних (непередбачуваних) обставин. Проблема співвідношення таких видів непереборних обставин, як непереборна сила та випадок, та обставин, що істотно змінилися, на сьогодні не знайшла свого відображення в цивілістичній літературі. У судовій практиці також відсутній єдиний підхід до вирішення спорів щодо зміни умов договору чи його розірвання з огляду на істотну зміну обставин, що робить виконання договору надмірно обтяжливим. У роботі розглянуто питання про співвідношення понять «істотна зміна обставин» та «комерційний ризик». Договір може бути розірваний або змінений, оскільки сторони не могли розумно передбачити відповідні ризики під час його укладення, або оскільки прийнятий боржником на себе ризик виявився надзвичайно обтяжливим і в будь-якому випадку істотно порушує майнові інтереси однієї зі сторін. За загальним правилом, сторони не мають права вимагати зміни або розірвання договору за ст. 652 ЦК України. Законодавець надає перевагу розірванню договору в разі істотної зміни обставин, ніж можливості внесення змін до наявного договору за рішенням суду. Основними наслідками істотної зміни обставин, якими сторони керувалися під час укладення договору, є: 1) зміна умов договору при збереженні самого договору в силі за згодою сторін або за рішенням суду у виняткових випадках, коли розірвання договору суперечить суспільним інтересам або потягне для сторін шкоду, яка значно перевищує затрати, необхідні для виконання договору на умовах, змінених судом, або 2) розірвання договору за згодою сторін або за рішенням суду. На підставі проведеного дослідження запропоновані зміни до цивільного законодавства України.
The article describes the theoretical and practical issues of changing or terminating the contract due to a significant change of circumstances. It is determined that a significant change of circumstances under the civil legislation of Ukraine is a special category of unforeseen circumstances, in the occurrence of which proper implementation is possible, but due to their unpredictability is significantly complicated. Circumstances of force majeure (force majeure) can theoretically always be qualified as a significant change of circumstances. The main difference between a significant change of circumstances and force majeure is the consequences: the party referring to such a change of circumstances may require a change in the terms of the contract for fair performance, as well as termination of the contract (Article 652 of the Civil Code of Ukraine). If the party refers to the circumstances of force majeure, proper performance of the obligation by the debtor is impossible, and therefore the party is released from liability for breach of obligation. In this case, the parties to the contract are not deprived of the right to predict the consequences of force majeure in the form of termination or amendment of the contract. As a general rule, the parties have no right to demand a change or termination of the contract under Art. 652 of the Civil Code of Ukraine. The legislator prefers the termination of the contract in the event of a significant change of circumstances than the possibility of amending the existing contract by court order. The main consequences of a significant change in the circumstances that guided the parties in concluding the contract are: 1) change in the terms of the contract while maintaining the contract in force by agreement of the parties or by court decision in exceptional cases where termination of the contract significantly exceeds the costs necessary to perform the contract on terms changed by the court, or 2) termination of the contract by agreement of the parties or by court decision. Based on the study, changes to the civil legislation of Ukraine are proposed.

Бібліографічний опис

Гончаренко В. Зміна або розірвання договору у зв’язку з істотною зміною обставин / В. Гончаренко // Юридичний вісник. - Одеса : Гельветика - 2020. - № 2. - С. 100-107.

Ключові слова

Research Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCE, contract, clausula rebus sic stantibus, significant change of circumstances, force majeure, risk, force majeure, договір, застереження про незмінність умов договору, істотна зміна обставин, непереборна сила, ризик, форс-мажор

Цитування

Гончаренко В. Зміна або розірвання договору у зв’язку з істотною зміною обставин / В. Гончаренко // Юридичний вісник. - Одеса : Гельветика - 2020. - № 2. - С. 100-107.