Виникнення, розвиток і сучасний стан криміналістичної методики розслідування

Завантаження...
Ескіз

Дата

2017

Автори

Тіщенко, Валерій Володимирович
Тіщенко, В. В.
Тищенко, Валерий Владимирович
Tishchenko, Valerii V.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса : Гельветика

Анотація

Стаття висвітлює деякі аспекти виникнення, розвитку й сучасного стану криміналістич­ної методики розслідування. Запропоновано розглядати методику розслідування не лише як елемент системи криміналістики, а і як відносно автономний комплекс криміналістич­них знань. Проаналізовано роботи вчених-криміналістів щодо окресленої теми. Указано стратегічні завдання криміналістичної методики розслідування. Пропонується у зміст за­гальних положень криміналістичної методики розслідування ввести її теоретичні, методо­логічні й наукознавчі положення. Сформульовано принципи обрання та побудови методи­ки розслідування конкретного злочину в практичній діяльності слідчого. Запропоновано базову програму поетапного розслідування злочину. Досліджено проблему класифікації криміналістичних методик і зазначено, що окремі криміналістичні методики можуть бути виражені в трьох формах: описова, формалізована та змішана.
Статья освещает некоторые аспекты возникновения, развития и современного состояния криминалистической методики расследования. Предложено рассматривать методику расследования не только как элемент системы криминалистики, но и как относительно автономный комплекс криминалистических знаний. Проанализированы работы ученых-криминалистов по обозначенной теме. Указаны стратегические задачи криминалистической методики расследования. Предлагается в содержание общих положений криминалистической методики расследования ввести ее теоретические, методологические и науковедческие положения. Сформулированы принципы выбора и построения методики расследования конкретного преступления в практической деятельности следователя. Предложена базовая программа поэтапного расследования преступления. Исследована проблема классификации криминалистических методик и указано, что отдельные криминалистические методики могут быть выражены в трех формах: описательной, формализованной и смешанной.
The article highlights some aspects of the origin, development and current state of the criminalistics investigation methodology. The article proposes to consider the investigation methodology not only as an element of the forensic system, but also as a relatively autonomous complex of forensic knowledge. The works of forensic scientists on the indicated topics are analyzed. The strategic tasks of the criminalistics investigation methodology are indicated. The content of the general provisions of the criminalistics investigation methodology is proposed to introduce its theoretical, methodological and science-science positions. The principles of election and construction of methods for investigating a particular crime in the practical activities of the investigator are formulated. A basic program for the stage-by-stage investigation of the crime was proposed. The problem of classification of criminalistics methods is studied and it is noted that certain criminalistics methods can be expressed in three forms: descriptive, formalized and mixed.

Бібліографічний опис

Тіщенко В. В. Виникнення, розвиток і сучасний стан криміналістичної методики розслідування / В. В. Тіщенко // Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія». Т. 19 / голов. ред. Ю. В. Цуркан-Сайфуліна ; МОН України, НУ «ОЮА». – Одеса : Гельветика, 2017. – C. 361-381.

Ключові слова

криміналістична методика розслідування, криміналістика, криміналістична техніка, криміналістична тактика, криминалистическая методика расследования, криминалистика, криминалистическая техника, криминалистическая тактика, forensic methods of investigation, criminology, forensic technology, forensic tactics, Research Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCE

Цитування

Тіщенко В. В. Виникнення, розвиток і сучасний стан криміналістичної методики розслідування / В. В. Тіщенко // Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія». Т. 19 / голов. ред. Ю. В. Цуркан-Сайфуліна ; МОН України, НУ «ОЮА». – Одеса : Гельветика, 2017. – C. 361-381.