Comparative legal analysis types of administrative procedure

Завантаження...
Ескіз

Дата

2020

Автори

Markova, O. O.
Маркова, О. О.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса : Гельветика

Анотація

У статті автор проводить порівняльне-правове дослідження видів адміністративної процедури, використовуючи досвід США, Франції та Польщі з метою формування концептуального огляду та системного підходу в питанні типології адміністративної процедури. Автор проводить моніторинг процедурного законодавства вищезазначених країн на предмет закріплення видів адміністративної процедури. У процесі дослідження автор приходить до висновків, зокрема: у США види адміністративної процедури залежать від типу нормотворчості. Відповідно до положень Федерального Акта США «Про адміністративну процедуру» виділяють: формальну нормотворчість, неформальну, виняткову, гібридну та погоджувальну. Підхід польського законодавця щодо видів адміністративних проваджень відрізняється від підходу американського законодавця диференційованим характером. У Кодексі адміністративного провадження відображається загальний підхід, оскільки представлені в ньому види проваджень охоплюють основні напрямки діяльності органів державного управління, а що стосується спеціальних, то законодавець передбачив спеціальне регулювання. У законодавстві більшості зарубіжних країн загальна модель адміністративної процедури закріплена на рівні Закону або Кодексу. Що стосується українського законодавства, то сьогодні Закон «Про адміністративну процедуру» відсутній, тому всі процедури автоматично стають спеціальними. Деталізація тих чи інших аспектів різних видів адміністративних процедур відбувається як на рівні спеціальних законів, так і на рівні підзаконних актів, що видаються іншими виконавчими органами. Перелік даних актів настільки великий і неоднорідний, що мови бути не може про повну відповідність закріплених у них положень одне одному. Більш того, таке різноманіття очевид- но викликає труднощі з пошуком прийнятної норми у стикається з тією чи іншою адміністратив- ною процедурою приватної особи, і навіть у посадових осіб. Проведений компаративіст- ський огляд видового різноманіття адміністративної процедури допо- може нам: по-перше, сформувати комплексне бачення і виробити уніфікований підхід, по-друге, пере- осмислити концептуальні рамки, в яких функціонує адміністратив- на процедура, по-третє, з’явиться можливість внести пропозиції в проектне законодавство.
The author conducts a comparative legal study of the types of administrative procedure, using the experience of the United States, France and Poland in order to form a conceptual overview and a systematic approach to the typology of administrative procedure. The author monitors the procedural legislation of the above countries in order to consolidate the types of administrative procedure. In the course of research the author comes to conclusions, in particular: in the USA types of administrative procedure depend on type of rule-making. In accordance with the provisions of the US Federal Act “On Administrative Procedure” distinguish: formal rulemaking, informal, exclusive, hybrid and conciliatory. The approach of the Polish legislator to the types of administrative proceedings differs from the approach of the American legislator in a differentiated nature. The Code of Administrative Procedure reflects the general approach, as the types of proceedings presented in it cover the main activities of public administration bodies, and as for special – the legislator has provided for special regulation. In the legislation of many foreign countries, the general model of administrative procedure is fixed at the level of the Law or Code. As for the Ukrainian legislation, today, the Law “On Administrative Procedure” is absent, therefore, all procedures automatically become special. Details of various aspects of various types of administrative procedures take place both at the level of special laws and at the level of by-laws issued by other executive bodies. The list of these acts is so extensive and heterogeneous that there can be no question of the full compliance of the provisions embodied in them with each other. Moreover, such a variety obviously causes difficulties with the search for anapplicable norm for a private individual who is faced with a particular administrative procedure, and even for officials. The conducted comparative analysis of the species diversity of the administrative procedure will help us: firstly, to formulate a comprehensive vision and develop a unified approach, secondly, to rethink the conceptual framework within which the administrative procedure operates, and thirdly, it will provide an opportunity to introduce proposals into the project legislation.

Бібліографічний опис

Markova O. O. Comparative legal analysis types of administrative procedure / O. O. Markova // Юридичний вісник. - Одеса : Гельветика - 2020. - № 3. - С. 29-37.

Ключові слова

Research Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCE, види адміністративної процедури, процедурне законодавство, types of administrative procedure, procedural legislation

Цитування

Markova O. O. Comparative legal analysis types of administrative procedure / O. O. Markova // Юридичний вісник. - Одеса : Гельветика - 2020. - № 3. - С. 29-37.