Теоретико-правові аспекти адміністрування земельного податку

Завантаження...
Ескіз

Дата

2019

Автори

Білоус-Осінь, Тетяна Ігорівна
Білоус-Осінь, Т. І.
Bilous-Osin, Tetiana I.
Койчева, Ольга Семенівна
Койчева, О. С.
Koicheva, Olha S.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса : Гельветика

Анотація

Бажання стати невід’ємною частиною європейської спільноти вимагає від України дотримання певних вимог та відповідності встановленим стандартам. Одним із критеріїв відповідності є розвинута економіка, яка забезпечує інтереси держави в цілому та кожного члена суспільства окремо. Наша держава вже багато років намагається зайняти своє «місце під сонцем», де всі її громадяни будуть робити добре, і кожен зможе задовольнити свої потреби, незважаючи на те, що всі вони різні. Україна, як і майже всі пострадянські держави, належить до країн, що розвиваються, і цей фактор обов’язково повинен враховуватися при побудові сучасної економіки країни. Саме тому актуальність земельного оподаткування не викликає сумнівів. Стаття присвячена висвітленню проблем, які пов’язано з адмініструванням земельного податку в Україні. Під час дослідження було звернуто увагу на невідповідність положень законодавства, яким врегульовано адміністрування земельного податку, а також низький рівень взаємодії між органами, які встановлюють земельний податок та органами, які його справляють. Проаналізовано підходи до способів визначення земельного податку через категорії «податок на землю», «податок на купівлю та реєстрацію землі», «податок за користування землею». Запропоновано шляхи вдосконалення процедури нормативної грошової оцінки земельної ділянки та визначення порядку подання інформації, необхідної для обчислення бази плати за землю. Доцільним вважається доповнення Закону України «Про землеустрій» ст. 26 таким змістом: «Подання документації із землеустрою до органів місцевого самоврядування та державних органів влади для затвердження документації із землеустрою від імені замовника документації здійснюється її розробником, якщо інше не встановлено договором» та ст. 28 такого змісту: «Розробники документації із землеустрою несуть відповідно до закону відповідальність за неподання документації із землеустрою до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, для внесення відомостей до Державного земельного кадастру від імені замовника».
The desire to become an integral part of the European community demands from Ukraine to comply with certain requirements and to conform to the established standards. One of the criteria for compliance is the developed economy, which ensures the interests of the state as a whole and of each member of society separately. For many years our state has been trying to take its “place in the sun” where all its citizens will do well, and everyone will be able to meet his or her needs, despite the fact that they all are different. Ukraine, like almost all post-Soviet states, refers to developing countries, and this factor must necessarily be taken into account when building the modern economy of the country. That is why the relevance of land taxation is undeniable. The article deals with the problems, wich related to the administration of land tax in Ukraine. During the study, attention was paid to the inconsistency of the provisions of the legislation governing the administration of the land tax, and low level of interaction between the authorities that establish the land tax and the authorities that administer it. Approaches to the methods of determining land tax areanalyzed using categories “capital profit tax”, “purchase and registration tax”, “real estate tax”. Propose ways to improved the procedure of regulatory monetary valuation of land and determine the order of submission of information, wich needed to calculate the basis of payment land tax. It is considered appropriate to supplement Law of Ukraine “On Land Management” with article 26 such content: “Submission of documentation on land management to local authorities and state authorities, for approval of land management documentation on behalf of the customer of the documentation is carried out by its developer, unless otherwise specified in the contrac” and article 28 such content: “Developers of land management documentation are responsible under the law for not submitting land management documentation to the central executive authority responsible for lyse the state policy in the field of land relations for entering information in the State land cadastre on behalf of the customer”.

Бібліографічний опис

Білоус-Осінь Т. І. Теоретико-правові аспекти адміністрування земельного податку / Т. І. Білоус-Осінь, О. С. Койчева // Юридичний вісник. - Одеса : Гельветика - 2019. - № 3. - С. 31-37.

Ключові слова

administration, land tax, land payment, tax base, land management documentation, Research Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCE, адміністрування, земельний податок, плата за землю, база оподаткування, документація із землеустрою

Цитування

Білоус-Осінь Т. І. Теоретико-правові аспекти адміністрування земельного податку / Т. І. Білоус-Осінь, О. С. Койчева // Юридичний вісник. - Одеса : Гельветика - 2019. - № 3. - С. 31-37.