Сутність взаємодії держави та громадськості в сучасній Україні

Завантаження...
Ескіз

Дата

2021

Автори

Миколаєць, А. П.
Mykolaiets, A. P.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса : Гельветика

Анотація

У статті пропонується авторське бачення визначення змісту та ознак взаємодії держави та громадськості у сучасній Україні. Для вирішення наукової задачі розглянуто позиції науковців щодо розуміння категорії «взаємодія» у його загальнофілософському розумінні, у трактуванні науки управління та як категорії адміністративного права. За кожним аспектом виокремлено сутнісні риси досліджуваного поняття, а також прослідковано трансформацію змісту і обсягу категорії «взаємодія» у процесі її переходу від бачення фундаментальними науками до більш конкретного та спеціального трактування правовою та управлінською доктриною. За допомогою синтезу первинних сутнісних та специфічних рис досліджуваного поняття стало можливим сформувати власну дефініцію категорії «взаємодія держави та громадськості у сучасній Україні», виокремити її істотні риси та особливості, серед яких постійний та системний характер, безперервність, двосторонність, активність, правовий характер та інші ознаки. Автор зауважує із приводу найбільш загального сутнісного визначення поняття «взаємодія», що філософська думка не сформувала чіткого, конкретного та вичерпного розуміння окресленого поняття. Також, виходячи із загальнофілософського розуміння поняття «взаємодія», вона може позначати як позитивні зміни, так і зміни негативного характеру, як розвиток, так і деградацію певних процесів, явищ, її учасників. Аналізуючи наведені міркування вчених щодо сутності та змісту категорії «взаємодія», зауважуємо, наскільки неоднозначним та складним є трансформація його загальнофілософського розуміння в більш спеціальне та чітке тлумачення з урахуванням його управлінського контексту, а також конкретного застосування до відповідних процесів між елементами управлінських систем. Також зазначено, що стан наукових напрацювань не дозволяє запропонувати якісне та змістовне визначення поняття «взаємодія держави та громадськості», оскільки останнє, попри те, що воно відноситься до адміністративно-правової категорії, є також досить узагальненим та повинно містити високий рівень наукового абстрагування.
The article offers the author’s vision of defining the content and features of interaction between the state and the public in modern Ukraine. To solve the scientific problem, the positions of scientists on the understanding of the category of interaction in its general philosophical sense, in the interpretation of the science of management and as a category of administrative law are considered. In each aspect, the essential features of the studied concept are highlighted, as well as the transformation of the content and scope of the category interaction in the process of its transition from the vision of basic sciences to a more specific and special interpretation of legal and managerial doctrine. By synthesizing the primary essential and specific features of the concept, it became possible to form its own definition of the category interaction of state and public in modern Ukraine, to identify its essential features and characteristics, including permanent and systemic nature, continuity, bilaterality, activity, legal nature and others. signs. Regarding the most general essential definition of the concept of interaction, the author notes that philosophical thought has not formed a clear, concrete and comprehensive understanding of the outlined concept. Also, based on a general philosophical understanding of the concept of interaction, it can mean both positive changes and changes of a negative nature, as the development and degradation of certain processes, phenomena, its participants. Analyzing the arguments of scientists on the nature and content of the category of interaction, we note how ambiguous and complex is the transformation of its general philosophical understanding into a more specific and clear interpretation given its management context and specific application to the relevant processes between elements of management systems. It is also noted that the state of scientific developments does not allow to offer a qualitative and meaningful definition of interaction between state and public, as the latter, despite the fact that it belongs to the administrative-legal category, is also quite generalized and should contain a high level of scientific abstraction.

Бібліографічний опис

Миколаєць А. П. Сутність взаємодії держави та громадськості в сучасній Україні / А. П. Миколаєць // Юридичний вісник. - Одеса : Гельветика - 2021. - № 3. - С. 134-140.

Ключові слова

Research Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCE, взаємодія, держава, громадськість, правова форма, організаційна форма, управління, об’єкт управління, суб’єкт управління, interaction, state, public, legal form, organizational form, management, object of management, subject of management

Цитування

Миколаєць А. П. Сутність взаємодії держави та громадськості в сучасній Україні / А. П. Миколаєць // Юридичний вісник. - Одеса : Гельветика - 2021. - № 3. - С. 134-140.