Господарський договір про надання маркетингових послуг в Україні

Завантаження...
Ескіз

Дата

2019

Автори

Подоляк, Світлана Анатоліївна
Подоляк, С. А.
Podoliak, Svitlana A.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса : Гельветика

Анотація

У статті проводиться дослідження ефективності правового регулювання господарського договору про надання маркетингових послуг у законодавстві України в умовах ринкової економіки. Здійснюється аналіз сучасних підходів до загального визначення поняття господарського договору відомих українських учених-правознавців. За допомогою синергетичного методу досліджено господарський договір як відкриту самоорганізуючу соціально-правову систему. Розглянуто вербальну нормативно-правову модель системи «господарський договір», на базі якої розкрито його юридичну природу і сформульовано авторське визначення господарського договору як соціально-правової господарської системи, заснованої на угоді сторін, що слугує юридичною (правовою) підставою виникнення зобов’язальних правовідносин, за якими визнається юридичний (правовий) характер, та спрямованої на досягнення правової мети. Зроблено аналіз господарського договору про надання маркетингових послуг, розглянуто його конструкцію як соціально-правової господарської системи, виокремлено особливості окремих його структурних елементів. Доведено, що правова сутність господарського договору про надання маркетингових послуг повністю збігається із запропонованим нами визначенням господарського договору як соціально-правової господарської системи. Важливою відмінністю господарського договору про надання маркетингових послуг нами визначено особливе значення економічної мети договору – отримання ефекту результативності маркетингових послуг, який не виникає в момент їх завершення, наслідком чого може бути не гарантованість результату послуги, тобто слідування сформульованим рекомендаціям і пропозиціям, зокрема втіленим у маркетингову програму або стратегію, не гарантує одержання запланованого результату. Проведений аналіз чинного законодавства України в сфері надання послуг довів, що українське законодавство досі не передбачило механізмів правового регулювання господарських договорів про надання маркетингових послуг, які мають свою специфіку та особливості. Запропоновано основні напрями вдосконалення господарського законодавства України в цьому питанні.
In the article the effectiveness of legal regulation of economic contract for marketing services in the legislation of Ukraine is examined. The analysis of modern approaches to the general definition of the concept of economic contract done by well-known Ukrainian legal scholars is carried out. The economic contract was examined using the synergistic method as the open self-organizing social-legal system. The verbal normative-legal model of the economic contract system is considered. It was the basis for revealing the legal nature of economic contract and for representing the author’s definition of economic contract as a socio-legal economic system based on the agreement of parties, which serves as a legal ground for the origin of obligatory legal relations, and aimed to achieve legal goal. The analysis of the economic contract for marketing services is made, its construction is considered as a socio-legal economic system, and the features of its individual structural elements are highlighted. It is proved that the legal point of economic contract for marketing services completely fits with our proposed definition of the economic contract as a socio-legal economic system. The important difference of economic contract for marketing services is the special significance of the economic purpose of the contract – obtaining the effective marketing services, which does not occur at the time of their completion. So it may result to the lack of guarantee of the service result. Following the formulated recommendations and proposals, including implementing in the marketing program or strategy, does not guarantee the intended result. The conducted analysis of the current legislation of Ukraine in the sphere of services has shown that our legislation has not yet provided the mechanisms of legal regulation of economic contracts for marketing services, which have their specific features. The basic directions of improvement of the economic legislation of Ukraine in this matter are offered.

Бібліографічний опис

Подоляк С. А. Господарський договір про надання маркетингових послуг в Україні / С. А. Подоляк // Юридичний вісник. - Одеса : Гельветика - 2019. - № 4. - С. 119-124.

Ключові слова

Research Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCE, господарський договір, надання маркетингових послуг, замовник, виконавець, economic contract, rendering marketing services, client, executor

Цитування

Подоляк С. А. Господарський договір про надання маркетингових послуг в Україні / С. А. Подоляк // Юридичний вісник. - Одеса : Гельветика - 2019. - № 4. - С. 119-124.