Особисті немайнові права чоловіка і жінки, що перебувають у фактичних шлюбних відносинах

Завантаження...
Ескіз

Дата

2021

Автори

Сафончик, Оксана Іванівна
Сафончик, О. І.
Safonchyk, Oksana I.
Шамота, Олександр Володимирович
Шамота, О. В.
Shamota, Oleksandr V.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса : Гельветика

Анотація

Незважаючи на значну розповсюдженість фактичних шлюбних відносин в українському суспільстві, законодавство України поки не забезпечує достатнього правового регулювання цих відносин, а доктрина національного права не надає вичерпних пояснень задля чіткого розуміння відмінностей між «фактичним шлюбом» та «зареєстрованим шлюбом». Відтак ціла низка проблем потребує юридичного вирішення та зумовлює актуальність дослідження. Дослідивши наукові праці українських дослідників у сфері права, дійдемо висновку, що для позначення цього явища в юридичній літературі використовується широкий спектр термінів, зокрема «фактичне подружжя», «подружжя де-факто», «фактичні шлюбні відносини», «незареєстрований шлюб», «конкубінат», «співжиття» тощо. Крім того, також вживається хибний, на нашу думку, термін «цивільний», або «громадянський» шлюб у розумінні незареєстрованих державою шлюбних відносин. Зустрічаємо також визначення, що «фактичні шлюбні відносини» – це «особисті немайнові відносини, а також відносини щодо спільно набутого майна та взаємного утримання між жінкою та чоловіком, які проживають однією сім’єю, не перебувають у шлюбі між собою та в будь-якому іншому шлюбі». Однак чи можемо ми розраховувати на те, що такі відносини будуть забезпечуватись та захищатися на належному рівні. Тому питання врегульованості особистих немайнових правовідносин «фактичного подружжя» й досі лишається відкритим, та потребує конкретизації і подальшого втілення.
The article studies topical issues of personal non-property rights of men and women who are in a marital relationship under the laws of Ukraine. It is established that despite the widespread prevalence of de facto marital relations in Ukrainian society, Ukrainian law does not yet provide sufficient legal regulation of these relations, and the doctrine of national law does not provide comprehensive explanations for a clear understanding of the differences between “de facto marriage” and “registered marriage”. Therefore, several problems need a legal solution and determine the relevance of the study. Considering the scientific works of Ukrainian researchers in the field of law, we assume that to denote this phenomenon in the legal literature uses a wide range of terms, including “actual marital relations”, “de facto marriage”, “de facto marital relationship”, “unregistered marriage”, “concubinage”, “cohabitation”, etc. Besides, in our opinion, the term “civil” marriage is also used incorrectly in the sense of unregistered marital relations. We also find the definition that “actual marital relationship” is “a personal intangible relationship, as well as a relationship of jointly acquired property and mutual maintenance between a woman and a man living in the same family, not married to each other and in any other marriage”. However, can we count on such a relationship to be secured and protected at the appropriate level? Therefore, the issue of legal regulation of personal non-property relations of the de facto marriage still remains open, and needs to be concretized and further implemented.

Бібліографічний опис

Сафончик О. І. Особисті немайнові права чоловіка і жінки, що перебувають у фактичних шлюбних відносинах / О. І. Сафончик, О. В. Шамота // Юридичний вісник. - Одеса : Гельветика - 2021. - № 2. - С. 54-61.

Ключові слова

Research Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCE, особисті немайнові права, шлюб, подружжя, фактичний шлюб, шлюбні відносини, сімейні правовідносини, personal non-property rights, marriage, spouses, de facto marriage, marital relations, family legal relations

Цитування

Сафончик О. І. Особисті немайнові права чоловіка і жінки, що перебувають у фактичних шлюбних відносинах / О. І. Сафончик, О. В. Шамота // Юридичний вісник. - Одеса : Гельветика - 2021. - № 2. - С. 54-61.