Electronic labour book and data protection

Завантаження...
Ескіз

Дата

2021

Автори

Лагутіна, І. В.
Lagutina, I. V.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

ВД "Гельветика"

Анотація

У статті розглядається захист персональних даних як сучасне й активне право, яке забезпечує систему стримання та противаг для захисту фізичної особи, якщо її персональні дані обробляються. Обробка даних має відповідати базовим вимогам захисту персональних даних, а саме має бути незалежний контроль і повага до прав суб’єкта персональних даних. Розвиток законодавства про захист персональних даних ознаменувався значним роз- ширенням прав їхніх суб’єктів і правовою регламентацією всіх операцій з інформацією від збирання до знищення. З прийняттям Закону України «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010 року було створено нормативну основу для захисту персональних даних і в національній юридичній практиці. Підкреслюється, що право на захист персональних даних не абсолютне; воно може бути обмежено за потреби для задоволення загального інтересу або захисту прав і свобод інших осіб. Право на захист даних часто взаємопов’язане з іншими правами, як-от свобода вираження поглядів і право отримувати й передавати інформацію. Будь-який вид інформації може бути персональними даними за умови, якщо інформація стосується ідентифікованої особи або особи, яку можна ідентифікувати. Персональні дані обробляються законно, якщо вони відповідають одному з таких криnеріїв: обробка здійснюється на підставі згоди суб’єкта персональних даних; обробка даних вимагається договірними відносинами; обробка даних необхідна для дотримання контролером юридичного обов’язку; обробка даних вимагається для дотримання життєво важливих інтересів суб’єктів персональних даних або інших осіб; обробка даних необхідна для виконання завдання в суспільних інтересах; легітимні інтереси контролерів або інших осіб є підставою для обробки, але тільки якщо їх не переважають інтереси або основоположні права суб’єктів даних. Необхідна розробка галузевого механізму захисту персональних даних працівників за трудовим законодавством України, оскільки Законом України «Про захист персональних даних» не враховані особливості захисту персональних даних працівників як суб’єктів трудових правовідносин.
The article considers the protection of personal data as a modern and active law that provides a system of checks and balances to protect the individual if his personal data is processed. Data processing must meet the basic requirements of personal data protection, namely independent control and respect for the rights of the personal data subject. The development of legislation on personal data protection has been marked by a significant expansion of the rights of their subjects and the legal regulation of all transactions with information from collection to destruction. With the adoption of the Law of Ukraine “On Personal Data Protection” of June 1, 2010, a regulatory framework for the protection of personal data in national legal practice was created. It is emphasized that the right to protection of personal data is not absolute; it may be restricted as necessary to satisfy the general interest or to protect the rights and freedoms of others. The right to data protection is often interlinked with other rights, such as freedom of expression and the right to receive and impart information. Any type of information can be personal data, provided that the information relates to an identified person or a person who can be identified. Personal data are processed legally if they meet one of the following criteria: processing is carried out with the consent of the personal data subject; data processing is required by contractual relationship; data processing is necessary for the controller to comply with a legal obligation; data processing is required to comply with the vital interests of personal data subjects or others; data processing is necessary to perform the task in the public interest; the legitimate interests of the controllers or other persons are the basis for processing, but only if they are not outweighed by the interests or fundamental rights of the data subjects. It is necessary to develop a sectoral mechanism for the protection of personal data of employees under labour legislation of Ukraine, as the Law of Ukraine “On Personal Data Protection” does not take into account the peculiarities of personal data protection of employees as subjects of labour relations.

Бібліографічний опис

Lagutina I. V. Electronic labour book and data protection / I. V. Lagutina // Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія». Т. 29 / голов. ред. Ю. В. Цуркан-Сайфуліна ; МОН України, НУ «ОЮА». – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2021. – C. 129-135. DOI https://doi.org/10.32837/npnuola.v28i29.725

Ключові слова

Research Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCE, трудові права, працівник, персональні дані, електронна трудова книжка, labour rights, employee, personal data, electronic employment record book

Цитування

Lagutina I. V. Electronic labour book and data protection / I. V. Lagutina // Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія». Т. 29 / голов. ред. Ю. В. Цуркан-Сайфуліна ; МОН України, НУ «ОЮА». – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2021. – C. 129-135. DOI https://doi.org/10.32837/npnuola.v28i29.725