До питання правового статусу державного виконавця

Завантаження...
Ескіз

Дата

2019

Автори

Сергієнко, Наталія Артурівна
Сергієнко, Н. А.
Serhiienko, Nataliia A.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса : Гельветика

Анотація

У науковій статті розглянута проблематика правового статусу державного виконавця. Здійснено аналіз приписів чинних нормативно-правових актів, які визначають права та обов’язки державних виконавців. Будучи суб’єктом виконавчого процесу, державний виконавець реалізує в цій юрисдикційній діяльності свої процесуальні права та обов’язки. Державний виконавець є суб’єктом владних повноважень, тому має діяти відповідно до закону. У цьому ж контексті виявляється законність як один із принципів виконавчого провадження. Своєчасне, повне та неупереджене виконання рішення – завдання державного виконавця в ході виконавчого провадження. У зв’язку з наведеним постає необхідність у розумному розсуді державного виконавця у виконавчому провадженні – можливості обирати, яке право слід реалізовувати для досягнення завдання виконавчого провадження – своєчасного, повного та неупередженого виконання рішення. На думку автора, розумний розсуд – це спеціальна прерогатива державного виконавця з одного боку, а з іншого боку – це частина відповідальності державного виконавця. Виконавче провадження здійснюється на певних принципах (ст. 2 Закону України «Про виконавче провадження»), законність та диспозитивність – серед них. На думку автора, законність та диспозитивність як деякі принципи виконавчого провадження не протидіють одна одній, а доповнюють одна одну. Вони різні, але взаємопосилюючі, існують у специфічній єдності, ввиявляються і у діяльності державного виконавця. Державний виконавець водночас має діяти виключно на підставі закону (тому що він є суб’єктом владних повноважень), однак при прийнятті рішень має керуватися і розумним розсудом, позаяк не буває однакових життєвих ситуацій, тому й однакової формули, як діяти, немає. У статті зроблено висновок, що права та обов’язки державного виконавця перебувають у єдності, що є необхідним для примусового виконання рішення. Подальші наукові розробки теми статусу державного виконавця є перспективними, оскільки різноманітність наукових думок вдосконалює науку і дає більш повні відповіді на питання практики.
The problematic of government executor legal status has been considered in the scientific article. The prescriptions of acting legal acts that determine government executors’ rights and obligations have been analyzed and researched. Government executor being the subject of executive process, realizes in this jurisdictional activity its procedural rights and obligations. But in the same time, government executor is the subject of public authority, so must act in compliance with the legislation. In this manner, the legality as one of the principles of executive process realizes. Execution the decisions in time, fully and unbiased – is the aim of government executor during executive process.That is why there is the necessity of smart discretion of government executor during executive process – to choose what right to realize for provision matching the aim of executive process – execution the decisions in time, fully and unbiased. Smart discretion, as it is thought by the side of the author, is the special prerogative of government executor from the one side, and it is the part of government executor liability from other side. There exist different principles of executive process (see art. 2 The Law of Ukraine “On Executive Process”). Legality and dispositivism are among them. The author guess that legality and dispositivism as some principles of executive process are not in contradiction, they add each other. They are different, but they strengthen each other, they exist in a special consolidation. All they can be stated also in activities of government executor. In the same time the government executor must act only in compliance with the legislation (because of the status of public official), but also makes decisions grounding on the smart discretion – there are different life situations and no one formula how to act. There is concluded in the scientific article that government executors’ rights and obligations exist in unity, it is necessary for compulsory execution of decision. Other scientific researches of the theme of government executor legal status are imagined as perspective because of the thesis that multiplicity of scientific thought improve science and give more full answers to questions of practice.

Бібліографічний опис

Сергієнко Н. А. До питання правового статусу державного виконавця / Н. А. Сергієнко // Юридичний вісник. - Одеса : Гельветика - 2019. - № 3. - С. 104-109.

Ключові слова

legal status, government executor, rights, obligations, правовий статус, державний виконавець, права, обов’язки, Research Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCE

Цитування

Сергієнко Н. А. До питання правового статусу державного виконавця / Н. А. Сергієнко // Юридичний вісник. - Одеса : Гельветика - 2019. - № 3. - С. 104-109.