Оптимізація професійно важливих якостей у майбутніх працівників патрульної поліції

Завантаження...
Ескіз

Дата

2020

Автори

Никифорова, Олена Анатоліївна
Никифорова, О. А.
Nykyforova, Olena A.
Nykyforova, O. A.
Бойко, Олена Іванівна
Бойко, О. І.
Boiko, Olena I.
Boiko, O. I.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса : Гельветика

Анотація

У статті аналізується структура професійно важливих якостей, їх зв’язок із несприятливими психічними станами. Психологічна специфіка пов’язана також із дією таких екстремальних чинників, як небезпека і надзвичайний динамізм розвитку подій; дефіцит часу та інформації; невизначеність можливих варіантів зміни обстановки; необхідність негайного вирішення завдань, що вимагають нестандартного, творчого підходу; висока відповідальність за наслідки прийнятих рішень. Такі конфліктогенні ситуації чинять значний психологічний вплив на усіх, у т. ч. на працівників правоохоронних органів,. Вони створюють труднощі у вирішенні професійних завдань, позначаються на успішності дій, вимагають від персоналу психологічної стійкості, особливої підготовки, особливого уміння діяти за таких умов. У статті проаналізована структура властивостей особистості у зв’язку із професійними й особистісними якостями працівників поліції. Виявлено вплив знань, умінь, навичок на профілактику змін психоемоційного фону, пов’язаних зі стресом, напругою та тривогою, характерними для виконання професійних обов’язків. Показана динаміка провісників несприятливих станів і необхідність проведення профілактичних заходів з урахуванням умов служби. Проведені дослідження показали, що у процесі навчання нівелюються несприятливі психічні якості особистості, пов’язані з браком знань і, можливо, дефектами виховання, а це усуває умови виникнення і розвитку несприятливих психічних станів, зумовлених адаптацією до вимог навчального процесу. Штатним психологам необхідно враховувати, що у багатьох курсантів під час вступу на службу є основа необхідних для професії якостей, але у процесі діяльності у них накопичується досвід на фоні нівелювання необхідних психологічних професійно важливих якостей. Тому проведення навчальних психологічних тренінгів під час навчання є запорукою професійної адаптації.
The article deals with the analysis of the professionally important qualities structure as well as with their connection with the unfavorable mental states. Psychological specificity is also associated with the effects of such extreme factors as danger and extreme dynamism; lack of time and information; uncertainty about possible options of the situation change; the need to immediately solve problems that require non-standard, creative approach; high responsibility for the consequences of the decisions made. Such conflict situations have a significant psychological impact on the policeman. They create difficulties in solving professional problems, affect the success of actions, require staff’s psychological stability and special training. The structure of personal qualities is analyzed, touching upon the connection of professional and personal qualities of the police officers. The influence of knowledge and skills on the prevention of changes in psycho-emotional background related to stress, tension and anxiety, which are characteristic for the performance of professional duties, are revealed. The dynamics of predictors of adverse conditions and the need for preventive measures taking into account the conditions of service are shown. Studies have shown that in the course of training, the unfavorable mental qualities of the individual, associated with the lack of knowledge and possible defects in education, are eliminated, which eliminates the conditions of origin and development of unfavorable mental states caused by the adaptation to the requirements of the educational process. Regular psychologists need to keep in mind that many cadets joining the police service have the basis of the required profession qualities, but in the course of their activity they gain background experience – leveling the necessary psychologically important qualities. Therefore, educational psychological trainings are the key to the formation of professional adaptation.

Бібліографічний опис

Никифорова О. А. Оптимізація професійно важливих якостей у майбутніх працівників патрульної поліції / О. А. Никифорова, О. І. Бойко // Юридичний вісник. - Одеса : Гельветика - 2020. - № 1. - С. 101-108.

Ключові слова

Research Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCE, stress, psychological support, harbingers of adverse mental states, стрес, психологічний супровід, передвісники несприятливих психічних станів

Цитування

Никифорова О. А. Оптимізація професійно важливих якостей у майбутніх працівників патрульної поліції / О. А. Никифорова, О. І. Бойко // Юридичний вісник. - Одеса : Гельветика - 2020. - № 1. - С. 101-108.