Separate aspects of image rights using in holograms: world experience and problems of Ukrainian legal regulation

Завантаження...
Ескіз

Дата

2019

Автори

Давидова, Ірина Віталіївна
Давидова, I. В.
Давыдова, Ирина Виталиевна
Davydova, Iryna V.
Феденко, Єлизавета Михайлівна
Феденко, Є. М.
Феденко, Елизавета Михайловна
Fedenko, Yelyzaveta M.
Берназ-Лукавецька, Олена Михайлівна
Берназ-Лукавецька, О. М.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Editorial Primmate S. A. S.

Анотація

The goals of the study are due to the need to analyze the shortcomings of the Ukrainian legislation on image rights and to consolidate this not only at the national doctrinal level, but also in the normative acts as a basis for celebrities to conclude contracts and protect their rights in commercial relations. Today, there is a tendency to form relationships about the use of celebrity image, but there is no legal mechanism in place to settle disputes to protect their image rights, or to profit from their legitimate use. Analyzing the experience of lawmaking in the countries of the Anglo-American legal family, it should be noted that the success of protecting their image rights is to create a stable contractual mechanism and the ability to challenge the use of another's image. An important aspect is the use of celebrity image in holograms. Given the needs of technocratic society and the development of information technology, it is appropriate to develop scientific provisions and study the concept of image rights, as a basis for the formation of a new legislation that can regulate the relationship of use of the image of the individual. Methods used in this work: historical, comparative, classification, generalization and abstraction. Each of these logical and philosophical methods has been used in the study to understand and qualitatively explain to the general public the concept of "image rights". This article reveals the concept of "image rights" and its components. The study revealed the most popular area of use of image rights - the hologram. Possibilities for elaboration of legislative regulation of legal deficiencies on protection and restoration of image rights have been opened and analyzed. Responses are given to the specifics of the possibility of inheriting and transferring image rights to third parties.
Цілі дослідження обумовлені нагальною потребою у аналізі прогалин українського законодавства щодо регулювання іміджевого права та закріплення цього поняття не лише на національному доктринальному рівні, ай у нормативних актах, як базису для знаменитостейщодо укладення договорів та захисту своїх прав у комерційних правовідносинах. На сьогоднішній день, існує тенденція до утворення відносин щодо використання образу знаменитостей, однак немає діючого правового механізму щодо врегулювання різноманітних спорів для захисту своїх іміджевих прав, або можливості отримання прибутку внаслідок їх правомірного використання.Враховуючи досвід законотворчості у країнах англо-американської правової сім’ї, необхідно зауважити, що успішність захисту своїх іміджевих прав полягає в утворенні стійкого договірного механізму та можливості оспорювання використання чужого образу.Важливим є аспект використання образу знаменитостей у голограмах.З урахуванням потреб технократичного суспільства та розвитку інформаційних технологій,вбачається доречним розробка наукових положень та дослідження поняття іміджевого права, як фундаменту для утворення якісно нового законодавства, яке може врегулювати відносини використання образу особи. Методи, що використовувалися у даній роботі: історичний, порівняльно-правовий, класифікації, узагальнення та абстрагування. Кожен з цих логіко-філософських методів застосовувався у дослідженні для усвідомлення та якісного пояснення широкійаудиторії поняття «іміджеве право». Дана стаття розкриває поняття «іміджеве право» і його складові. Дослідженням розкрито найбільш популярну сферу використання іміджевих прав –голограму. Розкрито та проаналізовано можливості розробки законодавчого врегулювання юридичнихпрогалин щодо захисту та відновлення іміджевого права. Дано відповіді щодо специфіки можливості успадкування та передачі іміджевих прав третім особам.

Бібліографічний опис

Davydova I. Separate aspects of image rights using in holograms: world experience and problems of Ukrainian legal regulation / I. Davydova, O. Bernaz-Lukavetska, Ye. Fedenko // Amazonia Investiga. – Vol. 8. – Iss. 23. – Editorial Primmate S. A. S., 2019. – P. 269-277.

Ключові слова

hologram, image rights, right of publicity, image, media image, голограма, іміджеві права, право на публічність, імідж, медійний образ, Research Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCE

Цитування

Davydova I. Separate aspects of image rights using in holograms: world experience and problems of Ukrainian legal regulation / I. Davydova, O. Bernaz-Lukavetska, Ye. Fedenko // Amazonia Investiga. – Vol. 8. – Iss. 23. – Editorial Primmate S. A. S., 2019. – P. 269-277.