Право в теорії ризиків: ґенеза ризиків від правової до інформаційної складових (інституційний підхід)

Завантаження...
Ескіз

Дата

2019

Автори

Василенко, Микола Дмитрович
Василенко, М. Д.
Vasylenko, Mykola D.
Козін, Олександр Борисович
Козін, О. Б.
Kozin, Oleksandr B.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса : Гельветика

Анотація

У статті розглянуто загальні проблеми теорії ризиків у різних сферах діяльності (від правової до інформаційної). Дається порівняльний аналіз визначень ризику в нормах різних галузей права (міжнародного, господарського, фінансового тощо). Встановлено відповідність стандарту ISO 31000, який встановлює можливі ризики в різних галузях діяльності людини та виявляє їхні основні властивості, в тому числі й у галузі суспільних ризиків. Обговорено питання виникнення та розвинення ризикових ситуацій та механізмів формування ризику. Виявлено різницю між оцінкою та аналізом ризиків. Приділено увагу питанням оцінювання інформаційних ризиків. Аналіз ризику розкривається як процес ідентифікації ризиків, визначення їх величини і виділення областей, що вимагають захисту. Показано джерела походження ризиків. Невизначеності інформації поділяють на «природні», які зумовлені неповнотою інформації, пов’язаної з тим, що в силу об’єктивних причин не всі фактори, що впливають на очікуваний результат, контролюються і прогнозуються. Отже, вони повинні розглядатися як випадкові. Також невизначеності інформації поділяють на «метрологічні», які зумовлені похибками визначення (вимірювання) рівнів змінних факторів; а також поділяють на поведінкові й на цільові. Оцінка ризику, що використовують у технічних системах, розглядається як процес ідентифікації інформаційних ресурсів системи, загроз для цих ресурсів, а також можливих втрат, заснованих на оцінці частоти виникнення подій і розміру збитку.
The article discusses the general problems of risk theory in various fields of activity (from legal to informational). A comparative analysis of the definitions of risk contained in the rules of law of various branches of law (international, economic, financial, etc.) is given. The compliance with the ISO 31000 standard is established, which establishes possible risks in various fields of human activity and reveals their basic properties, including in the field of public risks. The issues of the occurrence and decomposition of risk situations and risk formation mechanisms are discussed. Differences between risk assessment and risk analysis have been identified. Attention is paid to issues of information risk assessment. Risk analysis is disclosed as a process of identifying risks, determining their magnitude and identifying areas requiring protection. The sources of risk are shown. The uncertainties of information are divided into “natural” ones, which are caused by the incompleteness of information due to the fact that due to objective reasons, not all factors affecting the expected result are controlled and predicted. Therefore, they should be considered as random. Also, the uncertainties of information are divided into “metrological”, which is due to errors in determining (measuring) the levels of variable factors, as well as are divided into behavioral and target. Risk assessment, used in technical systems, is considered as a process of identifying information resources of a system and threats for these resources, as well as a process of identifying possible losses, based on an assessment of the frequency of occurrence of events and the amount of damage.

Бібліографічний опис

Василенко М. Д. Право в теорії ризиків: ґенеза ризиків від правової до інформаційної складових (інституційний підхід) / М. Д. Василенко, О. Б. Козін // Юридичний вісник. - Одеса : Гельветика - 2019. - № 4. - С. 43-51.

Ключові слова

Research Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCE, risk, risk analysis and assessment, sources of risk, risk management, law, information technology, uncertainty, information risk, ризик, аналіз та оцінка ризику, джерела ризику, управління ризиком, право, інформаційні технології, невизначеність, інформаційний ризик

Цитування

Василенко М. Д. Право в теорії ризиків: ґенеза ризиків від правової до інформаційної складових (інституційний підхід) / М. Д. Василенко, О. Б. Козін // Юридичний вісник. - Одеса : Гельветика - 2019. - № 4. - С. 43-51.