Військова юстиція в Україні: проблемні питання

Завантаження...
Ескіз

Дата

2019

Автори

Полянський, Юрій Євгенович
Полянський, Ю. Є.
Polianskyi, Yurii Ye.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса : Гельветика

Анотація

У статті, з урахуванням історичного аспекту проблеми та міжнародного досвіду, розкрито організаційні та функціональні особливості здійснення судової та правоохоронної діяльності у Збройних Силах України. Підкреслено, що оборонна міць збройних сил визначається не тільки кількістю військовослужбовців, рівнем їх професіоналізму та майстерності, якістю військової техніки. Боєздатність військових частин та з’єднань напряму залежить від стану законності та правопорядку в них. Тому міжнародний досвід свідчить про те, що в більшості розвинутих країн, які мають сучасні збройні сили і які в той же час відомі своїми демократичними традиціями (США, Великобританія, Франція, Канада, Іспанія - всього близько 40), органи військової юстиції успішно діють і виконують завдання зі зміцнення військової дисципліни та правопорядку. Постійним Комітетом Ради Європи з прав людини (м. Страсбург) у червні 2003 р. була взагалі визначена потреба органів військової юстиції, а щодо військових судів висловлена думка про те, що їх наявність у країні не суперечить Конвенції про захист прав людини і її основоположних свобод, а також зобов’язанням держав, які підписали цю конвенцію. Зазначено, що військові суди можуть бути визнані незалежними і неупередженими судами. Звертається увага на те, що в Україні, в умовах раніше – антитерористичної операції, а зараз – операції об’єднаних сил, а фактично проведення реальних бойових дій на певних територіях країни, на жаль, відбувається процес ліквідації органів військової юстиції. Так, військові суди були ліквідовані ще у 2010 році, й до цього часу не відновлені, хоча це питання вирішувалося на всіх необхідних рівнях органів державної влади, військові прокуратури зараз на межі ліквідації. У наявності лише органи Військової служби правопорядку, але з вельми обмеженими повноваженнями виключно профілактичної спрямованості. Наведені аргументи на користь подальшого реформування військової юстиції у Збройних Силах України із формуваннями спеціалізованих судових і правоохоронних органів, а саме їх тріади у складі військових судів, військової прокуратури та органів Військової служби правопорядку (у майбутньому – військової поліції). Тільки в такому разі буде реально забезпечений належний рівень законності, правопорядку та військової дисципліни у Збройних Силах України.
Organizational and functional particularities of judicial and law enforcement activities in Ukrainian Military Forces have been researched in the article within the scope of historical aspects and international experience. It has been emphasized, that strength of military forces is defined not only by quantity of staff, their professionalism, aptitude, quality of military stuff etc. Readiness of troops to oppose threats directly depends on the state of legality and legal order. International experience demonstrated, that in majority of developed countries, that have contemporary military forces and are known as democracies (USA, Great Britain, France, Canada, Spain – about 40 in total) the bodies of military justice reach significant success in strengthening military discipline and order. The Committee of European Council on Human Rights in June 2003 highlighted necessity of military justice bodies, as to the military courts the Committee stated, that their existence did not violate the UN Convention on Human Rights. It was indicated that military courts could be independent and unprejudiced courts. It`s highlighted, that military justice bodies are being currently eliminated even under conditions of antiterroristic operation in Ukraine (currently – Operation of United Forces), and factually under conditions of war at some territories of Ukraine. Military courts were eliminated in 2010, with no hope for renewal, although this issue has been considered at all levels of state authorities. Moreover, now it`s the turn for military prosecution bodies to be eliminated. In total there left the only Service of Military Order, with reduced capability and functions. There was provided additional evidence in favor of further Ukrainian military justice reformation by creation of specialized courts and law enforcement bodies: military courts, military prosecution service and future military police. Only in that case necessary lever of legality, legal order and discipline will be obtained in Ukrainian Military Forces.

Бібліографічний опис

Полянський Ю. Є. Військова юстиція в Україні: проблемні питання / Ю. Є. Полянський // Юридичний вісник. - Одеса : Гельветика - 2019. - № 3. - С. 5-11.

Ключові слова

particularities of judicial and law enforcement activities in Ukrainian Military Forces, reformation, military justice, military courts, military prosecution service, military police, Research Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCE, особливості організації судової та правоохоронної діяльності у воєнній сфері, реформування, військова юстиція, військові суди, військова прокуратура, військова служба правопорядку, військова поліція

Цитування

Полянський Ю. Є. Військова юстиція в Україні: проблемні питання / Ю. Є. Полянський // Юридичний вісник. - Одеса : Гельветика - 2019. - № 3. - С. 5-11.