Становлення та розвиток правового регулювання цивільного обігу культурних цінностей

Завантаження...
Ескіз

Дата

2020

Автори

Зверховська, В. Ф.
Zverkhovska, V. F.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса : Гельветика

Анотація

У статті розглядаються особливості становлення та розвитку правового регулювання культурних цінностей за цивільним законодавством України та міжнародним правом у порівняльно-правовому аспекті. Визначені основні етапи розвитку становлення інституту культурних цінностей, формування понять, видів, з’ясування ознак та класифікації культурних цінностей як об’єктів цивільних прав. Автором проводиться дослідження спеціального законодавства України у сфері охорони культурних цінностей та зроблені відповідні висновки щодо необхідності його удосконалення у зв’язку з тим, що у цивільному законодавстві України відсутня єдність у використанні дефініцій у сфері правового регулювання цивільного обігу культурних цінностей, не визначено чітко обмежень у правовому обігу культурних цінностей, не встановлено вимог до суб’єктів відносин, що виникають у сфері цивільного обігу культурних цінностей, відсутня класифікація культурних цінностей, тощо. Звертається увага на історію становлення терміна «культурні цінності», яка ведеться з епохи, яка слідувала за Першою світовою війною, коли світова спільнота приступила до вироблення загальних правил і відносин, пов’язаних із певною категорією предметів, речові права на які дещо відрізнялися від аналогічних прав на звичайний товар або об’єкти нерухомості. Звертається увага на питання, що стосувалося реституції та подальшого захисту культурних цінностей. Зазначається, що держава Україна є вже не єдиним суб’єктом права власності на культурні цінності. Водночас законодавець лише допускає можливість перебування культурних цінностей у приватній власності, однак встановлює пріоритет державної та комунальної влас- ності на зазначені об’єкти з мотивів необхідності збереження культурних цінностей для нащадків. Та зверта- ється увага на те, що основна кіль- кість цивільно-правових норм, що визначають режим культурних цін- ностей як об’єктів цивільних прав, знаходиться у ЦК України.
The article is concerned with the peculiarities of the formation and development of legal regulation of cultural values according to the civil legislation of Ukraine and international law in the comparative legal aspect. There are identified main stages of development of the cultural values institution, the formation of concepts, types, clarification of cultural values features and classification as an object of civil rights. The author perform research of the special legislation of Ukraine in the field of protection of cultural values and draws appropriate conclusions about the need to improve it due to the fact that the civil legislation of Ukraine lacks unity in the use of definitions in the legal regulation of cultural values civil circulation, there are no requirements for the subjects of relations arising in the field of cultural values civil circulation, there is no classification of cultural values, etc. In article author draws attention to the history of the term “cultural values”, which dates back to the epoch following the First World War, when the world community began to develop general rules and relations related to a certain category of objects, property rights to which differed slightly from similar rights for ordinary goods or real estate. Attention is drawn to the issue of restitution and further protection of cultural property. It is noted that the state of Ukraine is no longer the only subject of ownership of cultural values. At the same time, the legislator only allows the possibility of finding cultural values in private property, but establishes the priority of state and municipal ownership of these objects on the grounds of the need to preserve cultural values for posterity. And attention is drawn to the fact that the main number of civil law rules determining the regime of cultural values as objects of civil rights, is in the Civil Code of Ukraine.

Бібліографічний опис

Зверховська В. Ф. Становлення та розвиток правового регулювання цивільного обігу культурних цінностей / В. Ф. Зверховська // Юридичний вісник. - Одеса : Гельветика - 2020. - № 3. - С. 135-140.

Ключові слова

Research Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCE, development, cultural values, objects of civil rights, international law, agreement, civil law of Ukraine, розвиток, культурні цінності, об’єкти цивільних прав, міжнародне право, договір, цивільне право України

Цитування

Зверховська В. Ф. Становлення та розвиток правового регулювання цивільного обігу культурних цінностей / В. Ф. Зверховська // Юридичний вісник. - Одеса : Гельветика - 2020. - № 3. - С. 135-140.