Щодо питання уніфікації законодавства України, що регулює транспортні перевезення, з метою покращення практики його застосування

dc.contributor.authorСірко, Ростислав Богданович
dc.contributor.authorСірко, Р. Б.
dc.contributor.authorSirko, Rostyslav B.
dc.contributor.authorSirko, R. B.
dc.date.accessioned2022-04-28T17:14:46Z
dc.date.available2022-04-28T17:14:46Z
dc.date.issued2020
dc.descriptionСірко Р. Б. Щодо питання уніфікації законодавства України, що регулює транспортні перевезення, з метою покращення практики його застосування / Р. Б. Сірко // Юридичний вісник. - Одеса : Гельветика - 2020. - № 1. - С. 38-43.en_US
dc.description.abstractГлобалізація світової економіки та розширення міжнародного співробітництва, розвиток транспортної галузі, системи транспортного забезпечення сприяють формуванню великих транспортних організацій, і найважливішим фактором економічного розвитку стає інтеграція, здійснювана як на галузевому і регіональному, так і на міжгалузевому, міжрегіональному та міжнародному рівнях. Актуальність зумовлена великим значенням перевезень залізничним транспортом, недосконалістю правового регулювання відносин, пов’язаних із перевезеннями вантажів, багажу, пошти та пасажирів залізничним транспортом, і відсутністю сучасних комплексних наукових досліджень із цієї теми. Нині існує необхідність визначення й однозначного розуміння базових понять перевезення транспортом, зокрема залізничним. ЦК України та ГК України внесли низку істотних новел у правове регулювання договірних зобов’язань у транспортній галузі, викликаних потребами сучасних реформ. На практиці виникає чимало труднощів у застосуванні положень ЦК і ГК України. Надзвичайної актуальності набуває проблема узгодження норм ЦК України та ГК України. Нині залізничний і автомобільний транспорт займають особливе місце в системі цивільного та господарського комплексу будь-якої країни і є найважливішими сферами суспільного виробництва. За неузгодженості транспортного законодавства з ЦК та ГК України виникають спори щодо здійснення перевезення транспортом і неправильного застосування норм законодавства про транспорт. Формуючи національне законодавство, необхідно враховувати процеси світової економічної інтеграції. Зближення законодавства проводиться на основі принципів рівності сторін, взаємності, неухильного дотримання суверенітету і національних інтересів. Уніфікація і гармонізація українського законодавства в рамках рекодіфікаціі як складники процесу поступового зближення правових систем повинні мати характер скоординованого, науково обґрунтованого та публічно взаємозбагачуваного, а не механічного запозичення і використання правових норм інших держав. Таким чином, прийняття комплексного законодавчого акта, який би регулював діяльність усіх видів транспорту, зокрема «Транспортного кодексу України», призвело б до уніфікації термінологічних визначень, рекодифікації нормативно-правових актів у сфері транспортної та цивільно-господарської діяльності, покращення цивільної практики застосування законодавства, усунення суперечностей і дублювання правових приписів.en_US
dc.description.abstractThe globalization of the world economy and the expansion of international cooperation, the development of the transport industry, transport systems, contribute to the formation of large transport organizations, with integration, carried out at the sectoral and regional, as well as at the sectoral, interregional and international levels, becoming the most important factor.The urgency is due to the high importance of rail transport, the lack of legal regulation of relations related to the carriage of goods, luggage, mail and passengers by rail, and the lack of up-to-date comprehensive scientific research on this topic. At present, there is a need to define and unambiguously understand the basic concepts of transportation, in particular, transportation by rail. The Central Committee of Ukraine and the Civil Code of Ukraine have introduced a number of significant innovations in the legal regulation of contractual obligations in the transport sector caused by the needs of modern reforms. In practice, accordingly, there are many difficulties in applying the provisions of the Central Committee and the Civil Code of Ukraine. The problem of harmonization of the norms of the Central Committee of Ukraine and the Civil Code of Ukraine becomes very urgent. Today, rail and road transport occupy a special place in the system of civil and economic complex of any country and are the most important areas of social production. In case of inconsistency of the transport legislation with the Central Committee and the Civil Code of Ukraine, there are disputes concerning the implementation of transportation by transport and incorrect application of the rules of the legislation on transport. In shaping national legislation, it is necessary to take into account the processes of world economic integration. The approximation of the laws is done on the basis of the principles of equality of the parties, reciprocity, strict observance of sovereignty and national interests. The unification and harmonization of Ukrainian legislation within the framework of recodification as part of the process of gradual approximation of legal systems should have the character of coordinated, scientifically substantiated and publicly enriched development, rather than mechanical borrowing and use of legal norms of other states. Thus, the adoption of a comprehensive legislative act that would regulate the activity of all modes of transport, in particular, the “Transport Code of Ukraine”, would lead to the unification of terminological definitions, the revision of legal acts in the field of transport and civil-economic activity, improvement of the civil practice of law enforcement, eliminating contradictions, and duplicating legal regulations.
dc.identifier.citationСірко Р. Б. Щодо питання уніфікації законодавства України, що регулює транспортні перевезення, з метою покращення практики його застосування / Р. Б. Сірко // Юридичний вісник. - Одеса : Гельветика - 2020. - № 1. - С. 38-43.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11300/16853
dc.language.isootheren_US
dc.publisherОдеса : Гельветикаen_US
dc.subjectResearch Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCEen_US
dc.subjecttransportationen_US
dc.subjectrail transportationen_US
dc.subjectrecodificationen_US
dc.subjectrail transportation relationsen_US
dc.subjectrail charteren_US
dc.subjectrail transportation contracten_US
dc.subjectcontractual liabilityen_US
dc.subjectobligationsen_US
dc.subjectrailen_US
dc.subjectперевезенняen_US
dc.subjectзалізничний транспортen_US
dc.subjectвідносини з перевезення залізничним транспортомen_US
dc.subjectдоговір перевезення залізничним транспортомen_US
dc.subjectвантажen_US
dc.subjectбагажen_US
dc.subjectпасажирen_US
dc.titleЩодо питання уніфікації законодавства України, що регулює транспортні перевезення, з метою покращення практики його застосуванняen_US
dc.typeArticleen_US

Файли

Контейнер Original
Зараз відображається 1 - 1 з 1
Завантаження...
Ескіз
Name:
Р. Сірко Щодо питання уніфікації законодавства України, що регулює транспортні перевезення.pdf
Size:
162.77 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Контейнер License
Зараз відображається 1 - 1 з 1
Без Ескізу
Name:
license.txt
Size:
1.71 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description: