Компʼютерна схемотехніка та архітектура компʼютерів: навчально-методичний посібник

Завантаження...
Ескіз

Дата

2020

Автори

Задерейко, Олександр Владиславович
Задерейко, О. В.
Задерейко, Александр Владиславович
Zadereyko, Olexandr V.
Логінова, Наталія Іванівна
Логінова, Н. І.
Логинова, Наталия Ивановна
Loginova, Nataliia I.
Трофименко, Олена Григорівна
Трофименко, О. Г.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса

Анотація

Посібник призначено для підготовки до лабораторних і самостійних робіт, які виконуються в межах навчальної дисципліни, присвяченої вивченню фундаментальних основ функціонування і проектування компʼютерної техніки. Наведено завдання до десяти лабораторних занять і десяти самостійних робіт, які дозволяють усвідомити принципи функціонування базових складових компʼютерної техніки із застосуванням програмного середовища для цифрового моделювання. Завдання містять теоретичні відомості з детальним описом матеріалу та контрольні запитання, відповіді на які сприятимуть систематизації та закріпленню набутих знань з основ компʼютерної схемотехніки та архітектури компʼютерів у майбутніх ІТ-спеціалістів.
The manual is intended for preparation for laboratory and independent work performed within the framework of an academic discipline devoted to the study of the fundamental foundations of the functioning and design of computer equipment. The tasks of up to ten laboratory works and ten independent works are presented, which allow us to understand the principles of functioning of the basic components of computer equipment using a software environment for digital modeling. Tasks contain theoretical information with a detailed description of the material and control questions, the answers to which will help to systematize and consolidate the acquired knowledge on the basics of computer circuitry and computer architecture in future IT specialists.
Пособие предназначено для подготовки к лабораторным и самостоятельным работам, выполняемым в рамках учебной дисциплины, посвященной изучению фундаментальных основ функционирования и проектирования компьютерной техники. Представлены задания к десяти лабораторным занятиям и десяти самостоятельным работам, которые позволяют освоить принципы функционирования базовых составляющих компьютерной техники с применением программной среды для цифрового моделирования. Задания содержат теоретические сведения с подробным описанием материала и контрольные вопросы, ответы на которые будут способствовать систематизации и закреплению полученных знаний по основам компьютерной схемотехники и архитектуре компьютеров у будущих ІТ-специалистов.

Бібліографічний опис

Задерейко О. В. Компʼютерна схемотехніка та архітектура компʼютерів [Електронний ресурс] : навч.-метод. посібник / О. В. Задерейко, Н. І. Логінова, О. Г. Трофименко, О. В. Троянський, В. І. Гура. - Одеса, 2020. - 109 с. - Режим доступу : http://dspace.onua.edu.ua/handle/11300/12726. - Назва з титул. екрана.

Ключові слова

комп‘ютерна техніка, інформаційні технології, функціонування комп‘ютерної техніки, апарат математичної логіки, аналіз і синтез комбінаційних і послідовних схем, функціональни вузли цифрових пристроїв, электронные модели, цифровое моделирование, цифровая среда, проектирование компьютерных устройств, системы счисления, математическая логика, функциональные узлы цифровых устройств, проектирование и расчет функциональных узлов цифровых устройств, преобразование сигналов, мінімізація логічних функцій, цифрові автомати, перетворення сигналів, computer circuitry, computer architecture, electronic models, digital environment, digital modeling, computer engineering, design of computer devices, algorithms for the functioning of computer devices, synthesis of combinational circuits, цифрове моделювання, analysis and synthesis of combinational circuits, functional nodes of digital devices, design and calculation of functional nodes of digital devices, minimization of logical functions, combinational circuits, conversion of analog signals to digital, converting digital signals to analog signals

Цитування

Задерейко О. В. Компʼютерна схемотехніка та архітектура компʼютерів [Електронний ресурс] : навч.-метод. посібник / О. В. Задерейко, Н. І. Логінова, О. Г. Трофименко, О. В. Троянський, В. І. Гура. - Одеса, 2020. - 109 с. - Режим доступу : http://dspace.onua.edu.ua/handle/11300/12726. - Назва з титул. екрана.