Громадськість як одна із ключових складових здійснення публічної влади в Україні

Завантаження...
Ескіз

Дата

2021

Автори

Магновський, І. Й.
Mahnovskyi, I. Y.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

ВД "Гельветика"

Анотація

Стаття присвячена викладенню в теоретико-правовому аспекті участі громадськості у формуванні й здійсненні публічної влади в Україні. Означено нагальні проблеми реалізації права участі громадськості в організації публічної влади в Україні, котрі виникають під впливом неоднозначних взаємовідносин держави й суспільства, зокрема загостренням ситуації у сфері державотворення та правової культури у зв’язку з активними політичними подіями сучасності, а також суперечливості процесів державного, соціально-економічного й правового розвитку країни тощо. Наголошується на участі громадян у здійсненні публічної влади як прояву контролю з боку суспільства за діяльністю посадових осіб і представників влади, де участь громадян легалізує та легітимує публічну владу. Своєю чергою підкреслюється, що легальність відбувається шляхом формування представників органів державної та муніципальної влади, а легітимність відбиває довіру до публічної влади. Констатується, що лише народ є реальним носієм влади й наділений правом вибирати форму здійснення народовладдя, визначати принципи функціонування державної влади, забезпечувати контроль за її діяльністю та змінювати владу. Зазначається, що інститут участі громадян у здійсненні публічної влади, де його вплив багатоплановий і відтворюється в усіх сферах життєдіяльності суспільства, допомагає встановити зв’язок держави з громадськістю, публічний діалог, партнерські відносини з органами державної влади. Зосереджено увагу на соціально-правовій активності особистості, що зумовлена умовами життя, які окреслюють потреби й інтереси суспільства, соціальної групи й самої особистості й має визначатися високим рівнем правосвідомості, глибокою правовою переконаністю. Участь громадян є засобом консолідації громадянського суспільства, способом підвищення рівня правової та політичної культури населення, що забезпечить можливість політичної активності й правової ініціативи. Залучення громадськості в здійснення публічної влади підвищує рівень обізнаності й значущості громадян, виступає вагомим чинником відкритості й ефективності державно-владної діяльності, наслідком якої є дієві рішення, що формують основу народовладдя.
The article highlights a theoretical and legal aspects involved the public in the formulation and implementation of public authorities in a country. The urgent problems of realization of the right of public participation in the organization of public power in Ukraine which arise under the influence of ambiguous mutual relations of the state and a society, in particular aggravation of a situation in the field of state formation and legal culture in connection with active political contemporary events and contradictory processes of public, social, economic and legal development of the country and so on. Empasis on the participation of citizens in the exercise of public authority as a display control by the Society for the activities of official persons and representatives of the government, which in part citizens legalizes and legitimizes public authority. In turn legality occurs through the formation of representatives of state and municipal government, and the legitimacy reflecting confidence in public authorities. It is stated that the people are the real bearer of power and only they have the right to choose the form of democracy, to determine the principles of functioning of state power, to ensure control over its activities and to change power. It is noted that institute of participation of citizens in the exercise of public authority where its impact is in an interdisciplinary and displayed in all spheres of life of society, helping to establish the connection state of the public, public dialogue, partnership relations with bodies of state power. The emphasis on social and legal activity of the individual that caused by the living conditions that outline the needs and interests of society, social groups and of the personality and has to be defined with a high level of consciousness, deep legal certainty. Citizen participation is a tool of consolidating civil society, a way to increase the level of legal and political culture of the population, which will provide the opportunity for political activity and legal initiative. With involving public in the exercise of public authority increases the level of awareness and the importance of citizens favor a significant factor in the transparency and efficiency of state-government activities, the effect of which is efficient and effective solutions that form the basis of democracy.

Бібліографічний опис

Магновський І. Й. Громадськість як одна із ключових складових здійснення публічної влади в Україні: теоретико-правовий аспект / І. Й. Магновський // Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія». Т. 29 / голов. ред. Ю. В. Цуркан-Сайфуліна ; МОН України, НУ «ОЮА». – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2021. – C. 144-151. DOI https://doi.org/10.32837/npnuola.v28i29.727

Ключові слова

Research Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCE, громадськість, публічна влада, державна влада, муніципальна влада, громадянське суспільство

Цитування

Магновський І. Й. Громадськість як одна із ключових складових здійснення публічної влади в Україні: теоретико-правовий аспект / І. Й. Магновський // Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія». Т. 29 / голов. ред. Ю. В. Цуркан-Сайфуліна ; МОН України, НУ «ОЮА». – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2021. – C. 144-151. DOI https://doi.org/10.32837/npnuola.v28i29.727