Цивільна відповідальність як елемент охоронного матеріального правовідношення

Завантаження...
Ескіз

Дата

2021

Автори

Гуйван, П. Д.
Huivan, P. D.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса : Гельветика

Анотація

Стаття присвячена дослідженню актуального наукового питання про сутність цивільноправової відповідальності як механізму адекватного реагування правоволодільця та суспільства на порушення. У праці розглядається такий вид юридичного відношення в контексті його взаємозв’язку з таким правовим явищем, як охоронне правовідношення. Обстоюється визначальна теза, що цивільна відповідальність є важливим, але не єдиним елементом охоронного відношення. Адже застосування заходів протидії різним ризикам та загрозам, які тягнуть порушення суб’єктивних прав, шляхом притягнення правопорушників до цивільної відповідальності забезпечує ефективне поновлення прав та належну компенсацію потерпілим. Водночас засади запровадження негативних для порушника наслідків не обов’язково ґрунтуються на позбавленні порушника матеріальних благ. Вони базуються на комплексному застосуванні заходів, у тому числі і таких, що мають оперативний та превентивний ефект і, строго кажучи, не є відповідальністю. У роботі концептуально обґрунтоване широке поняття санкцій та їх співвідношення з відповідальністю як загального з частковим. Підтримана позиція, що цивільна відповідальність являє собою один з різновидів санкцій і є впливом на правопорушника шляхом позбавлення його певних майнових прав чи покладення на нього додаткових майнових обов’язків. У статті також детально проаналізовано теоретичне положення про обов’язковість застосування примусу у разі притягнення порушника до відповідальності, піддано вказану тезу критиці. Доведено, що державний примус через судове рішення є дієвим, але не обов’язковим елементом охоронного відношення, що виникає між потерпілим і порушником. Наочно показано можливість реалізації захисної вимоги шляхом добровільного виконання її боржником і таким чином задоволення охоронних вимог. У роботі також проведене розмежування понять цивільного правопорушення та порушення права. Адже порушення суб’єктивного права може бути спричинене не тільки діями, що кваліфікуються як цивільні правопорушення, але й іншими, що таких ознак не мають. У цьому відношенні порушення права є більш широким терміном, який охоплює наслідки різних явищ, у тому числі і правопорушення, становить певний результат.
The article is devoted to the research of a topical scientific question about the essence of civil liability as a mechanism of adequate response of the right holder and society to violations. The paper considers this type of legal relationship in the context of its relationship with such a legal phenomenon as a protective legal relationship. The defining thesis is that civil liability is an important, but not the only element of the protective relationship. After all, the application of measures to counteract various risks and threats that entail violations of subjective rights, by bringing offenders to civil responsibility, ensures the effective restoration of rights and adequate compensation to victims. At the same time, the principles of introducing negative consequences for the violator are not necessarily based on deprivation of the violator of material goods. They are based on the integrated application of measures, including those that have an operational and preventive effect and, strictly speaking, are not responsible. The paper conceptually substantiates the broad concept of sanctions and their relationship with liability as general and partial. The position is supported that civil liability is one of the types of sanctions and is an influence on the offender by depriving him of certain property rights or imposing additional property obligations on him. The article also analyzes in detail the theoretical position on the mandatory use of coercion in bringing the offender to justice, and criticizes this thesis. State coercion through a court decision has been shown to be an effective but not mandatory element of the protective relationship that arises between the victim and the offender. The possibility of realization of the protective requirement by voluntary fulfilment by the debtor, and thus, satisfaction of protection requirements is clearly shown. The paper also distinguishes between the concepts of civil offense and violation of law. After all, a violation of a subjective right can be caused not only by actions that qualify as civil offenses, but also by others that do not have such signs. In this regard the violation of the law is a broader term that covers the consequences of various phenomena, including offenses, is a definite result.

Бібліографічний опис

Гуйван П. Д. Цивільна відповідальність як елемент охоронного матеріального правовідношення / П. Д. Гуйван // Юридичний вісник. - Одеса : Гельветика - 2021. - № 1. - С. 143-150.

Ключові слова

Research Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCE, civil liability, statute of limitations, offenses, цивільна відповідальність, позовна давність, правопорушення

Цитування

Гуйван П. Д. Цивільна відповідальність як елемент охоронного матеріального правовідношення / П. Д. Гуйван // Юридичний вісник. - Одеса : Гельветика - 2021. - № 1. - С. 143-150.