Особливості притягнення до адміністративної відповідальності за порушення вимог фінансового контролю

Завантаження...
Ескіз

Дата

2019

Автори

Рева, Юрій Олексійович
Рева, Ю. О.
Reva, Yurii O.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса : Гельветика

Анотація

Стаття присвячена висвітленню проблем, пов’язаних із притягненням до адміністративної відповідальності за порушення фінансового контролю в Україні. Корупція підриває авторитет державного апарату, дискредитує його роботу, руйнує основні принципи, на яких спирається будь-яка демократія, принципи рівності громадян перед законом. Закон про боротьбу з корупцією встановлює кримінальну, адміністративну, цивільну та дисциплінарну відповідальність за корупційні правопорушення та пов’язані з корупцією правопорушення відповідальних посадових осіб та інших суб’єктів відповідальності. Крім того, доповнено декілька розділів Кодексу про адміністративні правопорушення, що призвело до посилення адміністративної відповідальності за корупційні правопорушення. Це включає встановлення адміністративної відповідальності за порушення обмежень щодо порушення вимог фінансового контролю. Саме тому актуальність теми дослідження не викликає сумнівів. У статті проаналізовано склад адміністративного проступку у вигляді порушення фінансового контролю. Встановлено, що відповідальність за порушення вимог фінансового контролю може виникати за затримку подання особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, декларації, несвоєчасне повідомлення про відкриття рахунків в іноземній валюті в банківській установі, несвоєчасне повідомлення про значні зміни в майновому стані. У статті визначено, що об’єктивна сторона правопорушення сформульована таким чином, що несвоєчасне (пізнє) подання декларації утворює тривалу форму зловживань – порушення строку подання. Запропоновано шляхи вдосконалення процедури електронного декларування як запоруки належного здійснення публічної влади в Україні.
The article deals with the problems, wich related to administrative liability for financial control violations in Ukraine. Corruption – one of the most dangerous for society and state events. It undermines the authority of the state apparatus, discredit his work, destroys the basic principles on which rests any democracy, the principles of equality of citizens before the law. The Anti-Corruption Law sets criminal, administrative, civil and disciplinary liability for corruption offences and corruption-related offences for responsible Officials and other Subjects of Liability. The Anti-Corruption Law introduced a new wording to or supplemented several Sections of the Administrative Offences Code, resulting in increased administrative liability for corruptionrelated offences. This includes establishing administrative liability for violating the restrictions to violating the financial control requirements. That is why the relevance of the research topic is undeniable. In the article were analyzed administrativeresponsibility for corruption-related offenses, wich concerning violation financial control. Were determined that the offences provides for liability for violation of financial control, namely, delayed filing of the person authorized to perform state functions or local government, failure or late notification of opening foreign currency accounts in a banking institution or a non-resident of significant changes in economic status. That disposition is formulated so that the untimely (late) submission of the declaration forms a prolonged form of abuse – submission of infringement period (delay representation). Late filing – is its submission after the deadline. In the article were proposed ways to improved the electronic declaration procedure as a guarantee of proper exercise of public authority in Ukraine. So based on the above, we can conclude that there is legislation in many conflicts which require urgent solution, and so further scientific research on this issue is necessary.

Бібліографічний опис

Рева Ю. О. Особливості притягнення до адміністративної відповідальності за порушення вимог фінансового контролю / Ю. О. Рева // Юридичний вісник. - Одеса : Гельветика - 2019. - № 3. - С. 139-145.

Ключові слова

фінансовий контроль, електронне декларування, правопорушення, яке пов’язано з корупцією, адміністративна відповідальність, об’єкт правопорушення, Research Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCE, financial control, e-declarations, corruption-related offenses, administrative responsibility, the object of the offense

Цитування

Рева Ю. О. Особливості притягнення до адміністративної відповідальності за порушення вимог фінансового контролю / Ю. О. Рева // Юридичний вісник. - Одеса : Гельветика - 2019. - № 3. - С. 139-145.