Цифрова трансформація держави як новий етап адміністративної реформи

Завантаження...
Ескіз

Дата

2021

Автори

Міхровська, Марина Станіславівна
Міхровська, М. С.
Mikhrovska, Maryna S.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса : Гельветика

Анотація

Адміністративна реформа в Україні – явище, значення якого важко переоцінити. Вже багато років, з моменту прийняття Конституції України, наша держава перебуває в стані постійного реформування. Ці трансформаційні процеси охоплюють майже всі аспекти життєдіяльності держави, а тому важливим є визначити, на якому етапі трансформаційних змін сьогодні знаходиться наша держава. У статті проаналізовано визначення адміністративної реформи та вказано цілі й напрями, що були визначені концептуальним документом – Концепцією адміністративної реформи. З’ясовано, що адміністративна реформа, розпочата ще у 1997 році, не була закінчена, а лише перейшла на новий етап. Автором визначено сім основних етапів реалізації адміністративної реформи. Основний акцент зроблено на останньому, сучасному – «цифровому» етапі. Проаналізовано законодавство, прийняте на кожному з етапів, а також вказано, які саме акти, що сприяли інформатизації, було впроваджено. Вказано, що цифровий етап проведення адміністративної реформи був закладений у Концепцію адміністративної реформи із самого початку, а застосування інформаційно-комунікаційних технологій було визначено як абсолютно необхідний аспект здійснення такого реформування. Автор акцентує увагу на тому, що поняття «адміністративна реформа» є досить застарілою як через неповний суб’єктний склад, так і через те, що у класичній адміністративній реформі переважають зв’язки лише субординаційного характеру, що суперечить тенденціям з демократизації системи публічної влади останніх десятиліть. Отже, поняття «адміністративна реформа» нині потребує вдосконалення, тому пропонується замінити його більш сучасним терміном «реформа публічної влади». Новий, цифровий етап адміністративної реформи характеризується передусім новим рівнем взаємодії між державою та суспільством. Підкреслено, що адміністративна реформа і цифрова трансформація держави насправді мають одну спільну мету. Так, втілення принципу «держава для людини» повністю перекреслює усталений принцип «управління заради управління», що і є одною з найважливіших цілей впровадження одночасно як цифрових технологій у повсякденне життя, так і адміністративної реформи.
Administrative reform in Ukraine is a phenomenon which importance is difficult to overestimate. For many years, practically since the adoption of the Constitution of Ukraine, our country is in a state of constant reformation. These transformation processes cover almost all aspects of the state’ life. Therefore, it is important to determine at what stage of transformational change our state is today. The article analyzes the definition of administrative reform and indicates the goals in the areas defined by the conceptual document – the Concept of Administrative Reform. It turned out that the administrative reform, which began in 1997, was not completed, but only moved to a new stage. The author identifies seven main stages of administrative reform. The main emphasis is put on the last, modern – “digital” stage. The legislation adopted at each stage, as well as the implemented acts that contributed to informatization is analyzed. It is underlined that the digital stage of administrative reform was included in the Concept of Administrative Reform from the very beginning, Moreover, the use of information and communication technologies was identified as an absolutely necessary aspect of such reform. The author emphasizes that the concept of “administrative reform” is quite outdated both due to incomplete subject composition, and because the classical administrative reform is dominated by only subordinate relations. That on its turn contradicts with the trends of democratization of the public system of the latest decades. Thus, the concept of “administrative reform” today needs to be improved, therefore, it is proposed to replace it with a more modern term “reform of public power”. The new, digital stage of administrative reform is characterized, firstly, by a new level of interaction between the state and society. It is emphasized that administrative reform and digital transformation of the state, in fact, have one common goal. Thus, the implementation of the principle of “state for man” completely cancels the established principle of “governance for the sake of governance”, which is one of the most important goals of the introduction of both digital technologies in everyday life and administrative reform.

Бібліографічний опис

Міхровська М. С. Цифрова трансформація держави як новий етап адміністративної реформи / М. С. Міхровська // Юридичний вісник. - Одеса : Гельветика - 2021. - № 3. - С. 119-127.

Ключові слова

Research Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCE, діджиталізація, адміністративна реформа, цифровізація, цифрові трансформації, цифрове урядування, digitalization, administrative reform, digital transformations, public authority reform, digital governance

Цитування

Міхровська М. С. Цифрова трансформація держави як новий етап адміністративної реформи / М. С. Міхровська // Юридичний вісник. - Одеса : Гельветика - 2021. - № 3. - С. 119-127.